Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 06. 01

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A falugondnoki szolgálatról

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Kup Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében és a 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Kup Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugondnoki szolgálatot működtet.

(2) Az önkormányzat a falugondnoki szolgálat működési feltételeit saját tulajdonú gépjármű használatával és 1 fő falugondnok foglalkoztatásával biztosítja.

2. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

2. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

 • a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,
 • b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,
 • c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.

(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

 • a) közreműködés a szociális és óvodai étkeztetésben,
 • b) közreműködés a házi segítségnyújtásban,
 • c) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • d) gyermekek szállítása,
 • e) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában

(3) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

 • a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
 • b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
 • c) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) Önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatások

 • a) a település ellátását, működését szolgáló anyag-és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára
 • b) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása.

(5) A falugondnoki szolgálat az (1)–(4) bekezdésben meghatározott szolgáltatások részeként

 • a) szállítás,
 • b) megkeresés és
 • c) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket biztosít.

3. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok rangsorolása

3. § A falugondnok elsősorban az alapfeladatnak minősülő szoláltatásokat köteles ellátni, a kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatások, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, valamint a szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások csak akkor teljesíthetők, ha azok biztosítása az alapfeladatok ellátását nem veszélyezteti.

4. A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere

4. § (1) A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) A rendeletben szereplő szolgáltatások iránti kérelmet a falugondnoknál, vagy a polgármesternél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni oly módon, hogy a településen belüli szolgáltatási igényt minimum 1 munkanappal, a településen kívüli szolgáltatási igényt pedig minimum 3 munkanappal előbb kell bejelenteni.

(3) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a falugondnok döntését vitatja, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a polgármesterhez fordulhat panasszal.

(4) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

5. A falugondnoki feladatok ellátása

5. § (1) A falugondnok foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

(2) A falugondnok tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(3) A falugondnok feladatait a munkaköri leírásában, a jelen rendeletben foglaltak szerint, valamint a polgármester utasításának megfelelően köteles ellátni. Tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek.

6. § (1) A falugondnok foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

(2) A falugondnok tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(3) A falugondnok feladatait a munkaköri leírásában, a jelen rendeletben foglaltak szerint, valamint a polgármester utasításának megfelelően köteles ellátni. Tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek.

7. § A falugondnoki szolgáltatást nem szüneteltethető, a falugondnok távolléte esetén megfelelő szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítésről a képviselő-testület másik szolgáltatóval kötött megállapodás alapján gondoskodik.

8. § A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatot ellátó falugondnok részére munkaruha juttatást biztosít, melynek mértéke 30.000 Ft. A munkaruha juttatást évente március 31.-ig kell kifizetni, melynek felhasználását számlával kell igazolni a kifizetés évében szeptember 30. napjáig. Munkaruha juttatás címén 1 pár cipő, 2 váltás felsőruházat, 1 vízálló őszi vagy téli kabát, számolható el. Amennyiben év közben a falugondnok foglalkoztatása megszűnik, a munkaruha juttatás időarányos részét pénzben köteles megtéríteni a fenntartó részére.

6. Záró rendelkezés

9. § E rendelet hatálybalépésével a falugondnoki szolgálatról szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

10. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.