Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Hatályos: 2022. 08. 20

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

2022.08.20.

Külsővat Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS ÉS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed Külsővat Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik.

2. § (1) A rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket:

a) a képviselő-testület,

b) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester

gyakorolja.

(2) A rendelet határozza meg az önkormányzat költségvetése terhére nyújtandó pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, a megállapításra vonatkozó eljárási szabályokat.

(3) A rendelet alkalmazásában jövedelmen, vagyonon, családon, közeli hozzátartozón, egyedül élőn, házastárson, szociális intézményen, rendszeres pénzellátáson, kereső tevékenységen, aktív korún, egyedülállón, fenntartón, stb. az Szt. 4. §-ában meghatározottakat kell érteni.

3. § A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) külsővati kirendeltségén lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni. A kérelem benyújtására, ill. visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) vonatkozó szakaszai az irányadók.

4. § (1) A jogosultsági feltételek közül:

A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. §-ában szereplő adatokat.

(2) A jövedelem igazolásához csatolni kell:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást,

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, az átutalást tartalmazó bankszámla kivonatot, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot,

d) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről,

f) annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat szolgálhat.

(3) A jogosultsági feltételek megállapításához az (1), (2) bekezdésekben szabályozottakon túl szükséges, egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.

(4) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a hivatal az alábbiak szerint ellenőrizheti:

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

b) elrendelheti környezettanulmány készítését,

c) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

5. § A rendszeres ellátások folyósítása, kifizetése havonta utólag minden hónap 5-éig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, illetve átutalással történik.

6. § (1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

(2) A természetbeni szociális ellátás formái: étkezés, a gyermek tanulmányaival összefüggő kiadások támogatása, természetbeni tűzifa támogatás.

(3) A települési támogatás folyósítása készpénzben, vagy a jogosult költségeinek közvetlen átvállalásával történhet.

7. § A rendeletben meghatározott támogatások esetében, a rendeletben foglaltak figyelembevételével, a polgármester dönt

a) települési támogatással kapcsolatos ügyekben,

b) szociális étkeztetéssel kapcsolatos ügyekben.

8. § (1) A polgármester által hozott határozatok ellen - a kézhezvételtől számított 15 napon belül - a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

(2) A fellebbezést a polgármester az iratok csatolásával, a képviselő-testület következő ülése elé terjeszti, kivéve, ha a Ákr. 115. §-ában foglaltak alapján a határozatot hozó saját hatáskörében a határozatát módosítja, vagy visszavonja.

9. § A jogosulatlanul igénybevett ellátások megtérítésénél a Szt. 17. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni.

10. §2 A települési támogatás iránti kérelemről - a 12. § (9) bekezdése kivételével – a polgármester dönt.

II. Fejezet

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁI

11. § Települési támogatás

a) rendkívüli települési támogatás;

b) iskolakezdés költségeihez való hozzájárulás;

c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;

d) gyermek születése során felmerülő költségekhez való hozzájárulás;

e) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz költségeihez való hozzájárulás

céljából nyújtható.

1. Rendkívüli települési támogatás

12. § (1)3 Rendkívüli települési támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a létfenntartása tartósan veszélyeztetett.

(2)4 Létfenntartása tartósan veszélyeztetett annak, akinek

a)5 családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő személy esetén a 400 %-át, feltéve, hogy

b) a kérelmező rendelkezik munkaviszonyól származó jövedelemmel és a családjában nincs önhibájából adódóan munkanélküli,

c) jövedelme kizárólag rendszeres pénzellátás, és a családjában nincs önhibájából adódóan munkanélküli,

d) önhibáján kívül munkanélküli,

e) tartósan beteg, fogyatékos személy ellátásáról kell gondoskodnia.

(3)6 Rendkívüli települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, egyedül élő személy esetén a 500 %-át.

(4)7 Létfenntartást veszélyeztető alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen, a kérelmező

a) közüzemi díj tartozása,

b) lakhatását alapvetően meghatározó felszerelési tárgyak meghibásodása,

c) tüzelő vásárlásának költsége,

d) sérelmére elkövetett bűncselekmény,

e) tartós betegsége, gyógykezelése miatti jövedelemkiesés,

f) önhibáján kívüli vagyonát érintő káresemény,

g) többes haláleset a családban.

(5)8 A 12. § (1) bekezdés alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítható eseti jelleggel és havi rendszerességgel.

(6)9 Havi rendszerességgel nyújtott települési támogatása létfenntartást veszélyeztető élethelyzet fennállásáig, de legfeljebb a tárgyév végéig állapítható meg.

(7)10 A rendkívüli települési támogatás mértéke

a) eseti jelleggel legfeljebb 28 500 Ft,

b) havi rendszerességgel legfeljebb 10 000 Ft.

(8)11 A 12. § (3) bekezdése alapján megállapított rendkívüli támogatás mértéke legfeljebb 50 000 Ft lehet.

(9)12 A képviselő-testület a 12. § (4) bekezdés d)-g) pontjában foglalt körülmény esetén, ha a család egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át nem haladja meg, a (7)-(8) bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összegben is megállapíthat települési támogatást, melynek mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszerese.

(10)13 A rendkívüli települési támogatás esetén az igénylőnek a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetet megalapozó körülményeket jellegüknek megfelelően a következő dokumentumokkal kell igazolni:

a) rendkívüli élethelyzetet alátámasztó igazolás,

b) három hónapnál nem régebbi többletkiadás igazolása,

c) Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya igazolása a munkanélküli státuszról.

12/A. § (1)14 Évi egyszeri fűtési támogatás adható annak a kiskorú gyermeket nevelő szülőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás annak adható, aki ugyanazon évben és ugyanarra az ingatlanra vonatkozóan nem részesült szociális tüzelőanyag támogatásban.

(3)15 Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összege nem haladhatja meg a 80 000 Ft összeget.

2. Iskolakezdés költségeihez való hozzájárulás

13. § (1)16 Évente egyszer, tanévkezdéskor települési támogatás nyújtható a köznevelési intézménybe járó, valamint a felsőfokú nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek, hallgató számára, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelem a tárgyév augusztus és szeptember hónapban nyújtható be. Kötelező melléklete a nem tanköteles gyermek tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás, illetve hallgatói igazolás.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás összege gyermekenként

a)

b) általános iskolás gyermek esetében 20 000 Ft,

c) közép és felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató esetében 30 000 Ft.

13/A. § (1)17 Települési támogatás nyújtható annak a szülőnek, gondviselőnek, vagy más törvényes képviselőnek, akinek óvodás korú gyermeke a óvodába jár, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelem évente két alkalommal, március, valamint szeptember hónapokban nyújtható be.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás kötelező melléklete az óvodai nevelés igénybevételéről szóló igazolás.

(4) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás összege gyermekenként és alkalmanként 10 000 Ft.

3. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás

14. § (1) Települési támogatásként az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra az a Külsővat településen lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban nem részesült.

(2)18 A települési támogatás összege az (1) bekezdés esetén, amennyiben a kérelmező családjában, és egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át 100 000,-Ft.

(3) Az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személy a haláleset bekövetkezését követő 60 napon belül nyújthat be kérelmet, melyhez csatolnia kell a nevére kiállított temetési számla eredeti példányát. A számlát a kérelmező számára a határozat számának és a megállapított támogatás összegének rávezetését követően vissza kell adni.

4. Gyermek születése során felmerülő költségekhez való hozzájárulás

15. § (1)19 A gyermek születése során felmerülő költségekhez való hozzájárulásként települési támogatásra jogosult az újszülött gyermek szülője, amennyiben a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2)20 Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás összege gyermekenként 150 000 Ft.

(3)21 Az (1) bekezdés iránti kérelmet a gyermek születéstől számított kettő éven belül lehet előterjeszteni, amennyiben a gyermek születésének idején a szülő Külsővat Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezett, és életvitelszerűen lakott. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

5. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz költségeihez való hozzájárulás

16. § (1) Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz költségeihez való részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és

a) családjában

aa) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, feltéve, hogy a kérelmező rendszeresen szedett havi gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-át,

ab)

b) egyedül élő esetén

ba) a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, feltéve hogy a kérelmező a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-át,

bb)

c) esetenként felírt gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti települési támogatás a kérelem benyújtásától egy éves időtartamra állapítható meg, összege az igazolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja meg a havi 5.000 Ft-ot.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti települési támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz, de éves szinten nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(4) Az (1) bekezdésében szabályozott települési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a háziorvos és/vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás.

III. Fejezet

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

17. § Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó, következő alapellátási formákat:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés.

6. Étkeztetés

18. § (1) Az önkormányzat kérelmére gondoskodik annak a (2) bekezdésben meghatározott szociálisan rászorultnak napi egyszeri meleg étkeztetéséről, aki azt önmaga részére más módon nem tudja biztosítani.

(2) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az a személy, aki

a) aki a 70. életévét betöltötte,

b) korra való tekintet nélkül, aki egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna,

c) aki hajléktalan.

(3) A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell

a) a (2) bekezdés a) pontja esetében a személyazonosító igazolványt,

b) a (2) bekezdés b) pontja esetében a kezelőorvos, szakorvos javaslatát,

c) a (2) bekezdés c) pontja esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

19. § (1) Az ellátás iránti kérelmet az ellátásra jogosult, illetve törvényes képviselője terjesztheti elő a hivatalban beszerezhető formanyomtatványon.

(2) Az ellátás igénybe vétele iránti kérelemhez mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 1. mellékletben közölt jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okirat.

(3) Az ellátás iránti kérelemről a polgármester dönt.

20. § (1) A polgármester külön eljárás keretében soron kívüli ellátást biztosít, amennyiben az igénybe vevő

a) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli ellátása vált szükségessé,

b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli ellátása indokolt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti soron kívüli ellátás iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.

(3) Az igénylő, illetve törvényes képviselője a Polgármesterrel megállapodást köt.

(4) Az ellátásban részesülő, illetve törvényes képviselője köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül a polgármesternél bejelenteni.

21. § Az ellátás megszűnésének módjai:

a) az intézmény, szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult halálával,

c) a határozott időtartam lejártával,

d) a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmére.

22. § (1) Az étkeztetett a szolgáltatásért személyi térítési díjat köteles fizetni. A térítési díj mértéke külön rendeletben kerül megállapításra.

(2)22 A képviselő testület a személyi térítési díjat elengedheti, ha az igénybe vevő rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át és nincs vagyona.

(3) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül – a polgármesteren keresztül - a képviselő-testülethez fordulhat. Ebben az esetben a kérelemről határozatban kell dönteni.

(4) A szociális szolgáltatások személyi térítési díját - havonta – a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig utólag kell megfizetni.

7. Házi segítségnyújtás

23. § A Képviselő-testület házi segítségnyújtást a FIX Pont Feladatellátó Intézménye útján biztosítja.

8. Családsegítés

24. § (1) A képviselő-testület családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális, vagy mentálhigiénés problémái, illetve egyéb krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

(2) A családsegítés keretében a Képviselő-testület az Szt-ben meghatározott ellátásokat a Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért alapítványa látja el.

(3) A családsegítő szolgálat az egyén és család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes.

IV. Fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 11/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete.

1

A bevezető a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(IV. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 10. § a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(V.18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 12. § (1) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(V.18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 12. § (2) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(V.18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 12. § (2) bekezdés a) pontja a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 12. § (3) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(V.18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (3) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 12. § (4) bekezdését a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(V.18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 12. § (5) bekezdését a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(V.18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 12. § (6) bekezdését a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(V.18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 12. § (7) bekezdését a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(V.18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 12. § (8) bekezdését a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(V.18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 12. § (9) bekezdését a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(V.18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 12. § (10) bekezdését a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(V.18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 12/A. § (1) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 12/A. § (3) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 13. § (1) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 13/A. § (1) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 14. § (2) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 15. § (1) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 15. § (2) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 15. § (3) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 22. § (2) bekezdése a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(IV. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.

23

Az 1. melléklet a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.(V.18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.