Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 30

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.05.30.

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A költségvetési rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott működési költségvetési bevétel 46.041.711 Ft összeggel nőtt, azaz 85.833.924 Ft összegre változott.

(2) A Kr.2. §.(1) bekezdése kiegészül „k)” ponttal: a finanszírozási költségvetési bevétel összegével 1.732.944 Ft-al.

(3) A Kr. 2. §. (1) bekezdés b)pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 47.821.324 Ft összeggel nőtt, azaz 125.438.693 Ft összegre változott.

(4) A Kr. 2. §. (1) bekezdés ba) alpontjában meghatározott működési költségvetési kiadás 8.114.414 Ft összeggel nőtt, azaz 53.787.394 Ft összegre változott, melyből a bb) alpontban meghatározott személyi juttatások 28.584.947 Ft, a bc) alpontban meghatározott munkaadót terhelő járulékok 4.360.773 Ft, a bd) alpontban meghatározott dologi kiadások 18.365.424 Ft, dologi kiadások 18.365.424 Ft, be) alpontban ellátottak pénzbeli juttatása 1.341.250 Ft, bf) alpontban meghatározott egyéb működési célú kiadások 1.135.000 Ft.

(5) A Kr.2. §. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 36.672.616 Ft összeggel nőtt, azaz 68.589.760 Ft összegre változott, melyből beruházások 1.761.354 Ft, felújítások 6.827.247 Ft, felhalmozási célú kiadások 1.159 Ft.

(6) A Kr. 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tartalék 3.034.294 Ft összeggel nőtt, azaz 3.061.539 Ft összegre változott.

(7) A Kr. 2. §. (1) bekezdésében meghatározott költségvetési egyenleg összege 46.699 Ft összeggel nőtt, azaz 39.336.473 Ft összegre változott.

(8) A Kr. 2. §. (1) bekezdés g) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 46.669 Ft összeggel nőtt, azaz 39.336.473 Ft összegre változott.

(9) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(10) A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(11) A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(12) A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(13) A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(14) A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(15) A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(16) A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8 melléklete lép.

(17) A rendelet kiegészül jelen rendelet 9.mellékletével.

2. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek, kiadások


forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

43 029 176

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 667 094

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

14 840 380

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 740 420

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 160 932

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

496 760

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

853 590

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 125 550

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 125 550

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

34 733 136

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

34 733 136

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 706 926

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4 632 261

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4 632 261

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

74 665

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 239 136

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 095 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

999 635

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 001

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

143 500

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

85 833 924

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

39 336 473

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

39 336 473

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

21 948 255

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 732 944

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

20 215 311

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

61 284 728

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

147 118 652K I A D Á S O K


forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

53 787 394

1.1.

Személyi juttatások

28 584 947

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 360 773

1.3.

Dologi kiadások

18 365 424

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 341 250

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 135 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 135 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

68 589 760

2.1.

Beruházások

1 761 354

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

66 827 247

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 159

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 061 539

3.1.

Általános tartalék

3 061 539

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

125 438 693

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

21 679 959

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 464 648

7.3.

Központi irányító szervi támogatás

20 215 311

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

21 679 959

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

147 118 652

2. melléklet

Működési bevételek, kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

43 029 176

Személyi juttatások

13 689 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 125 550

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 069 556

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

14 634 494

4.

Közhatalmi bevételek

4 706 926

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 341 250

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 135 000

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

3 061 539

7.

Egyéb működési bevételek

2 234 520

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

51 096 172

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

35 930 903

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

38 617 671

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

38 617 671

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

1 732 944

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 464 648

21.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 732 944

Irányítószervi támogatás

20 215 311

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

40 350 615

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

21 679 959

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

91 446 787

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

57 610 862

24.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:


25.

Tárgyévi hiány:


Tárgyévi többlet:


3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

34 733 136

Beruházások

1 740 655

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

66 827 247

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási támogatások ÁHT-n kívülre

1 159

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

34 733 136

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

68 569 061

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)


Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

34 733 136

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

68 569 061

27.

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:


Tárgyévi többlet:

-

4. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2021.évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

3 585 765

3 585 765

3 585 765

3 585 765

3 585 765

3 585 765

3 585 765

3 585 765

3 585 764

3 585 764

3 585 764

3 585 764

43 029 176

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

93 796

93 796

93 796

93 796

93 796

93 796

93 796

93 796

93 796

93 796

93 795

93 795

1 125 550

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

2 894 428

2 894 428

2 894 428

2 894 428

2 894 428

2 894 428

2 894 428

2 894 428

2 894 428

2 894 428

2 894 428

2 894 428

34 733 136

5

Közhatalmi bevételek

392 244

392 244

392 244

392 244

392 244

392 244

392 244

392 244

392 244

392 244

392 243

392 243

4 706 926

6

Működési bevételek

186 210

186 210

186 210

186 210

186 210

186 210

186 210

186 210

186 210

186 210

186 210

186 210

2 234 520

7

Felhalmozási bevételek

8

Működési célú átvett pénzeszközök

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Finanszírozási bevételek

3 362 551

3 362 551

3 362 551

3 362 551

3 362 551

3 362 551

3 362 551

3 362 551

3 362 551

3 362 552

3 362 552

3 362 552

40 350 615

11

Bevételek összesen:

10 514 994

10 514 994

10 514 994

10 514 994

10 514 994

10 514 994

10 514 994

10 514 994

10 514 993

10 514 994

10 514 992

10 514 992

126 179 923

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

1 140 755

1 140 755

1 140 755

1 140 755

1 140 755

1 140 755

1 140 755

1 140 755

1 140 756

1 140 756

1 140 756

1 140 756

13 689 064

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

172 463

172 463

172 463

172 463

172 463

172 463

172 463

172 463

172 463

172 463

172 463

172 463

2 069 556

15

Dologi kiadások

1 219 541

1 219 541

1 219 541

1 219 541

1 219 541

1 219 541

1 219 541

1 219 541

1 219 541

1 219 541

1 219 542

1 219 542

14 634 494

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

111 771

111 771

111 771

111 771

111 771

111 771

111 771

111 771

111 771

111 771

111 770

111 770

1 341 250

17

Egyéb működési célú kiadások

94 583

94 583

94 583

94 583

94 583

94 583

94 583

94 583

94 584

94 584

94 584

94 584

1 135 000

18

Tartalékok

255 128

255 128

255 128

255 128

255 128

255 128

255 128

255 128

255 128

255 129

255 129

255 129

3 061 539

19

Beruházások

145 055

145 055

145 055

145 055

145 055

145 055

145 055

145 054

145 054

145 054

145 054

145 054

1 740 655

20

Felújítások

5 568 937

5 568 937

5 568 937

5 568 937

5 568 937

5 568 937

5 568 937

5 568 937

5 568 937

5 568 938

5 568 938

5 568 938

66 827 247

21

Egyéb felhalmozási kiadások

96

96

96

96

96

97

97

97

97

97

97

97

1 159

22

Finanszírozási kiadások

1 806 665

1 806 665

1 806 665

1 806 665

1 806 665

1 806 664

1 806 664

1 806 665

1 806 662

1 806 661

1 806 659

1 806 659

21 679 959

23

Kiadások összesen:

10 514 994

10 514 994

10 514 994

10 514 994

10 514 994

10 514 994

10 514 994

10 514 994

10 514 993

10 514 994

10 514 992

10 514 992

126 179 923

24

Egyenleg


5. melléklet

Általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím

2021. évi támogatás összesen

1

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 667 094

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

14 840 380

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása

7 740 420

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 160 932

Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

2 270 000

Elszámolásból származó bevétel

496 760

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

853 590

Összesen:

43 029 176

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

051 Hrsz, 052 Hrsz, 175 Hrsz. számú Kup-Nóráp összekötő út felújítása /Magyar Falu Program/

28 512 360

28 512 360

163 Hrsz.számú kultúrház szigetelése,festése

3 485 411

3 485 411

89/2,89/1,010 HRSZ.számú Kup-Pápasalamon összekötő út felújítása/Magyar Falu Program/

34 829 476

34 829 476

ÖSSZESEN:

66 827 24766 827 247


7. melléklet

Önkormányzat összes bevétel-kiadás

Megnevezés

Kup Község ÖnkormányzataÖsszes bevétel, kiadás
Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

36 616 213

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 647 362

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13 159 920

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 856 800

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 682 131

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 600 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 600 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 576 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

975 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

600 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

39 792 213

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

38 998 854

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

38 998 854

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

38 998 854

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

78 791 067
Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

26 325 980

1.1.

Személyi juttatások

12 477 481

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 935 249

1.3.

Dologi kiadások

7 403 250

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 375 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 135 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

1 135 000

1.11.

- Garancia és kezességváll. Kif. ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

31 917 144

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

31 917 144

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

27 245

3.1.

Általános tartalék

27 245

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

58 270 369

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

20 520 698

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 464 648

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

19 056 050

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

20 520 698

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

78 791 067

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


2

8. melléklet

Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda összes bevétel-kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Vadrózsa Német Nemzetiségi ÓvodaÖsszes bevétel, kiadás
Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

19 347 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

290 950

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

19 056 050

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

19 347 000
Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

19 347 000

1.1.

Személyi juttatások

13 559 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 084 000

1.3.

Dologi kiadások

3 704 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

19 347 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0