Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.16.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi önkormányzás feladatainak újra strukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módjai is megváltoztak. Szigorúbb gazdálkodási szabályok, kötöttebb finanszírozás, szigorodó külső források bevonási lehetőségei léptek életbe.
2014. január 1-től az Áhsz. szabályozza a könyvvezetési és a beszámolási kötelezettséget, a korábbi számviteli rendszer teljes átalakításával. A pénzforgalmi szemlélet mellett megjelenik az eredményszemlélet is, amelyben külön-külön szükséges bemutatni a költségvetési illetve a pénzügyi-számviteli adatokat. A korábbi szakfeladat-rend mellett megjelenik a kormányzati funkció szerinti osztályozás is. Az elemi költségvetés készítése érdekében ún. rovatrendet is alkalmazni kell a bevételi és kiadási előirányzatok elkülönítésére. A nagyarányú változás mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok tervezésére hatást gyakorol. A folyamat egyszerűsödésére nem lehet számítani.
Az Országgyűlés 2022. július 19-i ülésén fogadta el Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. Az Áht-ról szóló törvény értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2023. február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Az önkormányzat 2023. évi bevételeinél csak a biztonsággal tervezhető források kerülhetnek be a költségvetésbe, melyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
Az önkormányzat költségvetési támogatása a költségvetési törvényben foglaltak figyelembevételével kerültek megtervezésre.
2023. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2022-ben alkalmazott feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszertől, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, köznevelési(óvodához) kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a közművelődési feladatok támogatása.
A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét – igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. E mellett a 2023. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, valamint a társulás által fenntartott óvodákba bejárók utaztatásához is. Azonban az előző évekhez hasonlóan a támogatások idén sem fedezik a kiadásokat.
Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés, melynek ellátásához hozzájárulást biztosít az állam. E jogcímen járó támogatást az igénylés alapján a Magyar Államkincstár már visszaigazolta.
2016.évben új támogatási forma jelent meg. Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, a törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A támogatás a bőlcsödés korosztálytól 18.életévük betöltéséig igényelhető.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Ennek ellátásához 2023.évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást a központi költségvetés.
A falugondnoki és tanyagondnoki szolgálathoz 2023.évben is külön támogatást nyújt az önkormányzatnak a központi költségvetés és szintén külön támogatást kap az önkormányzat a szociális étkeztetés támogatására.
Az önkormányzatok közművelődési feladatainak biztosításához a központi költségvetés a 2023. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Valamint kiegészítő támogatásként a közművelődési referens kötelező béremeléséhez kiegészítő támogatást kap az önkormányzat.
Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás) teszik ki.
A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad. Ez az iparűzési adó befizetésekből és az esetleges pótlék befizetésekből áll. Valamint 2023.évtől új adó bevételként megjelenő idegenforgalmi adó bevételből.
Az önkormányzat saját bevétele még a bérleti díjakból származó bevétel.
Egyéb bevétel még a szociális étkezési térítési díjakból származó bevétel, valamint a közvetített szolgáltatásokból származó bevétel, mely a Mesevár Német Nemzetiségi Óvodának kiszámlázott közüzemi díjak befizetéseiből áll.
Bevételként várható még az önkormányzat által 2022.évben település rendezési terv készítésére elnyert 3.000.000 Ft pénzösszeg.
A maradvány fogalma az Áht.2014.január 1-től hatályba lépő rendelkezések szerint:
a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység
bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány. Az új számviteli szabályozás
értelmében megszűnnek a záró pénzkészletet érintő korrekciós tételek (aktív és passzív
pénzügyi elszámolások) és a pénzmaradvány összegét módosító finanszírozási korrekciók.
Az önkormányzat pénzmaradványa 2022.december 31-én 6.379.146 Ft.
Személyi juttatások és járulékok
A tervezés a jogszabályi előírások szerint történt. A 2023. évi tervben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel nőhet a keret.
Itt kerültek betervezésre az önkormányzat alkalmazottainak munkabérei és annak járulékai, valamint az önkormányzat képviselőinek, polgármesterének, alpolgármesterének tiszteletdíjai és annak járulékai.
Dologi és egyéb folyó kiadások
Itt kerültek betervezésre az üzemeltetési anyag költségek, az üzemanyag költségek, irodaszerköltségek, karbantartási szolgáltatások, telefonszámla költségek, közüzemi díjak, bankköltségek, internetdíjak, vásárolt élelmezés/szoc.étkezés/. A közüzemi díjak és a közvilágítás díjának várható jelentős emelkedése miatt az önkormányzat ezen költségei jelentősen emelkedni fognak.
A dologi kiadások között került betervezésre a közművelődésre kapott pénzösszeg, melyet erre a célra az önkormányzatnak az adott költségvetési évben teljes egészében fel kell használnia. Ebből a művelődési ház közüzemi díjai, üzemeltetési anyagok költségei, infrastruktúrális fejlesztés költségei, valamint a közművelődési referens és annak járulékai kerültek betervezésre.
Ellátottak pénzbeli juttatásait
Az erre a célra kapott pénzösszeget az önkormányzatnak az adott költségvetési évben teljes egészében fel kell használnia. Itt kerültek betervezésre a települési támogatásokra, temetési segélyekre, beiskolázási segélyekre, születési támogatásokra, karácsonyi szociális csomagokra fordítható pénzösszegek.
Egyéb működési célú támogatások
Itt kerültek betervezésre, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának, a LEADER Egyesületnek, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társaságnak, valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnak, az Emberi Erőforrás Minisztériumának/Bursa Hungarica ösztöndíj/ átadott pénzeszközök.
Beruházások
Itt került betervezésre a település rendezési terv készítésére szánt pénzösszeg 2.794.000 Ft összegben.
Finanszírozási kiadások
2022.év decemberében az önkormányzat finanszírozási megelőlegezésként 1.896.550 Ft-ot kapott. Ezen összeg 2023-ban betervezésre kerül az államháztartáson belüli visszafizetéseknél, mivel ezen összeg a finanszírozásból visszavonásra kerül.
Intézményi finanszírozás
Kup Község Önkormányzata 2023.évben 23.335.576 Ft finanszírozást ad a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda támogatására/bértámogatás, működtetési támogatás, étkeztetés támogatása/. A támogatásból 21.104.371 Ft a normatív állami támogatás, 2.231.205 Ft-al pedig az önkormányzatnak kell hozzájárulnia az Óvoda támogatásához.
Kup Község Önkormányzatának 2023. évi fő célja az kell, hogy legyen, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizze, biztosítsa az eddigi szolgáltatások színvonalának fenntartását, intézmények működtetését, valamint a fejlesztési lehetőségek ésszerű, szükségletekhez igazodó kihasználását, a gazdaságos, eredményes, hatékony gazdálkodást.