Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete

Külsővat község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék elszállításáról és a közszolgáltatás biztosításáról

Hatályos: 2021. 09. 28

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete

Külsővat község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék elszállításáról és a közszolgáltatás biztosításáról

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma

1. § (1) Külsővat község közigazgatási területén a települési szilárdhulladék gazdálkodási közszolgáltatás ellátására az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató jogosult.

(2) A közszolgáltatási feladat ellátásában a gyűjtőkörzet szerint illetékes „AVAR Ajka” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását közreműködőként végzi.

2. A közszolgáltatással ellátott terület meghatározása

2. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére Külsővat község közigazgatási területén lévő ingatlanok használói kötelesek.

(2) A közszolgáltatási terület utcajegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

3. A közszolgáltatás rendje és módja

3. § (1) A közszolgáltatást a közszolgáltató helyi rendszerességgel, előre meghatározott napon, előre meghatározott időpontban biztosítja, melyről az igénybevevőket írásban tájékoztatja. A szolgáltatás időpontjának módosításáról az igénybevevőket legalább 7 nappal korábban tájékoztatni kell.

(2) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot úgy gyűjteni, hogy az elkülönítetten gyűjtött üveget, papírt, műanyag hulladékot az e célra kialakított hulladékgyűjtőben kell elhelyezni, melyet a közszolgáltató végző szükség szerint elszállít.

(3) Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást hetente igénybe venni, illetve a hulladékot a gyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat az igénybevételtől függetlenül megfizetni.

(4) A gazdálkodó szervezet az ingatlan területén képződő, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának vegyesen történő gyűjtése esetén köteles a közszolgáltatás igénybevételére.

(5) Gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka esetén a közszolgáltatást igénybe veheti.

(6) Az igénybevétel módját és feltételeit a közszolgáltatás tartalmának megfelelően a közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti külön írásba foglalt szerződés rögzítheti. Írásba foglalt szerződés hiányában a szerződés a 3. § (3) bekezdés rendelkezése szerint ráutaló magatartással jön létre.

4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

4. § (1) Az ingatlan használója jogosult megválasztani, hogy 60 l-es, 80 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedényt rendszeresít a hulladék gyűjtésére és elszállítására. E vonatkozásban a közszolgáltató felé bejelentési kötelezettsége van.

(2) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:

  • a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,
  • b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

5. § (1) A hulladék elszállítás céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedénybe úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogosforgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek életét, testi épségét, egészségét.

5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

7. § (1) A közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni, a kiürített gyűjtőedényt úgy elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza.

(3) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkező szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.

8. § (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal, külön díj felszámítása nélkül gondoskodik.

(2) A lomtalanítás során az ingatlanonként kihelyezhető, a háztartási hulladék körébe nem tartozó hulladék mennyisége az 1 m3-t nem haladhatja meg.

(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltatóval történő előzetes megbeszélés alapján és egyeztetett időpontban megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű és a gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

9. § (1) A közszolgáltató az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint – a közszolgáltatás igénybevételére köteles vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – köteles

  • a) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött települési hulladékot rendszeresen gyűjteni és elszállítani,
  • b) rögzíteni annak tényét, hogy az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe vette-e,
  • c) az általa fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékot gyűjteni,
  • d) a közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladékot évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – gyűjteni és elszállítani,
  • e) a közterületi hulladéknak a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi megrendelés alapján történő alkalmi gyűjtésére és elszállítására,
  • f) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzetesen egyeztetett időpontban történő évi egyszeri összegyűjtésére és elszállítására.

10. § (1) A közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.

(2) A közszolgáltató köteles a képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez.

(3) A közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha az Észak-Balatoni térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulással – székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári u.1. – közszolgáltatási szerződést kötött.

6. Az időlegesen használt ingatlanra vonatkozó közszolgáltatási díj

11. § (1) Kérelmére mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az ingatlanhasználó, aki folyamatosan használaton kívüli ingatlan tulajdonosa, és az ingatlant igazoltan sem ő, sem más nem használja, települési hulladéka nem keletkezik és bejelentett lakóhelye más településen van.

(2) A folyamatosan használaton kívüli ingatlan esetében, a használó köteles évente március 1-ig a megelőző évre vonatkozó közüzemi igazolást (víz vagy elektromos áram) írásban megküldeni a közszolgáltató részére. Amennyiben a közüzemi igazolások nem igazolják, hogy az ingatlant nem használták, úgy a teljes szünetelő időszak a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra.

(3) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj adott havi ürítési díj részének megfizetése alól távollétének idejére az az ingatlanhasználó, aki az ingatlanát állandó lakás céljára használja, és az ingatlanától megszakítás nélkül legalább 60 napig távol van, és a távollétét megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a közszolgáltatónak bejelentette. Az ingatlan használója az ingatlan ismételt használatba vételét követő 5 napon belül köteles írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.

(4) Az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó bejelentés iratmintáját a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

(5) A folyamatosan és időlegesen használaton kívüli ingatlanok használatát a közszolgáltató ellenőrizheti.

7. [1] A közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések köre

12. § [2] (1) A település közterületén ismeretlen személy által elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések megtételéről az önkormányzat gondoskodik, melynek költségeit az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

(2) Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az önkormányzat külön megrendelésére a közszolgáltató összegyűjti, elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről.

8. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Külsővat Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

A közszolgáltatási terület utcajegyzéke:

Külsővat Bánhalmapuszta

Külsővat Béri Balogh Ádám utca

Külsővat Dózsa utca

Külsővat Jókai utca

Külsővat Kossuth utca

Külsővat Petőfi utca

Külsővat Raffel Mihály utca

Külsővat Rákóczi Ferenc utca

Külsővat Széchenyi utca

Külsővat Vasútállomás

Külsővat Zrínyi utca

2. melléklet

Bejelentés az időlegesen használt ingatlanok ürítési díja alóli mentesség igényléshez

Név: ____________________________________________________________________

Leánykori név: ____________________________________________________________

Anyja neve: ______________________________________________________________

Születési hely: ____________________________________________________________

Születési év, hónap, nap: ____________________________________________________

Személyi igazolvány száma: _________________________________________________

Bejelentett lakóhely: _______________________________________________________

Tartózkodási hely: _________________________________________________________

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett, ……..,

_________________utca ____szám alatti lakásban nem rendelkezem bejelentett lakóhellyel,

a lakást sem én, sem más nem használja.

Az ingatlan a következő időponttól üres: ________________________________________

Bejelentem, hogy a közszolgáltatással érintett ingatlan átmenetileg

______év___________naptól _____év _____________hó _____napig.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak

megfelel és a 2012. évi C. törvény (Btk.) 342. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés

értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség

létesítésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy

nyilatkozatot foglal közokiratba, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel

büntetendő.

A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási

adatokon keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.

Külsővat, 201__. ____________________

_____________________________

kérelmező aláírása


[1] A 7. alcím címe a Külsővat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021.(IX.27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 12. §-t a Külsővat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021.(IX.27.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.