Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás- szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás- szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról

Kup község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvénye módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Kup település közigazgatási területére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában, 62. §-ban, 92. § (1)-(2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a szociális étkeztetésért, mint szociális alapszolgáltatásért fizetendő térítési díj és a díjalkalmazás feltételeiről az alábbiakat rendeli el:

1. § Kup Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt kötelezettségének - a szociális étkeztetésnek - a Sándor és Sándor Kft által működtetett konyháról – iskolai szünetekben az Ujvári János Református Szeretetotthon Pápakovácsi intézetének konyhájáról - történő ebéd biztosításával tesz eleget.

2. § A szociális étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az Szt-ben meghatározott kötelezett köteles megfizetni.

3. § (1) Az alapszolgáltatás intézményi térítési díjának alapja a szolgáltatási önköltség (a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások, költségek egy szolgáltatási egységre – egy ételadagra – jutó értékei az előző év adatai alapján.) és a normatív hozzájárulás különbözete.

(2) A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj e rendelet 1. mellékletében megállapított egy ételadagra jutó díj.

(3) A személyi térítési díj havi összege az egy ételadagra jutó díj és az adott hónapban igénybe vett összes adag szorzata, amely nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő családjának az egy főre jutó havi jövedelem 30 %-át.

4. § A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét a jegyző konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően tájékoztatja.

5. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás- szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról” szóló 3/2009. (IV.16.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

A szociális étkeztetés díja

Önköltség és normatív hozzájárulás különbözete
ft/adag

Képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj Ft/adag

499 ft/adag

500 Ft/adag