Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(XI.16.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2020. 11. 04- 2021. 05. 25

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(XI.16.) önkormányzati rendelete

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a természetben nyújtott szociális ellátásáért fizetendő térítési díjakról a következőket rendeli el: 1

2020.11.04.
1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bakonyszentiván községben élő bejelentett lakóhellyel vagy

bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező – több lakcímmel rendelkező esetén a községben életvitelszerűen lakó – magyar állampolgárokra. az Szt. 3. § (1) bekezdésében foglalt személyekre.
2. A természetben nyújtott szociális ellátásokért fizetendő térítési díj

2. § (1) Az étkeztetés intézményi térítési díja meghatározása az Szt. 115. § alapján történik.

(2) Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díját az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) E rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a természetben nyújtott szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet.

1

Az önkormányzati rendeletet a Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2021. május 26. napjával.