Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, ezen többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2017. 05. 10

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti  feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. §. (1) A rendelet hatálya Bakonyszentiván község közigazgatási területén tartott 

             házasságkötésekre  terjed ki.


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai2. § (1) Házasságkötést lebonyolítani munkaszüneti napok kivételével lehet.

       (2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már   előjegyzésbe vett házasságkötésekre.

(3) A 2. §-ban szereplő szabályoktól a 4. § (3) bekezdésében foglalt esetekben lehet csak                

     eltérni.


3. §. (1) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés igénylése a házasságkötésre történő bejelentkezéskor történik az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben generált kérelemmel.

  1. A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.
  2.   A 4. §-ban meghatározott díjakat az Önkormányzat házipénztárába vagy az

        önkormányzat  folyószámlájára kell megfizetni legkésőbb a házasságkötést megelőző          

        nap 12 óráig.

  1.   Amennyiben a jegyző a kérelmet elutasítja, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló   

        jogerős döntés kézhezvételét követő naptól kérheti a díj visszafizetését az Önkormányzattól.


A házasságkötés díja


4. § (1) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: 8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.   

             Házasságkötés lebonyolítására kijelölt helyiség: 8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.                                                                                                                      

                                                                                             

(2) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.


(3) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében lakáson lebonyolított házasságkötés díjmentes.


5. §  (1) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításának díja: 10.000 Ft.

        (2) A házasságkötés hivatali helyiségen kívül  történő lebonyolításának díja: 30.000 Ft.

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke6. §.  A házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása

       szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 98. §-ában

       meghatározott szabadidő vagy az 5. § (1) bekezdés szerinti eseményeként bruttó 8.000 Ft,

       az 5. §  (2) bekezdés szerinti eseményenként bruttó 30.000 Ft díjazás illeti meg.Záró rendelkezések7. §.  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


8. § Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről, valamint ezen többletszolgáltatásért és az anyakönyvvezetőnek fizetendő díjról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet.

Fehér Mária                                                                                                   Karvas János

címzetes főjegyző                                                                                         polgármester


A rendeletet kihirdettem:Bakonyszentiván, 2017. május 9.


                                                                                                                   Fehér Mária

                                                                                                                   címzetes főjegyző