Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kup Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31
Kup Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást ( a továbbiakban:zárszámadás) kell készíteni.
Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.
Kup Község Önkormányzata az 3/2021. (II.22.) rendeletével hagyta jóvá a 2021. évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől átvett pénzeszközök, valamint a többletbevételek, illetve egyéb szervektől átvett-átadott pénzeszközök módosítottak.
2014. január 1-től az Áhsz. szabályozza a könyvvezetési és a beszámolási kötelezettséget, a korábbi számviteli rendszer teljes átalakításával. A pénzforgalmi szemlélet mellett megjelenik az eredményszemlélet is, amelyben külön-külön szükséges bemutatni a költségvetési illetve a pénzügyi-számviteli adatokat. A korábbi szakfeladat-rend mellett megjelenik a kormányzati funkció szerinti osztályozás is. Az elemi költségvetés készítése érdekében ún. rovatrendet is alkalmazni kellett a bevételi és kiadási előirányzatok elkülönítésére. A nagyarányú változás mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok tervezésére hatást gyakorolt.
Az önkormányzatok finanszírozásának elvei nem változtak, csak annyi változás következett be a finanszírozás rendszerében hogy a közös hivatal fenntartásához nyújtott állami támogatás nem az egyes tagönkormányzatok, hanem a támogatás teljes összegére a székhely önkormányzat jogosult.
A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.
Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés, melynek ellátásához hozzájárulást biztosít az állam. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.
FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE
Kup Község Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat.
Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent , úgy mint sport, kulturális, ifjúsági, közrend-közbiztonság stb. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások (alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek, stb) összege.
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját intézményeivel, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek a törvények, rendeletek által előírtak.
Az intézmények feladatai az alapító okiratban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekben kerültek rögzítésre.
A feladatok ellátása zökkenőmentesen finanszírozási gondok nélkül történt.
Év közben minden számla kiegyenlítése határidőre megtörtént.
A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy legfőbb törekvés a csökkenő központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, azoknak a lehetőségeknek a kiaknázása, melyek megtakarításokat hoznak, illetve olyan befektetések megtalálása, amelyek hozammal járnak, és nem utolsósorban a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási finanszírozási megtakarítások.
BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK ALAKULÁSA
Kup Község Önkormányzatának 2021 évi bevételi előirányzata 78.791.067 Ft, módosított előirányzata 126.179.923 Ft, tényleges bevétel összege 125.847.896 Ft volt.
A tervezett előirányzatot módosították az év közbeni igényléseken alapuló egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként önkormányzatunkat megillető összegek, a központosított előirányzatok, valamint az egyéb központi támogatások évközi módosításai
Az önkormányzat működési támogatásának összege 43.029.176 Ft.
A tervezett előirányzatot módosították az év közbeni igényléseken alapuló egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásként önkormányzatunkat megillető összegek, valamint az egyéb központi támogatások évközi módosításai.
A működési célú támogatásokat ÁHT-n belülről 1.125.550 Ft összegben kapott az önkormányzat . Ebből az összegből diákmunka támogatására 125.550 Ft-ot kapott az önkormányzat. 1.000.0010 Ft összeget pedig a Nemzeti Művelődési Intézettől kulturális támogatás címén.
Felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-n belülről 34.733.136 Ft összegben kapott az önkormányzat. Ezen az összeg a Magyar Falu Pályázat keretében a Kup-Pápasalamon közötti út 1842 méteren történő felújítására elnyert összeg.
A közhatalmi bevételek 4.473.229 Ft-ot tesznek ki, amely iparűzési adó és pótlék bevételből áll. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz.
Az önkormányzat működési bevétele 2.136.190 Ft volt, mely bérleti díj, szoc.étkezési díj és kamatbevételekből, egyéb működési bevételekből áll.
A finanszírozási bevételek összege 40.350.615 Ft. Ez az előző évi költségvetési maradvány összegéből és a 2022. évi 00. havi megelőlegezett nettó finanszírozás összegéből áll.
A bevételek számszaki kimutatását az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.
KIADÁSOK ALAKULÁSA
Kup Község Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzata 78.791.067 Ft, módosított előirányzat 126.179.923 Ft, tényleges kiadás összege 81.484.831 Ft.
A személyi juttatások összege 12.403.583 Ft volt. Ezen összeg a dolgozók alapilletményét, illetménykiegészítését, a választott tisztségviselők juttatásait, az egyéb külső személyi juttatások elemeit teszi ki.
A munkáltatói járulékok esetében a teljesítés 1.870.307 Ft volt.
A dologi kiadások összege 11.353.971 Ft, amelynél a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, internetdíj, telefondíj, közüzemi díjak, karbantartási szolgáltatások, bankköltségek, egyéb dologi kiadások költségei szerepelnek.
Az ellátottak pénzbeli juttatásainál 1.341.250 Ft összeg teljesítés mutatkozik, melynél a beiskolázási segélyek, temetési segélyek, átmeneti segélyek,szociális étkezési támogatások,az önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások kiadásai szerepelnek.
Az egyéb működési célú kiadások 899.390 Ft volt. Ez az ÁHT-n belülre fizetett egyéb működési célú támogatásokból tevődik össze.
A beruházások összege 1.500.440 Ft volt. Ebből 520.000 Ft összegben egy villanysütőt vásárolt az önkormányzat a művelődési házba. 980440 Ft összegben pedig vasanyag és trapézlemez vásárlására került sor, melyből a falugondnoki busznak lett egy garázs megépítve.
A felújítások összege 33.648.771 Ft volt. Ezen összegből a Magyar Falu Program keretében a 051,052.175 Hrsz.számú Kup-Nóráp összekötő út 535 méteren történő felújítása történt meg 28.512.360 Ft összegben. 3.485.411 Ft összegben A Magyar Falu Program keretében a 163 Hrsz.számú művelődési ház szigetelése, festése valósult meg. 1.651.000 Ft összeg pedig a Magyar Falu Program keretében amegvalósuló 89/2,89/1,010 Hrsz.számú Kup-Pápasalamon összekötő út felújításának projektmenedzsment díja.
Az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívüli összege 1.159 Ft volt. Ezen összeg a Magyar Falu Program keretében felújított 051,052,175 Hrsz számú Kup-Nóráp összekötő út felújítására fel nem használt összeg visszafizetése.
A finanszírozási kiadások összege 18.465.960 Ft, mely a 2022. évi 00. havi megelőlegezett nettó finanszírozás összegéből /1.464.648 Ft/ valamint, a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda finanszírozásából /17.001.312 Ft/ áll.
ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA
2021.év során az önkormányzatnak értékpapír értékesítésből származó jövedelme nem volt. Hitelállománnyal az önkormányzat nem rendelkezett.
Vagyon alakulása
Az önkormányzat vagyona a beruházásokkal gyarapodott, míg az elszámolt értékcsökkenések összegével csökkent.
A mérlegben kimutatott követelésállomány legjelentősebb tétele a helyi adó követelések, de behajtásukra jelentős figyelmet fordítunk minden évben.
Mellékletek:
Az önkormányzat összesített 2021. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet
Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.2 melléklet
a beruházások kiadásait a 3. melléklet
a felújítások kiadásait a 4. melléklet
a vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 5.1 és 5.2 melléklet
Az önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak a részletezését és teljesülését a 6.1 melléklet
A Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2021.évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 6.2 melléklet
a költségvetési mérleget a 7. melléklet
a maradvány kimutatást a 8. melléklet
az eredmény kimutatást a 9. melléklet mutatja be.