Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 26- 2020. 07. 15

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §      A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

 24.263.550 Ft

Költségvetési bevétellel

40.042.804 Ft

Költségvetési kiadással

 15.779.254 Ftműködési költségvetési egyenleggel

        

állapítja meg.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)   A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
      képviselő-testület a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek  költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők
       szerint állapítja meg:

(1)   Az önkormányzat költségvetésében tervezett beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)   Az önkormányzat költségvetésében tervezett felújítási kiadásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.

(3)   Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteket és kötelezettségvállalásokat nem tervez.

(4)   Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(5)   Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat nem tervez.

(6)   Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 3/1-3/22. mellékletek szerint határozza meg. A polgármesteri hivatal épületével kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbi vetítési alap szerint rendeli el: Közművelődés -  közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 15 %, Háziorvosi alapellátás 20 %, Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 65 %.

       A Napközi-otthonos Óvoda épületével kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbi vetítési alap szerint rendeli el: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 85 %, Könyvtári szolgáltatások 10 %, Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése 5 %.

(8)  Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat a kiadások között 3.502.171 Ft általános tartalékot állapít meg. A
       tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(10) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
       testület fenntartja magának.

(11) Az önkormányzat 2019. évben engedélyezett létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak
        létszám-előirányzatát 4 fő ( 8 órás)   állapítja meg a képviselő-testület.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
       bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja
       jóvá.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

 (2)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3)   A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétele terhére 2019. évben támogatja:

  1. Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft
  2. Rendőrkapitányságot , melynek mértéke 40.000 Ft
  3. Katasztrófavédelmi Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft
  4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 60.000 Ft
  5. Arany János tehetséggondozó program támogatására 100.000 Ft
  6. Bakonyszentiváni Szabadidő és Sportegyesületet, melynek mértéke 80.000 Ft A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §      Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.


Záró rendelkezések

8. §      E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba