Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(X.30.) önkormányzati rendelete

szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 10. 31- 2019. 04. 14


Kup    Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(X.30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairólKup Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. A rendelet célja, hatálya

1.§


 1. A rendelet célja, hogy az önkormányzat   – a belügyminiszter   Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 1.9 pont  “a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó  támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert   szociális célú tüzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről.
 2. A rendelet hatálya Kup   község közigazgatási területén lakcímmmel rendelkező, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Szt.)  3.§-ában meghatározott személyekre terjed ki. 1. A támogatás feltételei

2.§


 1. Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult.
 2. Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tüzifát biztosíthat

a.) annak a személynek, aki az Szt. szerinti

 1.  aktív korúak ellátására
 2. időskorúak járadékára jogosult,

      b.) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

     c.) azoknak a családoknak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az                 öregségi nyugdíjminimum  150 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő                     családnál a 250 %-át.

(3) A (2) bekezdés a-b pontjában jogosultak előnyben részesülnek a tüzifa osztás során.

(4) A (2) bekezdés c.) pontjában jogosultak esetén a család rendkívüli élethelyzete okán a meghatározott jövedelemhatártól    a képviselő-testület  méltányosságból eltérhet.

(5) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tüzifa adható.

(6) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzifa juttatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, a tüzifa rászorulóhoz történő eljuttatását biztosítja. 1. A támogatás igénylésének menete

3.§.


 1. A támogatás megállapítása kérelemre indul.
 2. A kérelmet – a rendelet 1. mellékletében szereplő nyomtatványon – a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani, csatolva a jogosultságot megalapozó iratokat, igazolásokat.
 3. A kérelmeket 2018. november 15-ig lehet benyújtani, a kérelmek  elbírálása a képviselő-testület hatásköre.
 4. A tüzifa átvételét a  jogosult a 2. mellékletben szereplő átvételi elismervényen aláírásával igazolja. 1. Záró rendelkezések

4.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2019. április 15. napján hatályát veszti.


Kup 2018. október 24.Hiér Judit                                                                             Kissné Szántó Mária

polgármester                                                                             jegyző           
A rendelet kihirdetve:

2018. október 30.Kissné Szántó Mária

jegyző
 1.melléklet a 8/2018. (X.30.)önkormányzati rendelethezKérelem


........................................................  (név) szül. hely és idő: ....................................


…………… …………………………. …..  sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Kup    Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2018. (X.30.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként _________erdei m3 tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*

- aktiv korúak  ellátására vagyok jogosult,

- időskorúak járadékra vagyok jogosult

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család vagyunk

- a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdijminimun 150 %-át, egyedül élőként, gyermeket egyedül nevelőként a 250 %-át

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)


Dátum: …………………….

                                                                                                            …………………………

           kérelmező

Csatolandó dokumentumok:

- jövedelemigazolások,

- a rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok , ha az nem található a hivatal nyilvántartásában.

2. melléklet a 8/2018. (X.30.) önkormányzati rendelethez


Átvételi elismervény

………………….. ……………………………………………………………….. (név) …………………………………………………………………………………… sz.

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kup     Község Önkormányzata Képviselő­testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 8/2018. (X.30.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként____m3 mennyiségű tűzifát


á t v e t t e mKup   201……………..
……………………………………                            ……………………………………..

                          átadó                                                                átvevő