Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 12. 03Kup  Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet-tervezete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

kötelező helyi közszolgáltatásról


Kup  község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C. §. (2) bekezdésében és a 45. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §. (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.

(1) E rendelet alkalmazásában:


a) ingatlan: lakó- vagy lakás céljára használt épület – több lakásos épület lakásonként – és a hozzá tartozó telek, a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon helyiségei és az általuk használ területek, ahol tevékenységüket folytatják.


b) közszolgáltatási díj: a közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díj.


2.§.

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  vonatkozó közszolgáltatás (továbbiakban : közszolgáltatás) Kup  község közigazgatási területén  történő ellátására a „Talajerőgazdálkodási Kft” (továbbiakban : közszolgáltató) jogosult.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  átadási helye a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt kezelésében lévő  szennyvíztisztító telep (Pápa Szabó d. u. 78)


3.§.

(1) Az ingatlantulajdonos köteles


  1. az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet úgy gyűjteni és tárolni, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét ne  veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,


  1.  a közszolgáltatást igénybe venni, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltatónak átadni és


  1.  a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni


(2) az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben az ingatlanon nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal történik.


4.§.


(1) A közszolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, az átadási helyre történő szállítása és ártalmatlanításra történő átadása.


(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha arról érzékszervi megállapítás alapján feltételezhető, hogy nem tekinthető nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek.


(3) A közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt feltételezés alapján, annak igazolására laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. A laboratóriumi vizsgálat költségeit a közszolgáltató akkor háríthatja át az ingatlantulajdonosra, ha a vizsgálat eredménye igazolja, hogy a vizsgált anyag nem felel meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kritériumainak. A közszolgáltató a vizsgálat eredménye alapján értesíti az illetékes hatóságot és a közszolgáltatást megtagadja.


(4) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz eredetét igazolni és az erre szolgáló iratokat 5 évig megőrízni.


(5) A közszolgáltatás ingatlantulajdonosokat is érintő feltételeiben tervezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat a változtatás előtt legalább 15 nappal a honlapján és a helyi média útján köteles értesíteni.


(6) A begyűjtésre használt eszközökön a közszolgáltató cégjelzését, nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható felirattal fel kell tüntetni.


(7) (1) A közszolgáltatóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásra az önkormányzat köt szerződést, 5 évre.


(8) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre.


(9) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni a szerződő felek megnevezését, azonosító adatait, a szerződés tárgyát, a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, a teljesítés helyét, a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, a felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatási díj megállapítását, a számla kiegyenlítésének módját, a szerződés felmondásának feltételeit. (A közszolgáltatási szerződés a rendelet 1. melléklete)


(10) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnál – továbbiakban: Hivatal - (Pápakovácsi Fő utca 19.) személyesen vagy telefonon (06/89/351008) köteles bejelenteni.


(11) A Hivatal az összegyűjtött igényeket hetente továbbítja a közszolgáltató felé.


(12) A közszolgáltató heti egy napon biztosítja a településen a közszolgáltatást.5.§.


  1. A közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott módon jogosult – a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség teljesítésének és a díjhátralék behajtásának ellenőrizhetősége érdekében – a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek közszolgáltatással összefüggő személyes adatainak (természetes személyazonosító adatok, lakcím) nyilvántartására és kezelésére.


  1. A közszolgáltatási díjhátralékra vonatkozó követelés elévülését követően a díjhátralékot, illetve annak kiegyenlítésére kötelezett személyes adatait a nyilvántartásból törölni kell.


6.§  1. E rendelet 2014. december 3-án  lép hatályba.


  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Kup , 2014 november 26.


Hiér Judit                                                                 Bóka Istvánné

polgármester                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve:

2014. december 2.


Bóka Istvánné

jegyző