Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Kup Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 28

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Kup Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.02.28.

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvodára.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: költségvetési bevételét 54.927.648 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 54.927.648 Ft-ban, költségvetési kiadását 99.044.955 Ft-ban, működési költségvetési kiadását 61.689.215 Ft-ban , ebből: személyi jellegű kiadások 31.182.000 Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok 4.121.000 Ft-ban, dologi kiadások 20.381.485 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 2.790.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 3.214.730 Ft-ban. Felhalmozási költségvetési kiadását 37.238.929 Ft-ban ebből: a beruházások előirányzatát 2.906.000 Ft-ban, felújítások előirányzatát 34.282.136 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 50.793 Ft-ban, tartalék 116.811 Ft-ban. Finanszírozási kiadását 1.732.944 Ft-ban melyből ÁHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése 1.732.944 Ft-ban, költségvetési egyenlegének összegét: - 45.850.251 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 45.850.251 Ft. A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. Az általános tartalék összegét 116.811 Ft-ban hagyja jóvá. Aaz Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 6 főben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.

(5) Intézményi térítési díjak 2022. 01.01-től (óvoda) 676 Ft, ebből tízórai 114 Ft, ebéd 448 Ft, uzsonna 114 Ft.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 5. melléklet mutatja be.

(3) A költségvetési hozzájárulásokat az 6. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

(6) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.

(7) A Képviselő-testület a kiadások között 116.811 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

4. Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése

4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9. és 10. mellékletek szerint határozza meg.

(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.

5. A 2022. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

8. Átmeneti gazdálkodás

9. § (1) Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2022. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) A polgármester a 2022. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.

9. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek, kiadások

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

48 726 648

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 901 358

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

17 120 490

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 672 780

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 040 442

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 721 578

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 201 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 200 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

54 927 648

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 850 251

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 850 251

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

45 850 251

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

100 777 899


1.melléklet ./2022(…....) önkormányzati rendelethez


K I A D Á S O K


forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

61 689 215

1.1.

Személyi juttatások

31 182 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 121 000

1.3.

Dologi kiadások

20 381 485

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 790 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 214 730

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 214 730

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

37 238 929

2.1.

Beruházások

2 906 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

34 282 136

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

50 793

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

50 793

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

116 811

3.1.

Általános tartalék

116 811

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

99 044 955

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 732 944

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 732 944

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 732 944

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

100 777 899

2. melléklet

Működési célú bevételek

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

48 726 648

Személyi juttatások

17 053 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 275 000

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

15 820 400

4.

Közhatalmi bevételek

4 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 790 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

3 214 730

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

116 811

7.

Egyéb működési bevételek

2 201 000

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

54 927 648

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

41 269 941

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

45 475 098

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

45 475 098

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 732 944

21.

Értékpapírok bevételei

Irányítószervi támogatás

20 291 115

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

45 475 098

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

22 024 059

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

100 402 746

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

63 294 000

24.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:


25.

Tárgyévi hiány:


Tárgyévi többlet:


3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

2 906 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

34 282 136

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

50 793

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)


Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

37 238 929

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)


Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)


KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

37 238 929

27.

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:


Tárgyévi többlet:

-

4. melléklet

Bevételek, kiadások részletezése

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023.évi várható

2024.évi várható

2025.évi várható

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

50 450 581

52 361 070

53 844 361

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 101 546

16 513 148

16 842 518

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

17 568 328

18 115 625

18 347 648

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 930 225

9 245 413

9 562 335

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 475 156

3 768 228

4 058 712

1.5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 105 326

2 448 656

2 763 148

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 050 000

4 100 000

4 150 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4 050 000

4 100 000

4 150 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4 050 000

4 100 000

4 150 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 201 000

2 276 000

2 351 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

1 025 000

1 050 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 200 000

1 250 000

1 300 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

56 701 581

58 737 070

60 345 361

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 675 138

45 935 446

46 248 113

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 675 138

45 935 446

46 248 113

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

45 675 138

45 935 446

46 248 113

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

102 376 719

104 672 516

106 593 474
K I A D Á S O Kforintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022.évi várható

2023.évi várható

2024.évi várható

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

42 636 047

44 184 589

45 723 254

1.1.

Személyi juttatások

17 315 456

17 648 565

17 978 115

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 536 224

2 832 115

3 102 623

1.3.

Dologi kiadások

16 116 485

16 442 332

16 775 815

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 105 546

3 418 321

3 741 516

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 562 336

3 843 256

4 125 185

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességváll. kif. ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 562 335

3 843 256

4 125 185

1.11.

- Garancia és kezességváll. kif. ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

37 228 112

37 354 100

37 083 744

2.1.

Beruházások

3 228 000

3 516 000

3 845 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

34 000 112

33 838 100

33 238 744

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

158 000

186 000

215 000

3.1.

Általános tartalék

158 000

186 000

215 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

80 022 159

81 724 689

83 021 998

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

22 354 560

22 947 827

23 571 476

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 838 148

2 115 182

2 446 338

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

20 516 412

20 832 645

21 125 138

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

22 354 560

22 947 827

23 571 476

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

102 376 719

104 672 516

106 593 474

5. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

4 060 554

4 060 554

4 060 554

4 060 554

4 060 554

4 060 554

4 060 554

4 060 554

4 060 554

4 060 554

4 060 554

4 060 554

48 726 648

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5

Közhatalmi bevételek

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 334

333 334

333 334

333 334

4 000 000

6

Működési bevételek

183 417

183 417

183 417

183 417

183 417

183 417

183 417

183 417

183 416

183 416

183 416

183 416

2 201 000

7

Felhalmozási bevételek

8

Működési célú átvett pénzeszközök

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Finanszírozási bevételek

3 789 592

3 789 592

3 789 592

3 789 592

3 789 592

3 789 592

3 789 591

3 789 591

3 789 591

3 789 591

3 789 591

3 789 591

45 475 098

11

Bevételek összesen:

8 366 896

8 366 896

8 366 896

8 366 896

8 366 896

8 366 896

8 366 895

8 366 895

8 366 895

8 366 895

8 366 895

8 366 895

100 402 746

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

1 421 083

1 421 083

1 421 083

1 421 083

1 421 083

1 421 083

1 421 083

1 421 083

1 421 084

1 421 084

1 421 084

1 421 084

17 053 000

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

189 583

189 583

189 583

189 583

189 583

189 583

189 583

189 583

189 584

189 584

189 584

189 584

2 275 000

15

Dologi kiadások

1 318 367

1 318 367

1 318 367

1 318 367

1 318 367

1 318 367

1 318 367

1 318 367

1 318 366

1 318 366

1 318 366

1 318 366

15 820 400

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

232 500

232 500

232 500

232 500

232 500

232 500

232 500

232 500

232 500

232 500

232 500

232 500

2 790 000

17

Egyéb működési célú kiadások

267 894

267 894

267 894

267 894

267 894

267 894

267 894

267 894

267 894

267 894

267 895

267 895

3 214 730

18

Tartalékok

9 734

9 734

9 734

9 734

9 734

9 734

9 734

9 734

9 734

9 735

9 735

9 735

116 811

19

Beruházások

242 167

242 167

242 167

242 167

242 167

242 167

242 167

242 167

242 166

242 166

242 166

242 166

2 906 000

20

Felújítások

2 856 845

2 856 845

2 856 845

2 856 845

2 856 845

2 856 845

2 856 845

2 856 845

2 856 844

2 856 844

2 856 844

2 856 844

34 282 136

21

Egyéb felhalmozási kiadások

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 232

4 232

4 232

50 793

22

Finanszírozási kiadások

1 824 490

1 824 490

1 824 490

1 824 490

1 824 490

1 824 490

1 824 489

1 824 489

1 824 490

1 824 490

1 824 489

1 824 489

21 893 876

23

Kiadások összesen:

8 366 896

8 366 896

8 366 896

8 366 896

8 366 896

8 366 896

8 366 895

8 366 895

8 366 895

8 366 895

8 366 895

8 366 895

100 402 746

24

Egyenleg


6. melléklet

Ágazati és működési feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím

2022. évi támogatás összesen

1

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 901 358

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

17 120 490

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása

8 672 780

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 040 442

Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

2 270 000

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 721 578

Összesen:

48 726 648

7. melléklet

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

89/2 Hrsz, 89/1 Hrsz, 010 Hrsz. számú utak felújítása

33 082 136

33 082 136

Csatorna felújítás

1 200 000

1 200 000

ÖSSZESEN:

34 282 13634 282 136


8. melléklet

Beruházási kiadások

beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

hűtőszekrény vásárlása/műv.házba/

106 000

106 000

kamerarendszer kialakítása

1 000 000

1 000 000

szabadidőpark kialakítása

1 400 000

1 400 000

puszta pincénél park kialakítása

400 000

400 000

ÖSSZESEN:

2 906 0002 906 000


9. melléklet

Bevételek és kiadások részletezése

Megnevezés

Kup Község ÖnkormányzataÖsszes bevétel, kiadás
forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

48 726 648

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 901 358

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

17 120 490

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 672 780

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 040 442

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 721 578

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 201 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 200 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

54 927 648

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 475 098

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 475 098

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

45 475 098

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

100 402 7468.1. melléklet a ./2022 (…...) önkormányzati rendelethez


Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

41 153 130

1.1.

Személyi juttatások

17 053 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 275 000

1.3.

Dologi kiadások

15 820 400

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 790 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 214 730

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

3 214 730

1.11.

- Garancia és kezességváll. Kif. ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

37 238 929

2.1.

Beruházások

2 906 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

34 282 136

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

50 793

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

50 793

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

116 811

3.1.

Általános tartalék

116 811

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

78 508 870

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

21 893 876

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 732 944

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

20 160 932

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

21 893 876

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

100 402 746

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


2

10. melléklet

Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

20 536 085

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

375 153

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

20 160 932

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

20 536 0858.2. melléklet a ./2022 (…..) önkormányzati rendelethez


Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

20 536 085

1.1.

Személyi juttatások

14 129 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 846 000

1.3.

Dologi kiadások

4 561 085

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

20 536 085

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0