Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(IX.10.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 11- 2014. 09. 11

Kup  Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló

3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kup  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 35. §. b) pontjában   kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.

  A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 4.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Kup  Önkormányzata a kötelező közszolgáltatás ellátásával a rendelet hatálya alá  tartozó területen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (Győr Kálvária utca 4-10.)  által közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozóval kötött közszolgáltatási szerződés útján a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t (Győr Orgona utca 10.) (továbbiakban közszolgáltató) jogosítja fel.”


2.§ .

 Záró rendelkezések

 A  rendelet a kihirdetést  követő napon  lép hatályba.


                        Varga Éva Teréz                                 Bóka Istvánné    

                         polgármester                                                       jegyző


A rendelet kihirdetve:

2014. szeptember 10.


Bóka Istvánné

jegyző