Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kup Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 28
Kup Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi önkormányzás feladatainak újra strukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módjai is megváltoztak. Szigorúbb gazdálkodási szabályok, kötöttebb finanszírozás, szigorodó külső források bevonási lehetőségei léptek életbe.
2014. január 1-től az Áhsz. szabályozza a könyvvezetési és a beszámolási kötelezettséget, a korábbi számviteli rendszer teljes átalakításával. A pénzforgalmi szemlélet mellett megjelenik az eredményszemlélet is, amelyben külön-külön szükséges bemutatni a költségvetési illetve a pénzügyi-számviteli adatokat. A korábbi szakfeladat-rend mellett megjelenik a kormányzati funkció szerinti osztályozás is. Az elemi költségvetés készítése érdekében ún. rovatrendet is alkalmazni kell a bevételi és kiadási előirányzatok elkülönítésére. A nagyarányú változás mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok tervezésére hatást gyakorol. A folyamat egyszerűsödésére nem lehet számítani.
Az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésén fogadta el Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt.
Az Áht-ról szóló törvény értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2021. február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Az önkormányzat 2022. évi bevételeinél csak a biztonsággal tervezhető források kerülhetnek be a költségvetésbe, melyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
Az önkormányzat költségvetési támogatása a költségvetési törvényben foglaltak figyelembevételével kerültek megtervezésre.
2022. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2021-ben alkalmazott feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszertől, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, köznevelési (óvodához) kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a közművelődési feladatok támogatása.
A 2022.év január 1-től esedékes kötelező garantált bérminimum emelésre és a polgármesteri illetmény emelésére az önkormányzat támogatást kap az államtól.
A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét – igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. E mellett a 2022. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, valamint a társulás által fenntartott óvodákba bejárók utaztatásához is. Azonban az előző évekhez hasonlóan a támogatások idén sem fedezik a kiadásokat.
Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés, melynek ellátásához hozzájárulást biztosít az állam. E jogcímen járó támogatást az igénylés alapján a Magyar Államkincstár már visszaigazolta.
2016.évben új támogatási forma jelent meg. Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, a törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A támogatás a bőlcsödés korosztálytól 18.életévük betöltéséig igényelhető.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása.
Az önkormányzatok közművelődési feladatainak biztosításához a központi költségvetés a 2022. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.
Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás) teszik ki.
A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, a gépjárműadó kivételével. A gépjárműadóból befolyt bevételt teljes egészében át kell utalni a Magyar Államkincstárnak. Az iparűzési adó mértéke 1,7 %.
Az önkormányzat saját bevétele még a bérleti díjakból/Telenor, Magyar Telekom, Szabó Ildikó, Szeidman András/ származó bevétel.
A maradvány fogalma az Áht.2014.január 1-től hatályba lépő rendelkezések szerint:
a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység
bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány. Az új számviteli szabályozás
értelmében megszűnnek a záró pénzkészletet érintő korrekciós tételek (aktív és passzív
pénzügyi elszámolások) és a pénzmaradvány összegét módosító finanszírozási korrekciók.
Mivel azonban a 2021. év lezárása még folyamatban van, ezért pénzmaradványként a ténylegesen meglévő bank és pénztár egyenlegét vettük figyelembe 45.475. 098 Ft összegben.
Ezen pénzösszeg tartalmazza a Magyar Falu Programban a Kup-Pápasalamon közötti út felújítására elnyert összegből a még 2022.évben az út felújításra elköltendő 33.082.136 Ft összeget. A Magyar Falu Program keretében a művelődési ház szigetelésére és festésére elnyert pályázatban a közművelődési alkalmazott bérére elnyert 1.484.730 Ft összeget, mely nem került felhasználásra, valamint a szigetelésre és festésre fel nem használt 50.793 Ft összeget. Ezen összesen 1.535.523 Ft összeg a pályázat elszámolását követően 2022.évben az Államkincstár felé visszafizetendő. Valamint a pénzmaradvány még tartalmazza a 2021.évben szocális célú tüzelőanyag vásárlására elnyert 342.900 Ft pénzösszeget, mely 2022. február 15-ig fel kell használni.
Az alábbi táblázat az önkormányzat 2022. évi bevételeit mutatja be:

Megnevezés

Eredeti

Településüzemeltetéshez kapcs.támogatás
zöldterület gazd.kapcs.tám.
közvilágítás felad.tám.
köztemető fennt.kapcs.fel.
közutak fenntart.tám.

6.260.896
2.126.744
2.006.239
1.528.130
599.783

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9.640.462

Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása
8 hó
4 hó

14.871.490
9.914.327
4.957.163

Óvodaműködtetési támogatás
8 hó
4 hó

2.249.000
1.499.332
749.668

Gyermekétkeztetés támogatása

3.040.442
1.820.230
6.421.370

Települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása

2.940.000

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

5.142.300

Szociális étkeztetés

590.480

Könyvtári és közművelődési fel.tám.

2.270.000

Polgármesteri illetmény és költségtérítése

1.721.578

ÖSSZES TÁMOGATÁS

48.726.648

Egyéb bevételek
bérleti díjak/Telenor,Magyar Telekom,Szabó Ildikó,Szeidman A./
iparűzési adó
szociális étkeztetés

6.200.000
1.000.000
4.000.000
1.200.000

Kamatbevétel

1.000

Pénzmaradvány

45.475.098

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

100.402.746

Személyi juttatások és járulékok
A tervezés a jogszabályi előírások szerint történt. A 2022. évi tervben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel nőhet a keret. A munkáltatót terhelő járulékok az idei évben csökkentek.
Itt kerültek betervezésre az önkormányzat alkalmazottainak munkabérei és annak járulékai, valamint az önkormányzat képviselőinek, polgármesterének, alpolgármesterének tiszteletdíjai és annak járulékai.
Dologi és egyéb folyó kiadások
A dologi kiadásoknál a 2021. évi költségvetési szinten javasoljuk a tervezést. Az önkormányzat tekintetében meg kell vizsgálni a lehetőséget a legtakarékosabb működtetésre, mindamellett, hogy a feladatellátás biztonsága ne sérüljön.
Itt kerültek betervezésre az üzemeltetési anyagok, irodaszerek, karbantartási szolgáltatások, telefonszámla költségek, közüzemi díjak, bankköltségek, internetdíjak.
A dologi kiadások között került betervezésre a közművelődésre kapott pénzösszeg, melyet erre a célra az önkormányzatnak az adott költségvetési évben teljes egészében fel kell használnia. Ebből a művelődési ház közüzemi díjai, üzemeltetési anyagok költségei, valamint a közművelődési rendezvények kerültek betervezésre.
Ellátottak pénzbeli juttatásait
Az erre a célra kapott pénzösszeget az önkormányzatnak az adott költségvetési évben teljes egészében fel kell használnia. Itt kerültek betervezésre a települési támogatásokra, temetési segélyekre, beiskolázási segélyekre, születési támogatásokra fordítható pénzösszegek.
Egyéb működési célú támogatások
Itt került betervezésre, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának, a LEADER Egyesületnek, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társaságnak, valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnak, az Emberi Erőforrás Minisztériumának/Bursa Hungarica ösztöndíj/ átadott pénzeszközök.
Beruházások
Itt került betervezésre egy kamerarendszer kialakítása 1.000.000 Ft pénzösszegben. A puszta pincénél egy park kialakítása 400.000 Ft pénzösszegben, a szabadidőpark kialakítása 1.400.000 Ft pénzösszegben, valamint egy hűtőszekrény vásárlása a művelődési házba 106.000 Ft pénzösszegben.
Felújítások
A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból út felújítás valósul meg a Kup-Pápasalamon közötti úton. Ezen célra 33.082.136 Ft került betervezésre. Csatorna felújításra pedig 1.200.000 Ft.
Tartalékok
Tartalékként az önkormányzat 116.811 Ft-ot tervezett be 2022.évre.
Finanszírozási kiadások
2021.év decemberében az önkormányzat finanszírozási megelőlegezésként 1.732.944 Ft-ot kapott. Ezen összeg 2022-ben betervezésre kerül az államháztartáson belüli visszafizetéseknél, mivel ezen összeg a finanszírozásból visszavonásra kerül.
Intézményi finanszírozás
Kup Község Önkormányzata 2022.évben 20.160.932 Ft köznevelési támogatást kap a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda támogatására/bértámogatás, működtetési támogatás, étkeztetés támogatása/. Ezen összeg betervezésre került a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda finanszírozására.
Az alábbi táblázat az önkormányzat 2022. évi kiadásait mutatja be:

Személyi kiad.

Munka-adót t.jár.

Dologi kiadások

Átadott/ Egyéb műk.célú felhalm. célú kiadás tartalék

Fin.kiad.
beruházás, felújítás

Összesen

Településfejl. Projektek és támogatásuk

1.535.523

33.082.136

34.617.659

Önkormányzatok igaz.tev.

5.401.000

711.000

2.223.000

116.811

8.447.244

Önkorm.elszám.a központi költségvetéssel

1.732.944

1.732.944

Köztemető fenntartás

432.000

432.000

Falugondnoki szolg.

3.285.000

432.000

1.425.300

5.142.300

Közvilágítás

610.000

610.000

Város- és községgazd.

7.009.000

952.000

3.170.000

2.800.000

13.931.000

Közutak,hidak,alagutak

634.000

1.200.000

1.834.000

Háziorvosi alapellátás

179.000

179.000

Közművelődés

1.358.000

180.000

4.803.200

106.000

6.447.200

Összesen

17.053.000

2.275.000

13.476.500

1.652.334

38.921.080

73.377.914

Szociális étkeztetés

2.001.000

2.001.000

Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeni ellátások

342.900

2.940.000

3.282.900

Szociális juttatások

5.283.900
2.000

Óvoda normatív tám.

20.160.932

20.160.932

Óvoda önkorm.tám..

0

0 0 0

P.kov.Közös Önk.Hivatal támogatása

589.000

589.000

LEADER

20.000

20.000

Pápakörnyéki Önk.Feladatellátó Társ.

816.000

816.000

Győr Nagytérs.Hull.gazd.Társ.

143.000

143.000

TÖOSZ

12.000

10.000

P.eszköz átadások össz.

21.871.115

KIADÁSOK ÖSSZESEN

17.053.000

2.275.000

15.820.400

6.172.334

59.082.012

100.402.746

Kup Község Önkormányzatának 2022. évi fő célja az kell, hogy legyen, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizze, biztosítsa az eddigi szolgáltatások színvonalának fenntartását, intézmények működtetését, valamint a fejlesztési lehetőségek ésszerű, szükségletekhez igazodó kihasználását, a gazdaságos, eredményes, hatékony gazdálkodást.