Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(VIII.14.) önkormányzati rendelete

a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 15 - 2017. 08. 14

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 5. § a) pontjában, továbbá a 6. § a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


3. § Mentes az adó alól, aki a tulajdonában levő

a) telket, udvart, kertet gondozza, az ott található  szemetet, lomot eltávolítja,

b) az ingatlanhoz tartozó kertet rendeltetésszerűen használja, műveli,

c)  az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét gondozza,tisztán tartja, szemét- és gyommentesíti.


2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fehér Mária                                                                                                                                    Karvas János

címzetes főjegyző                                                                                                                           polgármesterA rendeletet kihirdettük:


Bakonyszentiván, 2017. augusztus 14.
Fehér Mária

címzetes főjegyző