Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Külsővat Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 08

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Külsővat Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.03.08.

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Külsővat Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Külsővat Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 130 687 548 forint költségvetési bevétellel,
b) 130 687 548 forint költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
a) felhalmozási bevétel 0 Ft,
b) felhalmozási célú kiadás 49 314 473 Ft, ebből
ba) beruházások összege 7 499 180 Ft,
bb) felújítások összege 41 815 293 Ft.
(3) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
a) működési célú bevétel 54 413 598 Ft
b) működési célú kiadás 79 983 186 Ft.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 11 főben határozza meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát 5 főben állapítja meg.

3. § (1) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap a 2022. január 1. napjától 2022. december 31-ig terjedő időszakra 60 000 Ft.

(2) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi cafeteria juttatása nettó 300 000 Ft.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi kiadási és kiadási főösszeg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ráfordítások kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az éves engedélyezett létszámkeretet és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

(11) Az általános és céltartalékot a 10. melléklet tartalmazza.

(12) A költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet tartalmazza.

(14) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 13. melléklet tartalmazza.

(15) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.

(16) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek összegét a 15. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezésére.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet elkészítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület a költségvetési rendeletet az első félévben bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig, a második félévben bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

5. Záró és vegyes rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette.