Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelete

Kup község Helyi Építési Szabályzatának valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 5/2009. (IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 06- 2018. 12. 05
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete

Kup község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 5/2009. (IV.16.) önkormányzati rendelet módosításárólKup Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazással élve, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


 1. §.

A rendelet 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


11. §. A település területe az alábbi területfelhasználási kategóriákra tagozódik:

 1. beépített és beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint:

aa) lakóterület

aaa) falusias lakóterület

ab) gazdasági terület

aba) ipari terület

  1. egyéb terület

ac) különleges terület

aca) temető terület

acb) bánya terület

acc) honvédelmi terület


b.) beépítésre nem szánt területek:

ba) közlekedési és közműterület

bb) zöldterület

bc) erdőterület

bd) mezőgazdasági terület

be) vízgazdálkodási terület”
 1. §.

 1. A rendelet 13.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) A falusias lakóterületen elhelyezhető:

 1. lakóépület

 2. mező- és erdőgazdasági (üzemi) épület

 3. a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari épület

 4. vendéglátó épület

 5. szálláshely szolgáltató épület

 6. helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

 7. sportépítmény.”


 1. A rendelet 13. §. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) A lakóterületen a számított környezeti terheléstől függetlenül az alábbi kisipari tevékenységek nem helyezhetők el:

 1. autófényező, karosszéria lakatos, autóbontó

 2. fafűrészelő

 3. galvanizáló

 4. műanyagfeldolgozó

 5. műanyag darálás, darabolás

 6. öntő, ónozó, ólmozó, ólomöntő, mártó

 7. vegyianyag készítő és előállító

 8. vas- és fémszerkezeti lakatos

 9. asztalos (javító szolgáltatás kivételével)

 10. sírköves, műköves

 11. tűzikovács”


 1. A rendelet 13. §. (8) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép


(8) A falusias lakóterület építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembe vételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vonatkozóan:

a.) Lf-1. jelű építési övezet:

aa) Beépítési mód: K - oldalhatáron álló

ab) Kialakítható telek területe: min. 1200 m2

ac) Kialakítható telek szélessége: min. 18 m a telek homlokvonalán

ad) Megengedett legnagyobb beépítettség: 25 %

ae) Megengedett legkisebb építménymagasság: K

af) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

ag) Megengedett legkisebb zöldterület: 40 %

ah) Megengedett legnagyobb épületszélesség: 7,5 m

ai) Az épületek az utcai homlokvonalon utcával párhuzamos szárnnyal is bővülhetnek.

aj) Lf-1*. jelű építési övezetben a kialakítható telek minimális szélessége homlokvonalon minimum 12 m, területe minimum 900 m2.


 1. Lf-2. jelű építési övezet:

ba) Beépítési mód: oldalhatáron álló

bb) Kialakítható telek területe: min. 900 m2

bc) Kialakítható telek szélessége: min. 18 m a telek homlokvonalán

bd) Megengedett legnagyobb beépítettség:30 %, de max 200 m2

be) Megengedett legkisebb építménymagasság: 4,0 m

bf) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

bg) Megengedett legkisebb zöldterület: 40 %

bh) Megengedett legnagyobb épületszélesség 7,5 m.

bi) A feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalommal érintett területen a lakótelkek akkor alakíthatók ki, továbbá akkor építhetők be, ha méréssel és számítással alátámasztott dokumentációval igazolható, hogy a Bitva-patakból esetleg kilépő árvizek a beépítendő területet nem veszélyeztetik, továbbá a jelenlegi belterülen jelölt minden lakótelek beépült, és ha a tényleges építési szándék ismeretében a Képviselő-testület rendeletében beépítését jóváhagyja, továbbá a 12. §-ban előírt műszaki infrastruktúra teljes körűen kiépült.”


 1. §.

A rendelet 14. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(2) A gazdasági terület lehet

 1. ipari terület

aa) egyéb terület”

4.§.

A rendelet 15. §. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(7) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmaznia beépítésre szánt telkek vonatkozásában:

 1. GIPe, GIPT. jelű építési övezet

aa) Beépítési mód: szabadon álló

ab) Kialakítható telek területe: 2000 m2

ac) Kialakítható telek szélessége: min 20 m a telek homlokvonalán

ad) Megengedett legnagyobb beépítettség: 40 %

ae) Megengedett legkisebb építménymagasság: K

af) Megengedett legnagyobb építménymagasság:K - 7,5 m

ag) Megengedett legkisebb zöldfelület: 20 %”
5.§.

A rendelet 16. §. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(6) A különleges terület építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vonatkozóan:

 1. KTE. jelű temető terület

aa) Beépítési mód: szabadon álló

ab) Kialakítható telek területe: 4000 m2

ac) Kialakítható telek szélessége: 50 m

ad) Megengedett legnagyobb beépítettség: 10 %

ae) Megengedett legkisebb építménymagasság: K

af) Megengedett legnagyobb építménymagasság: K - 4,5 m

ag) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50 %

ah) Harangláb, harangtorony esetén egyedi építési engedélyezési eljárás keretében a megengedett legnagyobb építménymagasságnál magasabb, a megengedett tetőhajlásszögtől eltérő is engedélyezhető.


 1. KB. jelű bánya terület

ba) Beépítési mód: szabadon álló

bb) Kialakítható telek területe: 2000 m2

bc) Megengedett legnagyobb beépítettség: 10 %

bc) Megengedett legkisebb építménymagasság: 3,0 m

bc) Megengedett legnagyobb építménymagasság: K - 6,0 m

bf) Megengedett legkisebb zöldfelület: 40 %

bg) Az építmények a technológiai igényeknek megfelelő kialakítással helyezhetők el.

bh) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben egyedi építési engedélyezési eljárás keretében a megengedett legnagyobb építménymagasságnál magasabb is engedélyezhető, ha a technológiai indokolttá teszi.


 1. KH. jelű építési övezet

ca) Beépítési mód: szabadon álló

cb) Kialakítható telek területe: 2000 m2

cc) Kialakítható telek szélessége: min. 20,0 m a telek homlokvonalán.

cc) Megengedett legnagyobb beépítettség: 10 %

cc) Megengedett legkisebb építménymagasság: 3,0 m

cc) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m

cf) Megengedett legkisebb zöldfelület: 80 %”


6. §.

A rendelet 18. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) Közlekedési és közműterület területfelhasználási kategóriájú: területek

 1. KÖu. övezeti jelű közúti közlekedési és közműterület. ”


7. §.

A rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) Zöld terület területfelhasználási kategóriájú területek:

 1. Z övezeti jelű területek”

8. §.

A rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) A mezőgazdasági terület lehet:

 1. általános mezőgazdasági terület”


9. §.

A rendelet 25. §. (4) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


e.) Szennyvízelvezető törzshálózatba, illetve a szennyvízelvezető műbe csak a külön jogszabályban vagy hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve szennyezőanyag vezethető be. Tilos az olyan szennyezőanyag-tartalmú szennyvíz- illetve szennyezőanyag bevezetése (bebocsátása), amely

 1. a szennyvízelvezető műben dolgozók egészségét – munkakörük ellátásával összefüggésben – veszélyezteti és ezzel egészségkárosodást okoz vagy okozhat

 2. a szennyvízelvezető- és tisztító, valamint az iszapkezelő mű üzemszerű (rendeltetésszerű) működését akadályozza, veszélyezteti, a műtárgyakat, berendezéseket rongálja, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi

 3. a szennyvízelvezető- és tisztító műből kibocsátva környezetkárosodást, illetve a befogadó káros szennyezését okozhatja

 4. a szennyvíziszap környezetvédelmi követelményeknek megfelelő, biztonságos elhelyezését, lerakását, illetve felhasználását akadályozza.”10.§.

Hatályát veszti a rendelet


1.§-a, 5.§ (1) bekezdése, 7.§ (2), (5),(6), (8) bekezdése,8. § (2)-(3) bekezdése, 10. §. (1) bekezdése, 13. §. (5) bekezdés, (9), (10) (14) bekezdése , 14. §. (6) bekezdése, 16. §. (6) bekezdése, 21. § (3), (9), (10) bekezdése, 22.§. (8) bekezdése, 23. § (5)- (6) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 30. § (3) és (4) bekezdése, 31. §. 33. §, 35. § (1), (6) és (8) bekezdése,, 1. számú függeléke, 3. és 5. függelék


11. §.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kup 2018. november 23.Hiér Judit Kissné Szántó Mária

polgármester jegyzőA rendelet kihirdetve:

2018. december 5.Kissné Szántó Mária

jegyző