Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 01- 2018. 06. 30

Kup      Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kup    község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §.  (2) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján,    Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.

(1) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Szr.)  6. §-a   (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép


„(2) „ (5) Az ellátás megszűnik, ha

a) Az intézmény, szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével

b) a jogosult halálával

c) a határozott időtartam lejártával

d) a jogosult kezdeményezésére

e) igénybevevő legalább 2 havi hátralékkal rendelkezik a térítési díj befizetésénél és az írásbeli felszólításra sem fizeti ki a hátralékot a felszólításban szereplő határidőig. Ez esetben az ellátás a tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg. „                                                        2. §.


A rendelet  2018. július 1-jén  lép hatályba.Kup    2018. június  19.
Hiér Judit                                                                 Kissné Szántó Mária

polgármester                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve:

2018. június 29.Kissné Szántó Mária

jegyző