Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017.(V.9.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 05. 10

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1. pontjában, valamint 23.§ (5) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 29. § szerint kapott felhatalmazás alapján a következőket határozza el:


 1. Általános rendelkezések


1.§ (1) E döntés hatálya Bakonyszentiván község közigazgatási területére terjed ki.


(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre az 1.mellékletben megnevezettek szerint:

 1. Az érintett településrészén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
 2. A településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
 3. A nyilvántartott, és településre bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezetek,
 4. A településen működő egyházak és szervezetei.


II. A tájékoztatás módja és eszközei


 1. § (1) Az 1.§ (2) c) pontjában szereplő aktuálisan érintett valamennyi érdekképviseleti és civil szervezet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszokban az ott meghatározott tartalommal elektronikus úton előzetes tájékoztatót kapnak a településrendezési eszköz készítéséről, módosításáról.


 1. Az 1.§ (2) a.), b.), d.) pontjában szereplők a meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszokban az ott meghatározott tartalommal hirdetmény útján (az Önkormányzati Hivatal épületében található hirdető táblán elhelyezve, valamint a Község honlapján keresztül) előzetes tájékoztatót kapnak.


 1. A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre küldött településfejlesztési és településrendezési eszközt, valamint településképi rendeletet és azok munkarészeit legalább 15 napig közzé kell tenni az Önkormányzati Hivatal hirdető tábláján és a Község honlapján.


III. A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja


 1. § (1) A partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a Kr-ben meghatározott határidőn belüli véleményében kifejtheti előzetes javaslatait a településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá megjelöli az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát.


 1. Amennyiben a partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszában nem vehet részt, és őt kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.


 1. A partner a 2. § (3) bekezdésében meghatározott megkeresésre a Kr.-ben meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentációval kapcsolatos észrevételét, véleményét. A kifogásait szakszerűségi, vagy jogszabályon alapuló indokolással kell alátámasztani a joghelyek megjelölésével.


 1. A 2. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetménnyel kapcsolatban bármely lakos írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást kérhet a főépítésztől.


 1. A 2. § (3) bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatban annak ideje alatt bármely lakos véleményt adhat a főépítésznek címezve, amelyet postai úton vagy elektronikus formában a közzétételben megadott címre juttathat el.


 1. Valamennyi vélemény az adott ügyirat részét képezi, és azokat a főépítész dokumentálja.


 1. Valamennyi véleményt a Kr.-ben meghatározott vonatkozó döntés meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.


IV. Az el nem fogadott javaslatok,

vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje


 1. §  (1)   A vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a főépítész által összeállított válaszokban javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.


(2)       A főépítészi válaszok elfogadásáról a Képviselő-testület határozat hozatalával dönt.


V. Az elfogadott koncepció, stratégia és

településrendezési eszköz, valamint településképi rendelet és annak munkarészei nyilvánosságát biztosító eszközök


 1. § (1) A jóváhagyott tervezési program alapján készült véleményezési dokumentáció közzététele a II. (3) bekezdésben meghatározott módon történik.


 1. A elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz, valamint településképi rendeletet és azok munkarészei  Képviselő-testületi elfogadását követő 15 munkanapon belül, a jóváhagyott munkarészeket az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.


 1. §.  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Karvas János

polgármester

Fehér Mária

címzetes főjegyző


A rendeletet kihirdettem:


Bakonyszentiván, 2017. május 9.                                                                                                Fehér Mária

                                                                                                címzetes főjegyző              

1.melléklet a 4/2017. (V. 9.) önkormányzati rendelethez


 MEGNEVEZETT PARTNEREK:


érintett lakosság (közzététel útján),

gazdálkodó szervezetek (közzététel útján),


érdekképviseleti és civil szervezetek (elektronikusan)

megnevezés

e-mail cím


egyházak és szervezeteik (elektronikusan)

megnevezés

e-mail cím

Római Katolikus Plébánia Pápateszér