Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sorkikápolna község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01
Sorkikápolna község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (…...) önkormányzati rendelettervezetéhez
Sorkikápolna község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról,
valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban Megbízó), közbeszerzési eljárással kiválasztotta és szerződést kötött a TURA-Terv Mérnökiroda Kft., a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és a SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft., mint közös ajánlattevőkkel az „M86 autóút Körmend (M80) - Szombathely-Zanat kelet (M86) közötti tanulmánytervének és engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, továbbá az építési engedély megszerzése” (a továbbiakban: Projekt) érdekében. A Projekt érinti Sorkikápolna Község Önkormányzat közigazgatási területét. A NIF Zrt., mint Célmegvalósító 2020.05.15. napján vállalkozási szerződést kötött a projekt megvalósítása érdekében, amelyhez kapcsolódik a szükséges településrendezési eszközök módosításának finanszírozása is. Az előzetes vizsgálat megállapította, hogy a nyomvonal és Sorkikápolna község településrendezési tervének az összehangolásához a településrendezési terv módosítása szükséges. Sorkikápolna Község Önkormányzata a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban semminemű költséget nem vállal, ezáltal pénzügyi kötelezettség nem terheli. Az állami főépítész záró szakmai véleményében a módosítás ellen kifogást nem emelt. A településfejlesztési döntések értelmében a rendelet kiegészítésre kerül az alábbiak szerint:
1. § A rendelet kiegészül az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításáról szóló 190/2021. (IV.21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján – tekintettel a 3. §-ban foglaltakra is – a HÉSZ jogharmonizációs célú módosítása történik.
2. § A helyi építési szabályzat 4. melléklete a módosított szabályozási terv külterület megnevezésű tervlapra kerül teljes mértékben cserélésre.
3. § A HÉSZ a loglex rendszer szerinti jogszabály szerkesztési okból kerül módosításra a bekezdések tagolásával.
4.-5. § Záró és hatályba léptető rendelkezések.
Sorkikápolna, 2022. június 9.

Mező Gábor
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.