Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Kup Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Kup Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat összesített 2021. évi zárszámadása

1. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi zárszámadását

a) 98.138.067 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b) 147.118.652 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c) 143.572.626 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 98.834.408 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel

d) 44.738.218 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet mutatja be.

(3) A beruházási célú kiadások részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A felújítási célú kiadások részletezését a 5. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint fogadja el a polgármester.

3. § (1) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.

(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat 2021. évi működése során hitelfelvételre nem került sor.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 8. melléklet szerint fogadja el a polgármester.

(2) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és a 9. melléklet mutatja be.

(3) A költségvetési mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

(4) A maradvány kimutatást a 11. melléklet mutatja be.

(5) Az eredmény kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) Az önkormányzat saját 2021. évi zárszámadását

a) 78.791.067 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b) 126.179.923 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c) 125.847.896 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 81.484.831 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi zárszámadását

a) 19.347.000 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

b) 20.938.729 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal

c) 17.724.730 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 17.349.577 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.

d) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 13. melléklet mutatja be.

e) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési mérlegét a 14. melléklet, az eredmény kimutatását a 15. melléklet, a maradvány kimutatását a 16. melléklet, a vagyonkimutatását (vagyonmérlegét) a 17. melléklet és a 18. melléklet mutatja be.

f) A polgármester a Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évre teljesített létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá.

2. Egyéb rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) számú rendelet, hatályát veszti.

1. melléklet

Bevételek, kiadások

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

36 616 213

43 029 176

43 029 176

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 647 362

14 667 094

14 667 094

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13 159 920

14 840 380

14 840 380

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 856 800

7 740 420

7 740 420

1.4

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 682 131

2 160 932

2 160 932

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Elszámolásból származó bevétel

496 760

496 760

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

853 590

853 590

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


1 125 550

1 125 550

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 125 550

1 125 550

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


34 733 136

34 733 136

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

34 733 136

34 733 136

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 600 000

4 706 926

4 473 229

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 600 000

4 632 261

4 457 935

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 600 000

4 632 261

4 457 935

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

74 665

15 294

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 576 000

2 239 136

2 140 806

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

975 000

1 095 000

1 095 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

600 000

999 635

902 265

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 001

41

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

143 500

143 500

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

39 792 213

85 833 924

85 501 897

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

39 289 804

39 336 473

39 336 473

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

39 289 804

39 336 473

39 336 473

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

19 056 050

21 948 255

18 734 256

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 732 944

1 732 944

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

19 056 050

20 215 311

17 001 312

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

58 345 854

61 284 728

58 070 729

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

98 138 067

147 118 652

143 572 626


K I A D Á S O K

2. sz. táblázat
forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

45 672 980

53 787 394

45 197 379

1.1.

Személyi juttatások

26 036 481

28 584 947

24 508 921

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 019 249

4 360 773

3 745 977

1.3.

Dologi kiadások

11 107 250

18 365 424

14 701 841

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 375 000

1 341 250

1 341 250

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 135 000

1 135 000

899 390

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 135 000

1 135 000

899 390

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

31 917 144

68 589 760

35 171 069

2.1.

Beruházások

1 761 354

1 521 139

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

31 917 144

66 827 247

33 648 771

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 159

1 159

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

27 245

3 061 539


3.1.

Általános tartalék

27 245

3 061 539

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

77 617 369

125 438 693

80 368 448

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

20 520 698

21 679 959

18 465 960

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 464 648

1 464 648

1 464 648

7.3.

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

19 056 050

20 215 311

17 001 312

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

20 520 698

21 679 959

18 465 960

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

98 138 067

147 118 652

98 834 408

2. melléklet

Működési célú bevételek, kiadások mérlege

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Önkormányzatok működési támogatásai

36 616 213

43 029 176

43 029 176

Személyi juttatások

12 477 481

13 689 064

12 403 583

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 125 550

1 125 550

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 935 249

2 069 556

1 870 307

2.-ból EU-s támogatás

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

34 733 136

34 733 136

Dologi kiadások

7 403 250

14 634 494

11 353 971

Közhatalmi bevételek

1 600 000

4 706 926

4 473 229

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 375 000

1 341 250

1 341 250

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 135 000

1 135 000

899 390

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

27 245

3 061 539

Működési bevételek

1 576 000

2 234 520

2 136 190

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

38 928 455

88 491 369

87 683 729

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

26 353 225

35 930 903

27 868 501

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

38 998 854

40 350 615

40 350 615

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

38 998 854

38 617 671

38 617 671

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 732 944

1 732 944

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 464 648

1 464 648

1 464 648

Értékpapírok bevételei

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

19 056 050

20 215 311

17 001 312

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

38 998 854

40 350 615

40 350 615

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

20 520 698

21 679 959

18 465 960

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

77 927 309

128 841 984

128 034 344

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

46 873 923

57 610 862

46 334 461

Költségvetési hiány:

-

-


Költségvetési többlet:
Tárgyévi hiány:


-


Tárgyévi többlet:
3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

1 740 655

1 500 440

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

31 917 144

66 827 247

33 648 771

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 159

1 159

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

31 917 144

68 569 061

35 150 370

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

31 917 144

68 569 061

35 150 370

27.

Költségvetési hiány:
Költségvetési többlet:

-

-


28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

4. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata felújításonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás XII.31-ig

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi teljesítés

Összes teljesítés 2021.dec.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

villanysütő vásárlása/műv.házba/

520 000

2021

520 000

520 000

520 000

vasanyag,trapézlemez vásárlása/falugondnoki buszgarázs építéséhez/

980 440

2021

1 220 655

980 440

980 440
ÖSSZESEN:

1 500 4401 740 655

1 500 440

1 500 440

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás XII.31-ig

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi teljesítés

Összes teljesítés 2021.dec.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

051,052,175 Hrsz.számú Kup-Nóráp összekötő út felújítása/Magyar Falu Pályázat/

28 512 360

2021

28 512 360

28 512 360

28 512 360

163 Hrsz.számú művelődési ház szigetelése,festése

3 485 411

2021

3 485 411

3 485 411

3 485 411

89/2,89/1,010 Hrsz.számú Kup-Pápasalamon összekötő út felújítás projektmenedzsment díja

1 651 000

2021

34 829 476

1 651 000

1 651 000ÖSSZESEN:

33 648 77166 827 247

33 648 771

33 648 771

6. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Nettó

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. ÁHT_n belüli vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes egyéb épületek

01.

10 877 000

7 396 360


II. Immateriális javak

02.

841 120


III. Tárgyi eszközök (04+09+14+19+24)

03.

214 435 222

132 446 953

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (05+06+07+08)

04.

189 395 183

119 963 438

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

7 219 610

5 003 652


1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

06.

115 663 462

69 502 047

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

61 257 111

40 581 938

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

08.

5 255 000

4 875 801

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+11+12+13)

09.

23 740 039

11 183 515

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

11.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13.

23 740 039

11 183 515

3. Tenyészállatok (15+16+17+18)

14.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

15.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

16.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

17.

3.4. Üzleti tenyészállatok

18.

4. Beruházások, felújítások (20+21+22+23)

19.

1 300 000

1 300 000

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

20.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

21.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

22.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

23.

1 300 000

1 300 000

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+26+27+28)

24.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

26.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

28.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)

29.

900 000

900 000

1. Tartós részesedések (31+32+33+34)

30.

900 000

900 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

31.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

32.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

33.

1.4. egyéb tartós részesedések

34.

900 000

900 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+37+38+39)

35.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

37.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

39.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+42+43+44)

40.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

42.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

44.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

45.

20 384 543

19 491 618

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(02+03+29+45)

46.

236 560 885

152 838 571

I. Készletek

47.

32 710

32 710

II. Értékpapírok

48.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)

49.

32 710

32 710

I. Lekötött bankbetétek

50.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

51.

134 220

134 220

III. Forintszámlák

52.

45 340 878

45 340 878

IV. Devizaszámlák

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)

54.

45 475 098

45 475 098

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

331 067

331 067

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

2 234 214

2 234 214

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

58.

2 565 281

2 565 281

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

61.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)

63

284 633 974

200 911 660

7. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

177 805 014

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

9 425 492

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

6 503 202

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-50 068 941

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-6 416 182

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

137 248 585

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

1 732 944

III. Más szervezetet megillető bevételek

10.

56 921

IV.Kapott előlegek

11.

1 155 112

V.Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes köt.jellegű sajátos elsz.

12.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10+11+12)

13.

2 944 977

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

14.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

15.

60 768 098

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)

16.

200 961 660

8. melléklet

Kup önkormányzat összes bevétel-kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

36 616 213

43 029 176

43 029 176

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 647 362

14 667 094

14 667 094

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13 159 920

14 840 380

14 840 380

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 856 800

7 740 420

7 740 420

1.4

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 682 131

2 160 932

2 160 932

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Elszámolásból származó bevétel

496 760

496 760

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

853 590

853 590

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


1 125 550

1 125 550

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 125 550

1 125 550

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


34 733 136

34 733 136

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

34 733 136

34 733 136

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 600 000

4 706 926

4 473 229

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 600 000

4 632 261

4 457 935

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 600 000

4 632 261

4 457 935

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

74 665

15 294

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 576 000

2 234 520

2 136 190

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

975 000

1 095 000

1 095 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

600 000

999 635

902 265

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

40

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

138 885

138 885

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

39 792 213

85 829 308

85 497 281

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

38 998 854

38 617 671

38 617 671

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

38 998 854

38 617 671

38 617 671

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


1 732 944

1 732 944

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 732 944

1 732 944

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

38 998 854

40 350 615

40 350 615

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

78 791 067

126 179 923

125 847 896

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

26 325 980

32 869 364

27 868 501

1.1.

Személyi juttatások

12 477 481

13 689 064

12 403 583

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 935 249

2 069 556

1 870 307

1.3.

Dologi kiadások

7 403 250

14 634 494

11 353 971

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 375 000

1 341 250

1 341 250

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 135 000

1 135 000

899 390

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 135 000

1 135 000

899 390

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

31 917 144

68 569 061

35 150 370

2.1.

Beruházások

1 740 655

1 500 440

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

31 917 144

66 827 247

33 648 771

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 159

1 159

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

27 245

3 061 539


3.1.

Általános tartalék

27 245

3 061 539

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

58 270 369

104 499 964

63 018 871

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

20 520 698

21 679 959

18 465 960

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 464 648

1 464 648

1 464 648

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

19 056 050

20 215 311

17 001 312

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

20 520 698

21 679 959

18 465 960

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

78 791 067

126 179 923

81 484 831

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


4

4

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


1

1

1

9. melléklet

Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda összes kiadás-bevétele

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)


4 616

4 616

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1

1

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

4 615

4 615

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


4 616

4 616

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

19 347 000

20 934 113

17 720 114

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

290 950

718 802

718 802

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

19 056 050

20 215 311

17 001 312

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

19 347 000

20 938 729

17 724 730

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

19 347 000

20 918 030

17 328 878

1.1.

Személyi juttatások

13 559 000

14 895 883

12 105 338

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 840 000

2 291 217

1 875 670

1.3.

Dologi kiadások

3 704 000

3 730 930

3 347 870

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


20 699

20 699

2.1.

Beruházások

20 699

20 699

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

19 347 000

20 938 729

17 349 577

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


4

4

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet

Mérleg


Sorszám

Előző év

Tárgy év

A

B

C

D

Vagyoni értékű jogok

01.

Szellemi termékek

02.

Immateriális javakra adott előlegek

03.

Immateriális javak összesen (01+02+03)

04.


Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

97 215 455

119 963 438

Gépek,berendezések felszerelések

06.

13 559 068

11 183 515

Beruházások,felújítások

07.

1 000 000

1 300 000

Járművek

08.Tárgyi eszközök összesen (05+06+07+08)

09.

111 774 524

132 446 953

Egyéb tartós részesedés

10.

900 000

900 000

Befektetett pénzügyi eszközök öszzesen (10)

11.

900 000

900 000

Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök

12.

19 819 500

19 491 618

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+9+11)

13.

132 494 024

152 838 571

Készletek

14.

32 710

32 710

Értékpapírok

15.

Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök (14+15)

16.

32 710

32 710

Pénztár,betétkönyv

17.

50 965

134 220

Forintszámlák

18.

38 947 889

45 340 878

Pénzeszközök összesen (17+18)

19.

38 998 854

45 475 098

Költségvetési évben esedékes követelések

20.

400 090

331 067

Költségvetési évet követően esedékes követelések

21.

Forgótőke elszámolás

22.

50 000

50 000

Követelés jellegű sajátos elszámolások

23.

1 906 332

2 234 214

Követelések (20+21+22+23+24)

25.

2 306 422

2 565 281

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

27.

50 000

Aktív időbeli elhatárolások

28.

Eszközök összesen (13+19+25+27+28)

29.

173 832 010

200 961 660

Nemzeti vagyon induláskori értéke

30.

177 805 000

177 805 000

Nemzeti vagyon változásai

31.

9 425 492

9 425 492

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

32.

6 503 202

6 503 202

Felhalmozott eredmény

33.

-61 591 977

-50 068 941

Mérleg szerinti eredmény

34.

11 523 036

-6 416 182

Saját tőke összesen (30+31+32+33+34)

35.

143 664 767

137 248 585

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

36.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

37.

1 464 648

1 732 944

Kapott előlegek

38.

367 463

1 155 112

Más szervezetet megillető bevétel elszámolása

39.

63 720

56 921

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű elszámolások

40.

Kötelezettségek (36+37+38+39+40)

41.

1 895 831

2 944 977

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

42.

Passzív időbeli elhatárolások

43.

28 271 412

60 768 098

Források összesen (35+41+42+43)

44.

173 832 010

200 961 660

11. melléklet

Maradványkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Összeg

A

B

C

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1.

85 497 281

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2.

63 018 871

I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

4.

22 478 410

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

5.

40 350 615

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

6.

18 465 960

II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (5-6)

7.

21 884 655

A) Alaptevékenység maradványa (I+II)

8.

44 363 065

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9.

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10.

0

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenleg (9-10)

11.

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12.

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadsásai

13.

0

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (12-13)

14.

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)

15.

0

C) Összes maradvány (A+B)

16.

44 363 065

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17.

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

18.

44 363 065

12. melléklet

Eredménykimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző időszak

Tárgy időszak

A

B

C

C

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

1.

4 495 955

6 459 312

Aktivált saját teljesítmények értéke

2.

0

0

Egyéb eredményszemléletű bevételek

3.

55 571 240

46 980 613

Anyagjellegű ráfordítások

4.

6 090 022

7 166 811

Személyi jellegű ráfordítások

5.

11 599 691

14 724 442

Értékcsökkenési leírás

6.

5 743 485

7 441 943

Egyéb ráfordítások

7.

25 110 986

30 522 951

Tevékenységek eredménye (1+2+3-4-5-6-7)

8.

11 523 011

-6 416 222

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

9.

25

40

Pénzügyi műveletek ráfordításai

10.

Pénzügyi műveletek eredménye (9-10)

11.

25

40

Mérleg szerinti eredmény (8+11)

12.

11 523 036

-6 416 182

13. melléklet

Bevételek

Sor-
szám


2021.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)


4 616

4 616

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1

1

5.10.

Egyéb működési bevételek

4 615

4 615

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

290 950

718 802

718 802

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

290 950

718 802

718 802

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

19 056 050

20 215 311

17 001 312

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

19 056 050

20 215 311

17 001 312

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

19 347 000

20 934 113

17 120 114

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

19 347 000

20 938 729

17 124 730

14. melléklet

Mérleg


Sorszám

Előző év

Tárgy év

A

B

C

D

Vagyoni értékű jogok

01.

Szellemi termékek

02.

Immateriális javakra adott előlegek

03.

Immateriális javak összesen (01+02+03)

04.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

Gépek,berendezések felszerelések

06.

Beruházások,felújítások

07.

Járművek

08.Tárgyi eszközök összesen (05+06+07+08)

09.


Egyéb tartós részesedés

10.

Befektetett pénzügyi eszközök öszzesen (10)

11.Üzemeltetésre átadott eszközök

12.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+9+11)

13.


Készletek

14.

Értékpapírok

15.

Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök (14+15)

16.

Pénztár,betétkönyv

17.

75 000

94 260

Forintszámlák

18.

215 950

280 893

Pénzeszközök összesen (17+18)

19.

290 950

375 153

Költségvetési évben esedékes követelések

20.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

21.

Követelések (20+21)

22.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

23.

427 552


Aktív időbeli elhatárolások

24.

Eszközök összesen (13+19+22+23+24)

25.

718 802

375 153

Nemzeti vagyon induláskori értéke

26.

209 500

209 500

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

27.

137 760

137 760

Felhalmozott eredmény

28.

-991 322

-1 374 694

Mérleg szerinti eredmény

29.

-383 372

200 385

Saját tőke összesen (26+27+28+29)

30.

-1 027 434

-827 049

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

31.

Kapott előlegek

32.

Kötelezettségek (31+32)

33.

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

34.

Passzív időbeli elhatárolások

35.

1 746 236

1 202 202

Források összesen (30+33+34+35)

36.

718 802

375 153

15. melléklet

Eredménykimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző időszak

Tárgy időszak

A

B

B

C

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

1.

91 262

0

Aktivált saját teljesítmények értéke

2.

0

0

Egyéb eredményszemléletű bevételek

3.

15 385 447

17 005 927

Anyagjellegű ráfordítások

4.

2 513 056

2 651 962

Személyi jellegű ráfordítások

5.

12 458 821

13 436 974

Értékcsökkenési leírás

6.

206 568

19 298

Egyéb ráfordítások

7.

681 636

700 309

Tevékenységek eredménye (1+2+3-4-5-6-7)

8.

-383 372

200 384

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

9.

1

1

Pénzügyi műveletek ráfordításai

10.

0

0

Pénzügyi műveletek eredménye (9-10)

11.

1

1

Mérleg szerinti eredmény (12+15)

12.

-383372

200385

16. melléklet

Maradványkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Összeg

A

B

C

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1.

4 616

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2.

17 349 577

I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

3.

-17 344 961

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4.

17 720 114

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5.

0

II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

6.

17 720 114

A) Alaptevékenység maradványa (I+II)

7.

375 153

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

8.

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

9.

0

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenleg (8-9)

10.

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11.

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadsásai

12.

0

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)

13.

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)

14.

0

C) Összes maradvány (A+B)

15.

375 153

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

16.

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

17.

375 153

17. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Nettó

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.


1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

432 366

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

432 366

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

432 366

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

94 260

94 260

III. Forintszámlák

51.

280 893

280 893

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

375 153

375 153

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

807 519

375 153

18. melléklet

Vagyonkimutatás a mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

209 500

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

137 760

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-1 374 694

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

200 385

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

-827 049

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.


II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 202 202

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

375 153