Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(IX.26.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2015. 11. 02- 2015. 12. 31Kup község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

(egységes szerkezet)


Kup Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. §. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az adó mértéke

1.§

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,7 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 Ft.


2. Adómentesség 1

2.§.

Mentes az adófizetési kötelezettség alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek az adóévben elért összes (vállalkozásszintű) adóalapja a 20.000.000 Ft-ot nem haladja meg.
3. Záró rendelkezések

3.§

(1) E rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.


(1a) A rendelet 2.§-a 2016. január 1-jén lép hatályba. 2


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 16/2004. (VII.16.) önkormányzati rendelet.


Kup , 2014. szeptember 17.


Varga Éva Teréz sk . Bóka Istvánné sk.

polgármester jegyző


A rendelet kihirdetve:

Kup 2014. szeptember 26.


Bóka Istvánné sk.

Jegyző


1-2 Módosította a 12/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 1-től