Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31 - 2021. 05. 31

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben foglaltak alapján a 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. § (1) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) költségvetési bevételét 90.310.464 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 88.845.816 Ft-ban, finanszírozási költségvetési bevételét 1.464.648 Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 98.488.368 Ft-ban, ebből

ba) működési költségvetési kiadását 43.651.735 Ft-ban, ebből:személyi jellegű kiadások 21.394.984 Ft-ban, munkaadókat terh. járulékok 3.858.610 Ft-ban, dologi kiadások 15.540.9374 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 1.715.120 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 1.142.084 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 48.439.227 Ft-ban, ebből: a beruházások előirányzatát 18.655.708 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 29.783.519 Ft-ban

bc) tartalék 6.397.406 Ft-ban”

(2) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„d) költségvetési egyenlegének összegét: - 9.529.802 Ft-ban állapítja meg

e) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 9.529.802 Ft

(3) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„g) az általános tartalék összegét 6.397.406 Ft-ban hagyja jóvá”

2. § A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület a kiadások között 6.397.406 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § (1) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) A Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Bevételek, kiadások

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 797 455

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 121 300

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

12 264 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 611 905

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 700 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2 800 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

2 800 000

4.2.

Gépjárműadó

900 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 681 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

730 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

950 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

39 178 455

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 247 916

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 247 916

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

10 247 916

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

49 426 371


1.melléklet 1/2020(II.19.) önkormányzati rendelethez


K I A D Á S O K


forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

46 226 280

1.1.

Személyi juttatások

20 453 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 572 000

1.3.

Dologi kiadások

16 514 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 982 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 705 280

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 705 280

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

1 500 000

2.1.

Beruházások

500 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

348 193

3.1.

Általános tartalék

348 193

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

48 074 473

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 351 898

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 351 898

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 351 898

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

49 426 371

2. melléklet

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

33 797 455

Személyi juttatások

9 181 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 634 000

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

12 542 000

Közhatalmi bevételek

3 700 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 982 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

2 705 280

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

348 193

Egyéb működési bevételek

1 431 000

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

38 928 455

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

29 392 473

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

10 009 689

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 009 689

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 351 898

Értékpapírok bevételei

Irányítószervi támogatás

16 693 773

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

10 009 689

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

18 045 671

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

48 938 144

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

47 438 144

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:


Tárgyévi hiány:


Tárgyévi többlet:


3. melléklet

3. melléklet

Bevételek, kiadások

B E V É T E L E Kforintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.évi várható

2022.évi várható

2023.évi várható

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

34 819 969

35 719 178

36 673 217

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 512 300

14 835 600

15 169 435

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

12 543 546

12 815 324

13 155 645

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 964 123

6 268 254

6 548 137

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 800 000

3 900 000

4 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2 850 000

2 900 000

2 950 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

2 850 000

2 900 000

2 950 000

4.2.

Gépjárműadó

950 000

1 000 000

1 050 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 951 000

2 051 000

2 151 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

950 000

1 000 000

1 050 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 000 000

1 050 000

1 100 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

40 570 969

41 670 178

42 824 217

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 535 123

11 156 324

11 948 516

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 535 123

11 156 324

11 948 516

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

10 535 123

11 156 324

11 948 516

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

51 106 092

52 826 502

54 772 733
K I A D Á S O Kforintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021.évi várható

2022.évi várható

2023.évi várható

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

29 887 000

30 879 000

31 664 000

1.1.

Személyi juttatások

9 481 000

9 758 000

9 863 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 659 000

1 708 000

1 726 000

1.3.

Dologi kiadások

12 835 000

13 168 000

13 459 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 152 000

3 435 000

3 756 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 760 000

2 810 000

2 860 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességváll. kif. ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 760 000

2 810 000

2 860 000

1.11.

- Garancia és kezességváll. kif. ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

1 800 000

2 100 000

2 400 000

2.1.

Beruházások

600 000

700 000

800 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 200 000

1 400 000

1 600 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

824 319

887 695

1 034 628

3.1.

Általános tartalék

824 319

887 695

1 034 628

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

32 511 319

33 866 695

35 098 628

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

18 594 773

18 959 807

19 674 105

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 648 458

1 701 642

2 115 648

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

16 946 315

17 258 165

17 558 457

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

18 594 773

18 959 807

19 674 105

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

51 106 092

52 826 502

54 772 733

4. melléklet

4. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

2 816 455

2 816 455

2 816 455

2 816 455

2 816 455

2 816 455

2 816 455

2 816 454

2 816 454

2 816 454

2 816 454

2 816 454

33 797 455

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5

Közhatalmi bevételek

308 333

308 333

308 333

308 333

308 333

308 333

308 333

308 333

308 334

308 334

308 334

308 334

3 700 000

6

Működési bevételek

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

1 431 000

7

Felhalmozási bevételek

8

Működési célú átvett pénzeszközök

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Finanszírozási bevételek

834 141

834 141

834 141

834 141

834 141

834 141

834 141

834 141

834 141

834 140

834 140

834 140

10 009 689

11

Bevételek összesen:

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 178

4 078 179

4 078 178

4 078 178

4 078 178

48 938 144

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

765 083

765 083

765 083

765 083

765 083

765 083

765 083

765 083

765 084

765 084

765 084

765 084

9 181 000

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

136 167

136 167

136 167

136 167

136 167

136 167

136 167

136 167

136 166

136 166

136 166

136 166

1 634 000

15

Dologi kiadások

1 045 167

1 045 167

1 045 167

1 045 167

1 045 167

1 045 167

1 045 167

1 045 167

1 045 166

1 045 166

1 045 166

1 045 166

12 542 000

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

2 982 000

17

Egyéb működési célú kiadások

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

2 705 280

18

Tartalékok

29 016

29 016

29 016

29 016

29 016

29 016

29 016

29 016

29 016

29 016

29 016

29 017

348 193

19

Beruházások

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 666

41 666

41 666

41 666

500 000

20

Felújítások

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 334

83 334

83 334

83 334

1 000 000

21

Egyéb felhalmozási kiadások

22

Finanszírozási kiadások

1 503 806

1 503 806

1 503 806

1 503 806

1 503 806

1 503 806

1 503 806

1 503 805

1 503 807

1 503 806

1 503 806

1 503 805

18 045 671

23

Kiadások összesen:

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 178

4 078 179

4 078 178

4 078 178

4 078 178

48 938 144

24

Egyenleg


5. melléklet

5. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

2 816 455

2 816 455

2 816 455

2 816 455

2 816 455

2 816 455

2 816 455

2 816 454

2 816 454

2 816 454

2 816 454

2 816 454

33 797 455

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5

Közhatalmi bevételek

308 333

308 333

308 333

308 333

308 333

308 333

308 333

308 333

308 334

308 334

308 334

308 334

3 700 000

6

Működési bevételek

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

119 250

1 431 000

7

Felhalmozási bevételek

8

Működési célú átvett pénzeszközök

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Finanszírozási bevételek

834 141

834 141

834 141

834 141

834 141

834 141

834 141

834 141

834 141

834 140

834 140

834 140

10 009 689

11

Bevételek összesen:

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 178

4 078 179

4 078 178

4 078 178

4 078 178

48 938 144

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

765 083

765 083

765 083

765 083

765 083

765 083

765 083

765 083

765 084

765 084

765 084

765 084

9 181 000

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

136 167

136 167

136 167

136 167

136 167

136 167

136 167

136 167

136 166

136 166

136 166

136 166

1 634 000

15

Dologi kiadások

1 045 167

1 045 167

1 045 167

1 045 167

1 045 167

1 045 167

1 045 167

1 045 167

1 045 166

1 045 166

1 045 166

1 045 166

12 542 000

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

248 500

2 982 000

17

Egyéb működési célú kiadások

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

225 440

2 705 280

18

Tartalékok

29 016

29 016

29 016

29 016

29 016

29 016

29 016

29 016

29 016

29 016

29 016

29 017

348 193

19

Beruházások

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 666

41 666

41 666

41 666

500 000

20

Felújítások

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 334

83 334

83 334

83 334

1 000 000

21

Egyéb felhalmozási kiadások

22

Finanszírozási kiadások

1 503 806

1 503 806

1 503 806

1 503 806

1 503 806

1 503 806

1 503 806

1 503 805

1 503 807

1 503 806

1 503 806

1 503 805

18 045 671

23

Kiadások összesen:

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 179

4 078 178

4 078 179

4 078 178

4 078 178

4 078 178

48 938 144

24

Egyenleg


6. melléklet

6. melléklet

Céljellegű támogatások

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Rendőrség

működési támogatás

20 000

2.

VM Megyei Katasztrófavédelmi Ig.

működési támogatás

20 000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

40 000

7. melléklet

7. melléklet

Beruházások

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

kamerarendszer kiépítése

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

500 000500 000


8. melléklet

8. melléklet

Felújítások

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

árok felújítása

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

1 000 0001 000 000


9. melléklet

9. melléklet

Összes bevétel, kiadás (önkormányzat)

Megnevezés

Kup Község ÖnkormányzataÖsszes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 797 455

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 121 300

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

12 264 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 611 905

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 700 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2 800 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

2 800 000

4.2.

Gépjárműadó

900 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 431 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

730 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

700 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

38 928 455

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 009 689

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 009 689

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

10 009 689

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

48 938 1449.1. melléklet a 1/2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez


Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

29 044 280

1.1.

Személyi juttatások

9 181 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 634 000

1.3.

Dologi kiadások

12 542 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 982 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 705 280

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

2 705 280

1.11.

- Garancia és kezességváll. Kif. ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

1 500 000

2.1.

Beruházások

500 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

348 193

3.1.

Általános tartalék

348 193

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

30 892 473

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

18 045 671

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 351 898

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

16 693 773

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

18 045 671

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

48 938 144

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


2

Összes bevétel, kiadás (Vadrózsa Óvoda)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

250 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

250 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

250 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

16 932 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

238 227

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

16 693 773

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

17 182 0009.2. melléklet a 1/2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez


Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

17 182 000

1.1.

Személyi juttatások

11 272 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 938 000

1.3.

Dologi kiadások

3 972 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

17 182 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0