Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 06. 01

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kup község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) g) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontjában , 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 62. §-ban, 92. § (1) – (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Eljárási rendelkezések

1. § (1) Az ellátások iránti kérelmet a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban:Hivatal) lehet benyújtani szóban vagy a rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon írásban.

(2) Az ellátás iránti kérelem postai küldeményként is feladható a Hivatal címére (8596 Pápakovácsi Fő utca 19.)

(3) A támogatás iránti eljárást bárki kezdeményezheti, aki tudomást szerez a rászorultságról, illetve a támogatás hivatalból is kezdeményezhető.

2. § (1) A kérelemhez szükséges jövedelem számításánál a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény előírásait kell alkalmazni. A jövedelemmel nem rendelkezők büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak e tényről.

(2) A jövedelmet az alábbiak szerint kell – típusának megfelelően – igazolni:

 • a) munkabér, táppénz – munkáltatói igazolás
 • b) vállalkozó esetén a lezárt adóévről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása, le nem zárt időszakról a könyvelő igazolása
 • c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások: kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap
 • d) családtámogatási ellátások (kifizetői igazolás vagy bankszámlakivonat)
 • e) gyermektartásdíj esetén bankszámlakivonat, kifizetői bizonylat, vagy megállapodás
 • f) munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén határozat az ellátás megállapításáról
 • g) bérbeadásból származó jövedelem esetén a bérleti szerződés
 • h) ösztöndíjról az intézmény vagy kifizető igazolása vagy bankszámlakivonat
 • i) a)–h) pontokba nem tartozó jövedelem esetén a kifizető igazolása

(3) A kérelemben meghatározott indok igazolására a kérelmezőnek csatolni kell a kérelmet alátámasztó iratot, pl. közüzemi számlát, orvosi igazolást, gyógyszerköltség igazolását, temetési számlát, iskolalátogatási igazolást, munkaügyi központ igazolását a nyilvántartásba vételről (különösen jövedelemmel nem rendelkező aktív korú esetén)

(4) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzésére a Hivatal megkeresheti

 • a) az állami adóhatóságot
 • b) az igazolást kiállító szervet
 • c) a munkáltatót.

illetve elrendelheti környezettanulmány készítését.

(5) Amennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve a saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.

3. § (1) Amennyiben kérelmező kérelméhez a szükséges igazolásokat nem csatolta, 8 napos határidő biztosításával fel kell szólítani a hiánypótlásra.

(2) Ha kérelmező a hiányzó igazolásokat a határidő lejártáig nem nyújtja be, kérelmét el kell utasítani.

4. § Az önkormányzat által biztosított ellátások igénybevételének feltétele, hogy kérelmező minden tőle telhetőt megtegyen annak elősegítésére, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak. Ezek elsősorban:

 • a) munkaképes korú személy mielőbbi munkába állása érdekében a Veszprém megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködjön
 • b) a szülő a gyermektartásdíjat igényelje meg és annak rendszeres folyósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

5. § Azonnali intézkedést igénylő körülmények esetén a szociális ellátás a kérelmező nyilatkozata alapján jövedelemigazolás és egyéb bizonyíték nélkül is biztosítható. Ebben az esetben a jövedelemigazolásokat és más bizonyítékokat 15 napon belül pótolni kell.

6. § (1) Amennyiben a támogatási kérelem elbírálása ügyében eljáró szerv véleménye szerint tartani kell attól, hogy a kérelmező az e rendeletben szabályozott pénzbeli támogatást nem a kérelemben előadottaknak megfelelően használja fel, akkor az eljáró szerv egyedi mérlegelése alapján

 • a) a támogatott kötelezhető arra, hogy a felhasználást 15 napon belül számlával igazolja, vagy
 • b) a támogatást a Gyermekjóléti Központ családgondozójának kell kifizetni, aki a felhasználásról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül a támogatott nevét is tartalmazó számlákkal köteles elszámolni.

(2) A rendkívüli települési támogatás felhasználásának igazolására elfogadható különösen: élelmiszer, ruhanemű, tisztítószer, a háztartás viteléhez szükséges egyéb dolgok, tüzelő, közüzemi díj, lakbér, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz, tankönyv, térítési díj kifizetését, megvásárlását igazoló számla vagy irat.

(3) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 6 hónapon belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet, kivéve

 • a) a közeli hozzátartozó halála esetén az annak eltemettetéséhez igényelt támogatást
 • b) ha a támogatás megállapításának elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné.

(4) Életet veszélyeztető helyzetnek minősül különösen az alapvető élelmiszer és ruházat hiánya, azonnali orvosi ellátás, vagy kórházi beutalás elmaradása.

(5) Az elszámolási kötelezettséget tartalmazó határozatban a joghátrányra a támogatott figyelmét fel kell hívni.

7. § (1) A megállapított települési támogatást a döntést követő 3 munkanapon belül kell folyósítani, illetve a természetbeni juttatásként megállapított támogatást biztosítani.

(2) A pénzbeli támogatást elsősorban folyószámlára kell utalni, amennyiben kérelmező nem rendelkezik folyószámlával, a kifizetés a Hivatalnál kezelt házipénztárból történik. A támogatás felvételére készpénz esetén kérelmező vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.

2. Szociális rászorultságtól függő ellátások

8. § A települési támogatás formái:

 • a) rendkívüli települési támogatás
 • b) temetési támogatás
 • c) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatása
 • d) tanévkezdési támogatás
 • e) babakelengye támogatása
 • f) karácsonyi támogatás

9. § (1) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

 • a) egyedülélő, gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át
 • b) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(2) Elemi kár, hosszan tartó súlyos betegség esetén az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól eltérően a családban az egy főre jutó jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíjminimum tízszerese. Az elemi kár bekövetkeztét szakhatósági, a hosszan tartó súlyos betegséget pedig orvosi igazolással kell igazolni.

(3) A rendkívüli települési támogatás maximális összege 100.000 Ft.

10. § (1) Temetési támogatás nyújtható annak a Kup községben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személynek, aki közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum tízszeresét nem haladja meg.

(2) A kérelemhez a halotti anyakönyvi kivonatot és a kérelmező nevére kiállított temetési számlát is csatolni kell.

(3) A temetési célú támogatási igényt a halálesetet követő 60 napon belül lehet benyújtani.

(4) A temetési költség viseléséhez nyújtott települési támogatás összege 30.000 Ft.

11. § (1) Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költségeihez támogatásra az jogosult, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

 • a) egyedülélő, gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át
 • b) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(2) Amennyiben a kérelmező igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 50 %-át eléri, az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól a döntés során a képviselő-testület eltérhet.

(3) A gyógyszerköltség támogatása a rendszeres gyógyszerköltséghez történő hozzájárulás esetén havi rendszerességgel kerül folyósításra, a megállapított összeget a kérelem beadásának hónapjától az év december 31. napjáig lehet megállapítani.

(4) A támogatás összege a havi rendszerességgel adott támogatás esetén maximum havi 10.000 Ft , eseti támogatás esetén maximum 50.000 Ft lehet.

12. § (1) Minden tanév megkezdése előtt az önkormányzat hivatalból rendkívüli települési támogatást biztosít a tanévkezdéshez azoknak az óvodás gyermeket nevelő, általános-, középiskolai nappali tanulmányokat folytató tanulók családja, a felsőfokú nappali tanulmányokat folytató tanulók részére, ahol a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum tízszeresét.

(2) A felsőfokú nappali tanulmányokat folytatók részére nyújtott támogatás 25 éves korig adható.

(3) A képviselő-testület minden év augusztus 31-ig határozatban állapítja meg a támogatás mértékét.

(4) A tanévkezdési támogatás biztosításának további feltétele tanulók esetén a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása.

(5) A tanévkezdési támogatás természetbeni támogatásként is nyújtható, a támogatás tartalma: írószerek, iskolaszerek, ruhanemű.

13. § (1) Babakelengye támogatás állapítható meg az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából egyszeri támogatásként, a törvényes képviselő kérelmére, amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum tízszeresét nem haladja meg.

(2) A támogatás iránti igényt a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül lehet előterjeszteni, a határidő jogvesztő.

(3) A kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát.

(4) A támogatás összege gyermekenként 50.000 Ft.

14. § (1) A karácsonyi ünnepeket megelőzően a képviselő-testület rendkívüli települési támogatást biztosít azoknak a Kup községben lakóhellyel rendelkező és Kup településen életvitelszerűen élő háztartásoknak, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum tízszeresét.

(2) A támogatás természetbeni juttatásként is adható, a juttatás tartalma: élelmiszer, édesség.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a tárgyév november 30-ig határozatban állapítja meg az (1)–(2) bekezdésben meghatározott támogatások mértékét.

15. § A temetési támogatás és a babakelengye támogatás megállapításának hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

16. § Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körébe tartozó ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést biztosítja.

4. Étkeztetés

17. § (1) Az önkormányzat napi egyszeri meleg ebédet biztosít azoknak a szociális rászorulóknak, akik önmaguk vagy családtagjaik részére azt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani:

 • a) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte.
 • b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni.
 • c) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül.
 • d) Pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(2) Az egészségi állapot fennállását orvosi igazolással kell bizonyítani.

(3) Az étkeztetés iránti kérelmet a Hivatalnál kell benyújtani.

(4) Az ellátás biztosításáról a polgármester dönt. A döntést követően a polgármester megállapodást köt a kérelmezővel.

(5) Az Önkormányzat a szociális étkezést igénybe vevők részére a személyi térítési díjhoz támogatást biztosít, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. A támogatás mértéke 45 Ft/adag.

(6) Az ellátás megszűnik a

 • a) a jogosult halálával
 • b) a határozott időtartam lejártával
 • c) a jogosult kezdeményezésére
 • d) igénybevevő legalább 2 havi hátralékkal rendelkezik a térítési díj befizetésénél és az írásbeli felszólításra sem fizeti ki a hátralékot a felszólításban szereplő határidőig. Ez esetben az ellátás a tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg.

(7) Igénybevevő kérelmére térítési díj fizetése alól mentesség adható, ha igazolja, hogy önhibáján kívül rendkívüli élethelyzetbe került (pl. közeli hozzátartozó halála, lakásban történt káresemény , melyek nagy anyagi kihatással járnak) s a térítési díj megfizetését átmenetileg vállalni nem tudja.

(8) A térítési díj mentesség maximum 2 hónapra adható.

(9) Igénybevevő a térítési díj mentesség iránti kérelmét a Hivatalnál nyújthatja be, a mentességről a polgármester dönt.

18. § Az ellátásért fizetendő térítési díj összegét a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

5. Házi segítségnyújtás

19. § (1) Az Önkormányzat a szolgáltatást társulási megállapodás útján a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtásban részesülők részére megállapított intézményi térítési díjhoz 230 Ft/óra támogatást biztosít.

(3) A támogatás kiutalása utólag, a gondozási órák alapján, számla ellenében a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére történik.

6. Családsegítés

20. § (1) Az önkormányzat által biztosított családsegítés az általános segítő szolgáltatás keretében ellátja a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatokat.

(2) Kup Község Önkormányzat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján társulási megállapodás alapján gondoskodik a családsegítés működtetéséről a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával.

7. Záró rendelkezések

21. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az egyes szociális ellátások helyi szabályairól ” szóló – többször módosított - 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

22. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Kérelem K é r e l e m

települési támogatás megállapítása iránt

1. Kérelmező személyes adatai

Név:.........................................................................

Születési név: ….....................................................

Anyja neve: ….......................................................

Születési hely, idő: …..............................................

Lakóhely:.................................................................

Tartózkodási hely: …..............................................

TAJ száma:……………………………………………

2. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …........fő

Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:

Név/születési név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokonsági fok

TAJ szám

Jövedelmi adatok

Jövedelem típusa

Kérelmező

Kérelmezővel közös háztartásban élők

Munkaviszonyból,
foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem

Egyéni és társas váll.,
őstermelői ill. más önálló tevékenységből
származó jövedelem

Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásból származó jövedelem

Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem

Családi pótlék, Gyes, Gyed, Gyet, táppénz

Megállapított támogatás folyósítását folyószámlára/készpénzben kérem

(megfelelő aláhúzandó)

Folyószámla száma............................................................................................................................

Folyószámlát vezető pénzintézet:................................................................................

Kérelem indokolása:

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

Kelt................................................

…………………………………

kérelmező aláírása