Béb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15

Béb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.15.

Béb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, Béb község Önkormányzatára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 127 461 657 Ft Költségvetési bevétellel

b) 146 042 106 Ft Költségvetési kiadással

c) - 18 580 449 Ft Költségvetési egyenleggel

ca) - 2 404 447 Ft ebből működési

cb) - 16 176 002 Ft ebből felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2., 3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és az 5. melléklet részletezi.

(5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 7. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait az 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.

(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat az adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 11.,12.,13. mellékletek szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzat a kiadások között 1 807 554 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(9) Az önkormányzat 2023. évben engedélyezett létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet szerint, likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2023. évben támogatja:

a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat, melynek összege 300.000 Ft,

b) LEADER tagdíj, melynek mértéke 22.000 Ft,

c) Egyéb civil szervezetet, melynek mértéke 40.000 Ft.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Illetményalap megállapítása

8. § (1) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.

(2) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 55 190,- Ft.

9. Záró rendelkezések

9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.