Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 10. 15

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.10.15.

Külsővat Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Külsővat község közigazgatási területén a közösségi színtérre, működtetőjére és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

2. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

2. § (1) Az önkormányzat a következő közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséről gondoskodik:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása.

3. § (1) Az önkormányzat a 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt alapszolgáltatás keretében:

a) biztosítja a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét,

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain,

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(2) Az önkormányzat a 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt alapszolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket szervez,

b) támogatja az önkéntes tevékenységeket,

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést segítő tevékenységet végez,

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a felzárkózást, esélyegyenlőséget megvalósulását segítő tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

f) szakmai támogatást nyújt e helyi partnerségi, egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, valamint

g) az a) - f) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást biztosít.

(3) Az önkormányzat a 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapszolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósulását,

b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök klubok, közösségek megalakulását, tevékenységé támogatja,

c) az életminőséget, életesélyt javító tanulási lehetőségek megvalósulását támogatja,

d) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, segíti azok megvalósulását,

e) segíti az elektronikus közszolgáltatások megismerését, a digitális világban való eligazodást.

(4) Az önkormányzat a 2. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt alapszolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a) a helytörténettel, a népművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos tevékenységet végző közösségek ezirányú munkáját támogatja,

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, települési értékek bemutatásában,

c) a helyi szokások figyelembe vételével a művelődő közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és a településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósulását.

(5) Az önkormányzat a 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapszolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a) segíti az amatőr művészeti csoport, klub, szakkör létrejöttét és működését,

b) az a) pont szerinti tevékenységhez szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

(6) Az önkormányzat a 2. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt alapszolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a) a településen élő hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében szakköröket, klubokat működtet,

b) felzárkóztatást segítő foglalkozásokat szervez.

3. Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja

4. § (1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait Közösségi Színtér működtetésével látja el.

(2) Az önkormányzat kötelező közművelődési alapszolgáltatások helyszíneként a Külsővat, Kossuth u 70. szám alatt lévő 135/2. hrsz-on nyilvántartott épületet – Közösségi Színteret - jelöli ki.

(3) A helyi közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében az önkormányzat szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.

(4) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és az e rendelet által meghatározott közművelődési fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) a településen működő művészeti, hagyományőrző, kulturális tevékenységet végző önszerveződő közösségekkel, szervezetekkel, személyekkel,

b) a településen működő köznevelési intézménnyel,

c) egyházakkal,

d) civil szervezetekkel, alapítványokkal,

e) falugondnoki szolgálattal.

(6)1 A közösségi színtér használatának szabályzatát az 1. melléklet tartalmazza.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § (1) Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásnak pénzügyi fedezetét az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja.

(2) A közművelődési feladatok ellátásának forrásai:

a) központi költségvetésből származó állami feladatfinanszírozás,

b) pályázati úton elnyert támogatás,

c) önkormányzati támogatás,

d) saját bevétel.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §2

1

A 4. § (6) bekezdését a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján.

3

Az 1. mellékletet a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 2. § - 1. melléklete iktatta be.