Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2009.(IV.16.) rendelet módosításáról.

Hatályos: 2018. 04. 01- 2018. 03. 31

Kup község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete a

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2009.(IV.16.) rendelet módosításáról.Bevezetés


Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kup település közigazgatási területére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt) 114. §(1) bekezdésében, 115. §. (3) (7) és (10) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény. 13. § (1) bekezdés 8/pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a szociális étkeztetésért, mint szociális alapszolgáltatásért fizetendő térítési díj és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2009. (IV.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 1. §.


A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.2.§.


(1) A rendelet 2018. április 1-én lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.Kup 2018. március 26.Hiér Judit Bóka Istvánné

polgármester jegyzőA rendelet kihirdetve:

2018. március 29.Bóka Istvánné

jegyző
  1. melléklet a 2/2016. (IV.5.) önkormányzati rendelethez


A szociális étkeztetés díja 2016. április 1-től (Ft/adag)
Önköltség és normatív hozzájárulás különbözete

ft/adag

Képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj Ft/adag

600-220 Ft/adag

380 ft/adag

380 Ft/adag

.