Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvodára.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) költségvetési bevételét 58.808.708 Ft-ban, melyből működési költségvetési bevételét 58.808.708 Ft-ban állapítja meg.

b) költségvetési kiadását 63.469.728 Ft-ban, melyből működési költségvetési kiadását 60.675.728 Ft-ban, ebből

ba) személyi jellegű kiadását 33.591.000 Ft-ban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3.328.000 Ft-ban

bc) dologi kiadásokat 17.525.228 Ft-ban

bd) ellátottak pénzbeli juttatását 2.700.000 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 3.531.000 Ft-ban

c) felhalmozási költségvetési kiadását 2.794.000 Ft-ban, ebből a beruházások előirányzatát 2.794.000 Ft-ban

d) finanszírozási kiadását 1.896.550 Ft-ban, ebből ÁHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése 1.896.550 Ft összegben állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegének összegét: - 6.557.570 Ft-ban állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 6.557.570 Ft.

(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(5) az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 6 főben hagyja jóvá.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.

(9) Intézményi térítési díjak óvoda összesen: 832 Ft, ebből

a) tízórai 140 Ft

b) ebéd 552 Ft

c) uzsonna 140 Ft

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 5. melléklet mutatja be.

(3) A költségvetési hozzájárulásokat az 6. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.

4. Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése

4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8. és 9. mellékletek szerint határozza meg.

(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.

5. A 2023. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

8. Átmeneti gazdálkodás

9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2023. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) A polgármester a 2023. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.

9. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.