Béb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15

Béb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.15.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Béb Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének
RÉSZLETES INDOKOLÁSA
I.
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai, céljai és keretei
2023. évben
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Béb Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdés alapján a költségvetési rendelet- tervezetet a jegyző készíti el.
Az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a költségvetési rendelet elfogadásáról Béb Község Önkormányzat képviselő-testülete dönt.
Az önkormányzatok finanszírozásának elvei 2023. évre nem módosultak.
II.
A költségvetés-politika céljai és keretei
A költségvetés-politika célja a költségvetés tartósan egyensúly közeli állapotának biztosítása, az önkormányzat fizetőképességének biztosítása, a pénzügyi egyensúly megteremtése, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak szabályozása, az egyensúly, a hiány, a többlet szintjének meghatározása.
Béb község Önkormányzata arra törekszik, hogy
a jelentkező feladatokat minél magasabb színvonalon tudja ellátni a lehetőségei keretein belül,
a kötelező és az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatok, ill. azok megvalósítását biztosító bevételek számbavételre kerüljenek,
az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatellátást, és saját bevételből finanszírozhatóak,
a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források rendelkezésre álljanak,
az intézményi társulások vezetőivel és a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal jól együttműködjék,
az önkormányzat gazdálkodása szabályozott keretek között, a törvényes és a helyi szabályok előírásainak megfelelően történjék,
a saját bevételek növelésére törekedjék,
tervezett felújításokat, beruházásokat elvégezze,
a belső ellenőrzés rendszer működjék, az ellenőrzési tervben foglaltak teljesüljenek.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve.
A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások, felújítások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
III.
A Kormány által benyújtott költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei
A rendszer elsődleges célja, hogy a feladatellátás fedezete teljes mértékben álljon rendelkezésre, így működési hiány a jövőben ne keletkezhessen.
A támogatás biztosításakor figyelembe veszi a takarékos gazdálkodást, az önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételét, valamint az önkormányzat tényleges saját bevételét.
A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.
A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás címén
a
zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátásának
támogatására 2 283 237 Ft,
közvilágítás
fenntartásának támogatására 2 081 704 Ft,
közutak
fenntartásának támogatására 618 649 Ft,
egyéb önkormányzati feladatok
támogatására 9 627 756 Ft,
tel. önkormányzatok szoc. feladatainak
egyéb támogatására 2 168 000 Ft,
szociális étkeztetésre
959 530 Ft,
falugondnoki szolgáltatás
támogatására
5 142 300 Ft,
könyvtári és közművelődési feladatok
támogatására 2 492 723 Ft,
kiegészítő támogatás a polgármester illetménye és költségtérítése
ellentételezésére 3 443 155 Ft-ot
biztosít a központi költségvetés.
A támogatások alapja a 2021. évben szolgáltatott adatok.
A Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.
IV.
Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai
A/Bevételek
A rendelet-tervezet az önkormányzat bevételeit bevételi forrásonként, a jogszabályi előírások figyelembe vételével tartalmazza.
Önkormányzatok működési támogatásai
A központi forrásból származó legjelentősebb bevétel a helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása. Ennek alakulása határozza meg leginkább az adott év költségvetési lehetőségeit, ez évben 28 817 054 Ft összeggel.
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a Ktv. tv. 2. melléklete tartalmazza.
A helyi önkormányzat működésének általános támogatása 14 611 346 Ft, amely tartalmazza a zöldterület-kezelésre, a közvilágítás feladataira, a közutak fenntartására, és egyéb önkormányzati feladatokra kapott összegeket és ehhez tartozó kiegészítéseket.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására érkező 2 168 000 Ft hozzájárulás a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez biztosít önrészt.
Támogatást igényelhet önkormányzatunk a szociális étkeztetésre, az étkeztetésben ellátottak száma alapján: 13 főre 959 530 Ft összegben.
A falugondnoki szolgálatra 5 142 300 Ft-ot biztosítanak önkormányzatunknak.
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére nem igényeltünk támogatást, mivel ilyen rászoruló gyermek nincs.
Önkormányzatunkat támogatás illeti meg a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához, melynek összege 2 270 000 Ft. Ezen felül 222 723 Ft támogatást kapunk kulturális feladatok bérjellegű támogatása címén.
A polgármester illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás összege 3 443 155 Ft.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásunk tervezett összege:
3 018 300 Ft. Ez a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatása. A közfoglalkoztatás támogatását is a nettó finanszírozás keretében bonyolítja le az Államkincstár.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
89 959 153 Ft bevételre számítunk a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat kapcsán a központi költségvetési előirányzatból és a Vidékfejlesztési Program meghatározott forrásaiból.
Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevétel címén 2 625 000 Ft került tervezésre az alábbiak szerint: Helyi adóból, magánszemély kommunális adója címén 820 000 Ft, állandó jelleggel végzett iparűzési adó címén 1 550 000 Ft, ill. egyéb közhatalmi bevétel (talajterh. díj, pótlék,bírság stb. ) címén
255 000 Ft.
Működési bevételek
E bevételek tartalmazzák a szolgáltatások ellenértékét 936 000 Ft (a haszonbérleti díjakat-földbérletek, közterület használat-, egyéb szolgáltatások ellenértékét-fűnyírás-), az ellátási díjakat 2 104 050 Ft , kamatbevételt 100 Ft és egyéb működési bevételeket 2 000 Ft, összesen 3 042 150 Ft értékben.
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételt nem terveztünk, ha mégis lesz, tartalékunkat fogja növelni.
Finanszírozási bevételek
Előző évi pénzmaradványunk 19 724 222 Ft.
A bank és a pénztár együttes egyenlege: 19 738 666 Ft, de ebben volt 14 444 Ft átfutó bevétel is, ami nem az önkormányzat pénze.
Fentiek figyelembevételével a 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevétel főösszege:
147 185 879 Ft.
B/Kiadások
Kiadásaink alakulását 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. melléklet, a beruházásokat a 7.melléklet, a felújításokat az 8. melléklet mutatja be.
Kiadásainkat az előző évi teljesítési adatok alapján a várható változások figyelembevételével terveztük meg.
Személyi juttatások és járulékai
A személyi juttatások jogcímen 3 fő (1 fő önkormányzat, 2 fő közfoglalkoztatott) személyi juttatása került tervezésre. A bér a minimálbérhez, illetve a középiskolai végzettségűek esetében a garantált bérminimum értékéhez igazodik, figyelembe véve az év eleji változásokat.
A polgármester és az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítésük, a polgármester cafetériája, valamint a képviselők tiszteletdíja is ezen a soron lettek megtervezve.
A munkáltatói járulék a szociális hozzájárulás adó, mely a bruttó bér 13 %-a.
Így személyi juttatás címén 16 841 402 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó jogcímen pedig 2 033 158 Ft került tervezésre.
Dologi kiadások
A dologi kiadások 2023. évi tervezett összege 16 994 837 Ft. Ide tartoznak a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, különféle szolgáltatások igénybevétele, a működési célú előzetesen felszámított áfa, kamatkiadások valamint egyéb dologi kiadások. A rezsiköltségeket kellett megemelnünk az előző évi teljesítésekhez képest.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Tartalmazza a szociális rászorultság alapján nyújtható ellátások összegét: 1 449 764 Ft értékben.
(születési támogatás, beiskolázási segélyek, mikuláscsomagok, temetési segély, köztemetés, szociális étkezéshez önkormányzati hozzájárulás, települési támogatás stb.)
Egyéb működési célú kiadás
E címen 780 236 Ft-ot terveztünk.
Ez a kiadás tartalmazza a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjakat , a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulását lakosságszám alapján. Ezek államháztartáson belüli kiadások, 718 236 Ft összegben.
Az államháztartáson kívülre juttatott támogatások a Leader tagdíjat és egyéb civil szervezet támogatását tartalmazza, 62 000 Ft értékben.
Beruházások
Beruházásra összesen 5 792 000 Ft-ot terveztünk.
Immateriális javakra 450 000 Ft lett tervezve, ez a kistelepülési rendezési tervek ára. 5 000 000 Ft egy sebességmérő, trafipax kialakítása a Rendőrkapitányság közreműködésével..
Még a könyvtári infrastruktúra fejlesztése szerepel itt, 342 000 Ft értékben.
Felújítások
Felújításra költségvetésünkben 99 443 155 Ft szerepel. Ebben szerepel külterületi utak felújítása pályázat 94 744 655 Ft összeggel, buszöblök kialakítása 1 500 000 Ft összeggel, áram-világítás kiépítése 2 500 000 Ft összeggel.
Egyéb felhalmozási kiadások
Ezen a soron 900 000 Ft szerepel, ez a településrendezési tervek elkészítésére kapott pályázati támogatás fel nem használt része.
Finanszírozási kiadás
Finanszírozási kiadások között a 2022. év decemberében folyósított 2023.00.havi normatív támogatás visszatérítését szerepeltettük 1 143 773 Ft értékben.
Tartalék
Költségvetésünk bevételi-kiadási oldalának különbözete: 1 807 554 Ft, ez a tartalékba helyezhető összeg, ami általános tartalék.
Összes költségvetési és finanszírozási kiadásunk: 147 185 879 Ft.
V.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
1. Kötelező feladatok
1. zöldterület-gazdálkodás
2. közvilágítás
3. köztemető fenntartása
4. közutak fenntartása
1. Önként vállalt feladatok
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatása
2. Cafetéria juttatás
3. Egyéb civil szervezetek támogatása
4. Diákmunkások alkalmazása
5. Szociális étkezési térítési díjhoz hozzájárulás
VI.
A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adóssága törlesztése
Az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított 18 580 449 Ft költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.
VII.
Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása
1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevétel,
kiadás), lásd 1. melléklet
1. előirányzat felhasználási tervét, lásd 14. melléklet.
2. A közvetett támogatások ( 10. melléklet) indoklása
A 10.melléklet táblázata összesíti a szociális étkezők részére juttatott közvetett támogatásokat. E táblázat tartalmazza a szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezményeket.