Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Külsővat Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Külsővat Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Külsővat Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Külsővat Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a)1 170 234 238 forint költségvetési bevétellel,

b)2 170 234 238 forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

a)3 felhalmozási bevétel 2 500 000 Ft,

b)4 felhalmozási célú kiadás 78 893 675 Ft, ebből

ba) beruházások összege 22 663 125 Ft,

bb) felújítások összege 56 230 550 Ft.

(3) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

a)5 működési célú bevétel 112 833 571 Ft

b)6 működési célú kiadás 89 697 851 Ft.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 11 főben határozza meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát 5 főben állapítja meg.

3. § (1) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap a 2022. január 1. napjától 2022. december 31-ig terjedő időszakra 60 000 Ft.

(2) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi cafeteria juttatása nettó 300 000 Ft.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi kiadási és kiadási főösszeg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ráfordítások kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az éves engedélyezett létszámkeretet és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

(11) Az általános és céltartalékot a 10. melléklet tartalmazza.

(12) A költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet tartalmazza.

(14) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 13. melléklet tartalmazza.

(15) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.

(16) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek összegét a 15. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezésére.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet elkészítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület a költségvetési rendeletet az első félévben bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig, a második félévben bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

5. Záró és vegyes rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette.

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 15. melléklet a Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.