Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Eges szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2016. 11. 19- 2017. 05. 03


Kup    Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II.28.)  r e n d e l e t e
egyes szociális ellátások helyi szabályairól1,2


Kup  község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §.  (2) bekezdésében, 10. §. (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32.§. (1) bekezdés b) pontjában, 32. §. (3) bekezdésében, 48. §. (4) bekezdésében, 62. §. (2) bekezdésében, 92. §. (1) bekezdés a) pontjában, 92. §. (2) bekezdésében,)  132.§ (4) bekezdésében, , 134/E. §-ában),  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  18. § (2) bekezdésében , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,    Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja
1. §

E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – az Önkormányzat anyagi teljesítő képességére is figyelemmel – meghatározza a szociálisan rászorultak részére nyújtandó, illetve nyújtható, pénzbeli és  természetbeni ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és garanciáit.          

2. A rendelet hatálya
2. §

(1) A  rendelet személyi és területi hatálya  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993. évi III. törvény ( továbbiakban: Szt.)  3. §. (1) és (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki.
 (2) A rendelet hatálya kiterjed a pénzbeli és természetbeni  települési támogatásként adható alábbi ellátásokra:
a) rendkívüli települési támogatás
b) temetési költségek támogatása
(3) A rendelet hatálya kiterjed a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra:
a) szociális étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés


II.fejezet
Pénzbeli és természetbeni települési támogatások

3.Települési támogatás feltételei
3.§

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható
a) élelmiszerre
b) ruhaneműre
c) tüzelőre, lakás  rezsiköltségére
d) gyermekintézmény étkezési térítési díjára
e) megélhetést érintő, előre nem tervezhető többletkiadásra (pl. betegség, kórházi kezelés, tartós táppénz, átmenetileg ellátatlanná válás,  viharkár, tűzeset stb.)
f) tanévkezdéshez
g) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz  támogatására
h)temetési támogatás 14
i) babakelengye támogatás 15
(2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a család jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:
a)1 egyedülélő, illetve gyermekét egyedül nevelő  esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át
b)5 család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
(2/a)6 Amennyiben az (1) bekezdés g/pontja alapján igényel támogatást a kérelmező (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz) és az igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége a mindenkori legkisebb öregségi nyugdij 40 %-át meghaladja, a (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól a döntés során a képviselő-testület eltérhet.
(3)7 Rendkivüli települési támogatás mértéke az öregségi nyugdij legkisebb összegének
a) (1) bekezdés a)  és b) pontja alapján 20 -150 %-áig terjedhet
b) (1) bekezdés c)  pontja alapján 50 -200 %
c) (1) bekezdés d) pontja alapján 50-100 %
d) (1) bekezdés e)pont alapján  20 -400 %
e) (1) bekezdés f)pont alapján  20-50 %
f)  (1) bekezdés g)pont alapján  20 – 300 %
(4) A rendkivüli települési támogatás az (1) bekezdés a), b), e) f) pont alapján eseti jellegü, az (1) bekezdés c) d) g) h)  i) pont alapján havi rendszerességgel is adható. 16
(5) Rendkívüli települési támogatás pénzbeli és természetbeni támogatásként is nyújtható. Természetbeni támogatást elsősorban élelmiszerre,  a lakás rezsiköltségére, tüzelő beszerzésére kell nyújtani.
(6) Rendkívüli települési támogatás családonként legfeljebb évente 4 alkalommal nyújtható.
(7) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl.: rendkívüli haláleset, elemi csapás, a családban bekövetkezett betegség) a szociális rászorultság vizsgálata nélkül, az összes körülményekhez igazodó mértékű települési támogatás  nyújtható.
(8) Jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a Gyvt. 148. §. (5) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményben nem részesülő 1-2 gyermekes családok esetén az óvodában és általános iskolában fizetendő térítési díj 25%-át 2015. augusztus 31-ig rendkívüli települési támogatás címén a képviselő-testület átvállalja.
(9)8 Települési támogatás temetési költségek  viseléséhez – jövedelemre tekintet nélkül - is nyújtható akkor, ha az eltemettető Kup községben  lakóhellyel rendelkezik. A támogatás igényléséhez csatolni kell az eltemettető nevére kiállított temetési számla eredeti példányát.   A temetési célú támogtási  igényt a halálesetet  követő 60 napon belül lehet benyújtani. 17
(10) 12 A temetési költség viseléséhez nyújtott települési támogatás összege 30.000 Ft.
(11) Minden tanév megkezdése előtt az önkormányzat hivatalból  rendkívüli települési támogatást (beiskolázási támogatást)  biztosít az óvodai nevelésben résztvevők, általános-, középiskolai nappali tanulmányokat folytató tanulók szülei, illetve a  felsőfokú nappali tanulmányokat folytató tanulók részére az iskoláztatás költségeinek viseléséhez.
(12) A felsőfokú nappali tanulmányokat folytatók részére nyújtott támogatás 25 éves korig adható.
(13) A képviselő-testület minden év augusztus 1-ig  határozatban állapítja meg a támogatás mértékét az éves költségvetési lehetőségei függvényében.
(14) A beiskolázási támogatás biztosítának  feltétele a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása. 18
(15) A karácsonyi ünnepeket megelőzően a képviselő-testület  hivatalból – jövedelemre tekintet nélkül  -  rendkívüli települési támogatást biztosít  azoknak a családoknak, ahol  Kup  lakóhellyel rendelkező és Kup településen életvitelszerűen élő, a tárgyév december 31-ig 60. életévét betöltött családtag van, vagy 18 év alatti gyermeket nevelnek.19
(16) A képviselő-testület természetbeni juttatásként december 6-án a 14. év alatti gyermekek részére édességcsomagot biztosít. 20
(17)  A képviselő-testület legkésőbb a tárgyév november 30-ig határozatban állapítja meg a (15)-(16) bekezdésben meghatározott támogatások mértékét az éves költségvetési lehetőségei függvényében.21
(18) A tanévkezdési támogatás és a  karácsony előtti támogatás természetbeni juttatásként is adható. 1, 22
(19) Babakelengye támogatás állapítható meg az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából egyszeri támogatásként, a törvényes képviselő kérelmére.23
(20) A támogatás iránti igényt a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül lehet előterjeszteni, a határidő jogvesztő.24
(21) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.25
(22) A támogatás összege gyermekenként 50.000 Ft. 26

4. Eljárási rendelkezések
4. §

(1) Az ellátások megállapítása iránti kérelmet Pápakovácsi Közös Hivatalnál (8596 Pápakovácsi Fő utca 19.) (továbbiakban Hivatal) lehet  benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon. (nyomtatvány rendelet 1. melléklete)
(2) A támogatás iránti eljárást bárki kezdeményezheti, aki tudomást szerez a rászorultságról, illetve a támogatás hivatalból is kezdeményezhető.
(3) A kérelemhez szükséges jövedelem számításánál az Szt. előírásait kell alkalmazni. A jövedelemmel nem rendelkezők büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak e tényről.
(4) A jövedelmet az alábbiak szerint kell – típusának megfelelően – igazolni:
a) munkabér, táppénz – munkáltatói igazolás
b) vállalkozó esetén a lezárt adóévről a NAV igazolása, le nem zárt időszakról a könyvelő igazolása
c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások: kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap
d) családtámogatási ellátások (kifizetői igazolás vagy bankszámlakivonat)
e) gyermektartásdíj esetén bankszámlakivonat, kifizetői bizonylat, vagy megállapodás
f) munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén határozat az ellátás megállapításáról
g) bérbeadásból származó jövedelem esetén a bérleti szerződés
h) ösztöndíjról az intézmény vagy kifizető igazolása vagy bankszámlakivonat
i) a)-h) pontokba nem tartozó jövedelem esetén a kifizető igazolása
(5) A kérelemben meghatározott indok igazolására a kérelmezőnek csatolni kell a kérelmet alátámasztó iratot, pl. közüzemi számlát, orvosi igazolást, gyógyszerköltség igazolását, temetési számlát, iskolalátogatási igazolást, munkaügyi központ igazolását a nyilvántartásba vételről (különösen jövedelemmel nem rendelkező aktív korú esetén)
(6) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzésére a Hivatal megkeresheti
a) az állami adóhatóságot
b) az igazolást kiállító szervet
c) a munkáltatót.
illetve elrendelheti környezettanulmány készítését.
(7) Amennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás,illetve a saját és vele közös háztartásban élő közeli  hozzátartozó tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
(8) A megállapított települési támogatást a  döntést követő 3 munkanapon belül folyósítani,  illetve a természetbeni juttatásként megállapított támogatást biztosítani kell.
(9) A pénzbeli támogatást elsősorban folyószámlára kell utalni, amennyiben kérelmező nem rendelkezik folyószámlával, a kifizetés a Pápakovácsi Közös Hivatalnál kezelt házipénztárból történik. A támogatás felvételére készpénz esetén kérelmező vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.
(10) A folyósított támogatás felhasználásáról a jogosultat el lehet számoltatni, amit a megállapító határozatban kell előírni. Ha elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az elszámolás teljesítéséig az általa vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója által benyújtott újabb  támogatás iránti kérelem elutasításra kerül.
 
III. fejezet
 Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
5. §

Kup  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körébe tartozó ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést biztosítja.

5. Étkeztetés
6.§.

(1) Az önkormányzat napi egyszeri meleg ebédet biztosít azoknak a szociális rászorulóknak, akik önmaguk vagy családtagjaik részére azt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani:
a) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte.
b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni.
c) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül.
d) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.
(2) Az egészségi állapot fennállását orvosi igazolással kell bizonyítani.
(3) Az étkeztetés iránti kérelmet a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.
(4)9 Az ellátás biztosításáról a polgármester dönt. A döntést követően megállapodást köt a kérelmezővel.
(4/a 10 Az Önkormányzat a szociális étkezést igénybe vevők részére a személyi térítési díjhoz támogatást biztosít, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 700 %-át. A támogatás mértéke 25 Ft/adag.
(5) Az ellátás megszűnik, ha
a) igénybevevő bejelenti, hogy nem kívánja tovább igénybe venni az étkezést
b) igénybevevő meghal
c) igénybevevő bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül
d) igénybevevő legalább 2 havi hátralékkal rendelkezik a térítési díj befizetésénél és az írásbeli felszólításra sem fizeti ki a hátralékot a felszólításban szereplő határidőig. Ez esetben az ellátás a tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg.
(6) Igénybevevő kérelmére térítési díj fizetése alól mentesség adható, ha igazolja, hogy  önhibáján kívül rendkívüli élethelyzetbe került (pl. közeli hozzátartozó halála, lakásban történt káresemény , melyek nagy anyagi kihatással járnak) s a térítési díj megfizetését átmenetileg vállalni nem tudja.
(7) A térítési díj mentesség maximum 2 hónapra adható.
(8) Igénybevevő a térítési díj mentesség iránti kérelmét a Pápakovácsi Közös Hivatalnál nyújthatja be, a mentességről a polgármester dönt.
                    
7.§.

Az ellátásért fizetendő térítési díj összegét a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

6. Házi segítségnyújtás
8. §
(1) Az Önkormányzat a szolgáltatást társulási megállapodás útján a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményi  Társulása útján  biztosítja.
(2)11 Az Önkormányzat  a házi segítségnyújtásban részesülők részére       megállapított intézményi térítési díjhoz   170 Ft/óra támogatást biztosít.
(3) A támogatás kiutalása utólag, a gondozási órák alapján a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére történik. 1


7. Családsegítés
9. §

(1) Az önkormányzat által biztosított családsegítés az általános segítő szolgáltatás keretében ellátja az Szt-ben, valamint a végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatokat.
(2) Kup  Község Önkormányzat  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményi Társulása útján  társulási megállapodás alapján gondoskodik a családsegítés működtetéséről a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával.

V. fejezet
 Hatásköri rendelkezések
10. §

(1) Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket – a (2) bekezdésben foglalt átruházott hatáskörök kivételével – a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A Képviselő-testület feladat- és hatásköréből a Polgármesterre ruházza át:
a)  a temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás ,
b)  a szociális étkeztetés biztosításával
kapcsolatos hatáskörét.

VI. fejezet
 Záró rendelkezések
11. §

(1) E rendelet 2015. március 1-én  lép hatályba,  rendelkezéseit a hatályba lépés napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Kup   Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a szociális ellátások helyi szabályozásáról” szóló – többször módosított -  10/2004. (VI.09.) önkormányzati rendelete  hatályát veszti.

(3) A 8. §. (2)-(3) bekezdése 2015. július 1-én lép hatályba.2
(4) A 3. §. (11)-(17) bekezdése 2015. augusztus 1-jén lép hatályba 4


Kup   2015. február 28.

               Hiér Judit       sk                                        Bóka Istvánné sk
               polgármester                                             jegyző


1 módosította a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. július 1-től.
2 módosította a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.május 12-től
3-4 módosította a 10/2015. (VII.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 1-től
5-13 módosította a 2/2016. (IV.5.) önkormányzati rendelet Hatályos 2016. április 6-tól
14-26 módosította a 10/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet Hatályos 2016. november 19-től.
Mellékletek