Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 16- 2023. 04. 14

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

2022.10.16.

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy az önkormányzat – a belügyminiszter Magyarország Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II.2.2.1. pont alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert szociális célú tüzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről.

(2) A rendelet hatálya Kup község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult.

(2) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tüzifát biztosíthat

a) annak a személynek, aki az Szt. szerinti aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára jogosult,

c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

d) azoknak a családoknak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő családnál a 300 %-át.

(3) A (2) bekezdés a-c) pontjában jogosultak előnyben részesülnek a tüzifa osztás során.

(4) A (2) bekezdés d.) pontjában jogosultak esetén a család rendkívüli élethelyzete okán a meghatározott jövedelemhatártól a képviselő-testület méltányosságból eltérhet.

(5) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tüzifa adható.

(6) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzifa juttatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, a tüzifa rászorulóhoz történő eljuttatását biztosítja.

3. A támogatás igénylésének menete

3. § (1) A támogatás megállapítása kérelemre indul.

(2) A kérelmet – a rendelet 1. mellékletében szereplő nyomtatványon – a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani, csatolva a jogosultságot megalapozó iratokat, igazolásokat.

(3) A kérelmeket 2022. november 4-ig lehet benyújtani, a kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatásköre.

(4) A tüzifa átvételét a jogosult a 2. mellékletében szereplő átvételi elismervényen aláírásával igazolja.

4. Záró rendelkezések

4. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2023. április 15. napján hatályát veszti.