Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 27

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

2021.10.27.

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy az önkormányzat – a belügyminiszter Magyarország Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 1.2.2.1. pont alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert szociális célú tüzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről.

(2) A rendelet hatálya Kup község közigazgatási területén lakcímmmel rendelkező, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult.

(2) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tüzifát biztosíthat annak a személynek, aki az Szt. szerinti

a) aktív korúak ellátására, vagy időskorúak járadékára jogosult,

b) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

c) azoknak a családoknak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő családnál a 300 %-át.

(3) A (2) bekezdés a)–b) pontjában jogosultak előnyben részesülnek a tüzifa osztás során.

(4) A (2) bekezdés c) pontjában jogosultak esetén a család rendkívüli élethelyzete okán a meghatározott jövedelemhatártól a képviselő-testület méltányosságból eltérhet.

(5) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tüzifa adható.

(6) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzifa juttatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, a tüzifa rászorulóhoz történő eljuttatását biztosítja.

3. A támogatás igénylésének menete

3. § (1) A támogatás megállapítása kérelemre indul.

(2) A kérelmet – a rendelet 1. mellékletében szereplő nyomtatványon – a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani, csatolva a jogosultságot megalapozó iratokat, igazolásokat.

(3) A kérelmeket 2021. november 2-ig lehet benyújtani, a kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatásköre. A tüzifa átvételét a jogosult a 2. mellékletben szereplő átvételi elismervényen aláírásával igazolja.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. október 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Kérelem
........................................................ (név) szül. hely és idő:…………… …………………………. ….. sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2021. (X.26.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként _________erdei m3 tűzifát biztosítani.A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
- aktiv korúak ellátására vagyok jogosult,
- időskorúak járadékra vagyok jogosult
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család vagyunk
- a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdijminimun 250 %-át, egyedül élőként, gyermeket egyedül nevelőként a 300 %-át
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)
Dátum: …………………….
…………………………
kérelmező
Csatolandó dokumentumok:
- jövedelemigazolások,
- a rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok , ha az nem található a hivatal nyilvántartásában.

2. melléklet

Átvételi elismervény
………………….. ……………………………………………………………….. (név) …………………………………………………………………………………… sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 11/2021 (X.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként____m3 mennyiségű tűzifát
á t v e t t e m
Kup, 2021……………..
…………………………………… ……………………………………..
átadó átvevő