Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 30
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg. Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.
Tisztelt Képviselő-testület! A rendeletet módosítani kellett a következőkkel: a bérkompenzáció összegével, a Magyar Államkincstártól kapott kiegészítő támogatás összegével melyet a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének valamint a pedagógusok ágazati szakmai pótlékának támogatására kaptunk, a május havi felmérésben megjelenő a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda gyermekétkeztetési létszám csökkenése miatti támogatás csökkenés miatt, a falugondnoki szolgálatra kapott támogatás összegével, a Magyar Falu Program keretében a Kup-Pápasalamon közötti összekötő út felújítására elnyert pályázati támogatás összegével, diákmunka támogatásának összegével, szociális célú tűzifa vásárlására elnyert támogatás összegével, a Nemzeti Művelődési Intézettől kapott kultúrális támogatás összegével, az október havi felmérésben megjelenő a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvodába a vezető óvónő óvodapedagógus minősétésének támogatására kapott összeggel, az előző évek pénzmaradvány változásának összegével, az ÁHT-n belüli megelőlegezés összegével, a 2021.évben kieső iparűzési adó bevétel támogatására kapott összeggel, villanysütő művelődési házba történő vásárlásának összegével, a falugondnoki busz buszgarázsának építéséhez vásárolt vasanyag és trapézlemez vásárlásának összegével, iparűzési adó bevétel növekedésének összegével, pótlék bevétel növekedésének összegével.