Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kup község Önkormányzatának 2020.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Kup község Önkormányzatának 2020.évi zárszámadásáról

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–9. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást ( a továbbiakban:zárszámadás) kell készíteni.

Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.

Kup Község Önkormányzata az 1/2020. (II.24.) rendeletével hagyta jóvá a 2020. évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől átvett pénzeszközök, valamint a többletbevételek, illetve egyéb szervektől átvett-átadott pénzeszközök módosítottak.

2014. január 1-től az Áhsz. szabályozza a könyvvezetési és a beszámolási kötelezettséget, a korábbi számviteli rendszer teljes átalakításával. A pénzforgalmi szemlélet mellett megjelenik az eredményszemlélet is, amelyben külön-külön szükséges bemutatni a költségvetési illetve a pénzügyi-számviteli adatokat. A korábbi szakfeladat-rend mellett megjelenik a kormányzati funkció szerinti osztályozás is. Az elemi költségvetés készítése érdekében ún. rovatrendet is alkalmazni kellett a bevételi és kiadási előirányzatok elkülönítésére. A nagyarányú változás mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok tervezésére hatást gyakorolt.

Az önkormányzatok finanszírozásának elvei nem változtak, csak annyi változás következett be a finanszírozás rendszerében hogy a közös hivatal fenntartásához nyújtott állami támogatás nem az egyes tagönkormányzatok, hanem a támogatás teljes összegére a székhely önkormányzat jogosult.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés, melynek ellátásához hozzájárulást biztosít az állam. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Kup Község Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat.

Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent , úgy mint sport, kulturális, ifjúsági, közrend-közbiztonság stb. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások (alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek, stb) összege.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját intézményeivel, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek a törvények, rendeletek által előírtak.

Az intézmények feladatai az alapító okiratban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekben kerültek rögzítésre.

A feladatok ellátása zökkenőmentesen finanszírozási gondok nélkül történt.

Év közben minden számla kiegyenlítése határidőre megtörtént.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy legfőbb törekvés a csökkenő központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, azoknak a lehetőségeknek a kiaknázása, melyek megtakarításokat hoznak, illetve olyan befektetések megtalálása, amelyek hozammal járnak, és nem utolsósorban a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási finanszírozási megtakarítások.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK ALAKULÁSA

Kup Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzata 48.938.144 Ft, módosított előirányzata 99.169.544 Ft, tényleges bevétel összege 98.361.904 Ft volt.

A tervezett előirányzatot módosították az év közbeni igényléseken alapuló egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként önkormányzatunkat megillető összegek, a központosított előirányzatok, valamint az egyéb központi támogatások évközi módosításai

Az önkormányzat működési támogatásának összege 34.112.004 Ft.

A tervezett előirányzatot módosították az év közbeni igényléseken alapuló egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásként önkormányzatunkat megillető összegek, valamint az egyéb központi támogatások évközi módosításai.

A működési célú támogatásokat ÁHT-n belülről 1.624.196 Ft összegben kapott az önkormányzat . Ebből az összegből diákmunka támogatására 139.466 Ft-ot kapott az önkormányzat. 1.484.730 Ft összeget pedig a Magyar Falu Pályázaton a Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatásra elnyert összegből közösségszervező alkalmazásának bértámogatására.

Felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-n belülről 46.868.303 Ft összegben kapott az önkormányzat. Ebből az összegből 29.783.519 Ft a Magyar Falu Pályázat keretében a Kup-Nóráp közötti út 565 méteren történő felújítására elnyert összeg. 13.681.159 Ft a Magyar Falu Pályázat keretében egy Renault Traffic falugondnoki busz vásárlására elnyert összeg. 3.403.625 Ft pedig a Magyar Falu Pályázat keretében Közösségi tér ki/átalakítására a művelődési ház elnyert összeg.

A közhatalmi bevételek 3.548.697 Ft-ot tesznek ki, amely iparűzési adó és pótlék bevételből áll. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Az önkormányzat működési bevétele 1.530.529 Ft volt, mely bérleti díj, szoc.étkezési díj és kamatbevételekből, egyéb működési bevételekből áll.

A finanszírozási bevételek összege 10.678.175 Ft. Ez az előző évi költségvetési maradvány összegéből és a 2021. évi 00. havi megelőlegezett nettó finanszírozás összegéből áll.

A bevételek számszaki kimutatását az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kup Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzata 48.938.144 Ft, módosított előirányzat 99.169.544 Ft, tényleges kiadás összege 59.744.233 Ft.

A személyi juttatások összege 9.831.345 Ft volt. Ezen összeg a dolgozók alapilletményét, illetménykiegészítését, a választott tisztségviselők juttatásait, az egyéb külső személyi juttatások elemeit teszi ki.

A munkáltatói járulékok esetében a teljesítés 1.658.237 Ft volt.

A dologi kiadások összege 9.145.250 Ft, amelynél a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, internetdíj, telefondíj, közüzemi díjak, karbantartási szolgáltatások, bankköltségek, egyéb dologi kiadások költségei szerepelnek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál 1.714.120 Ft összeg teljesítés mutatkozik, melynél a beiskolázási segélyek, temetési segélyek, átmeneti segélyek,szociális étkezési támogatások,az önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások kiadásai szerepelnek.

Az egyéb működési célú kiadások 1.099.016 Ft volt. Ez az ÁHT-n belülre és kívülre fizetett egyéb működési célú támogatásokból tevődik össze.

A beruházások összege 18.393.367 Ft volt. Ebből 2.500.000 Ft összegben egy japán kis traktort vásárolt az önkormányzat. 13.681.159 Ft összegben a Magyar Falu Pályázat keretében elnyert pénzösszegből egy Renault Traffic típusú falugondnoki busz vásárlására került sor. 1.140.000 Ft összegben a Kup 11.hrsz.számú telek megvásárlására került sor. 137.000 Ft összegben egy utánfutó vásárlása történt meg. 160.000 Ft összegben sörpad garnitúrát vásárolt az önkormányzat a községben megrendezésre kerülő rendezvényekre. 487.850 Ft összegben konferencia székeket vásárolt az önkormányzat a művelődési házba. 80.000 Ft összegben egy Dell típusú laptop megvásárlására került sor. 207.358 Ft összegben pedig kis értékű tárgyi eszközök vásárlása történt meg.

A felújítások összege 1.270.000 Ft volt. Ezen összeg a Magyar Falu Pályázat keretében a Kup-Nóráp összekötő út 535 méteren történő felújítására elnyert összegből a mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás díja.

A finanszírozási kiadások összege 16.632.898 Ft, mely a 2021. évi 00. havi megelőlegezett nettó finanszírozás összegéből /1.351.198 Ft/ valamint, a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda finanszírozásából /15.281.000 Ft/ áll.

ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2019.év során az önkormányzatnak értékpapír értékesítésből származó jövedelme nem volt. Hitelállománnyal az önkormányzat nem rendelkezett.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyona a beruházásokkal gyarapodott, míg az elszámolt értékcsökkenések összegével csökkent.

A mérlegben kimutatott követelésállomány legjelentősebb tétele a helyi adó követelések, de behajtásukra jelentős figyelmet fordítunk minden évben.