Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 5.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 02. 06- 2021. 10. 15

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 5.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről[1]

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Német Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentivánnal történő egyeztetés után - a következőket rendeli el:

1. A közművelődési alapszolgáltatások köre, a feladatellátás módja, mértéke

1. § (1) Bakonyszentiván Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a helyi adottságok és szükségletek figyelembevételével, a közművelődés körébe tartozó kötelezően ellátandó feladatkörében közművelődési alapszolgáltatásként:

 • a) elősegíti a művelődő közösségek létrejöttét,
 • b) helyszínt biztosít a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára,
 • c) törekszik a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésére,
 • d) biztosítja a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeit,
 • e) biztosítja az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeit,
 • f) települési könyvtári ellátást biztosít.

(2) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység érdekében önként vállalt feladatkörében:

 • a) közösségi internet hozzáférést biztosít,
 • b) elősegíti a lakosság közérdekű információkhoz jutását,
 • c) közművelődési rendezvényeket, kiállításokat, bemutatókat szervez,
 • d) gondozza a helyi művelődési szokásokat,
 • e) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez közösségi színteret biztosít.

2. A feladatellátás szervezeti keretei

2. § (1) Az önkormányzat közösségi színtérnek a 8557 Bakonyszentiván , Rákóczi utca 37. szám alatti Művelődési Házat biztosítja.

(2) A képviselő-testület biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a színtér szolgáltatásait.

(3) Az önkormányzat mint fenntartó biztosítja a közösségi színtér működésének személyi és tárgyi feltételeit.

3. § (1) Az önkormányzat a települési könyvtári ellátást a Veszprém Megyei Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján a Községi Könyvtár látja el, amelynek működtetéséhez az önkormányzat biztosítja a feltételeket.

(2) A könyvtári szolgáltató hely: 8557 Bakonyszentiván, Széchenyi u. 6. szám alatti könyvtár.

4. § Az önkormányzat évente az alábbi közművelődési rendezvényeket szervezi:

 • a) Március 15. ünnepi megemlékezés
 • b) Anyák napja
 • c) Gyermeknap
 • d) Búcsú és Falunap
 • e) Idősek Napja
 • f) Adventi gyertyagyújtás, Betlehem szentelés

5. § Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során együttműködik

 • a) a közművelődési feladatokat is ellátó környékbeli civil szervezetekkel, intézményekkel,
 • b) az egyházakkal,
 • c) a környéken működő közoktatási intézményekkel és

d. a közművelődési tevékenységet segítő vállalkozókkal.

3. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása, a pénzügyi támogatás módja és szabályai

6. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel és a települési könyvtárral kapcsolatos feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint saját költségvetése részeként biztosítja:

 • a) központi közművelődési normatív támogatás,
 • b) saját bevételei, valamint
 • c) pályázati úton elnyert támogatás terhére.

(2) Az önkormányzat a közösségi színtér kulturális célú használatát térítésmentesen biztosítja:

 • a) az önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvények,
 • b) nem vállalkozáson alapuló, önszerveződő civil csoportok vállalt közösségi céljuk megvalósítása érdekében történő rendezvényei,
 • c) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései

céljára.

(3) Az önkormányzat a közösségi színtér kulturális célú használatát költségtérítés ellenében biztosítja

 • a) üzleti célú vállalkozás, termékbemutató és
 • b) a helyi lakosok magáncélú rendezvényei

céljára.

7. § (1) Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerint – elkülönített keretet állapíthat meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi rendezvények céljára.

(2) Az önkormányzat a rendelet 1. §-ában meghatározott közművelődési feladatok ellátása érdekében pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az éves költségvetési rendeletében biztosított források terhére. E támogatás nem veszélyeztetheti az önkormányzati feladatok megvalósítását.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 5/2000. (IV. 13.) önkormányzati rendelete.


[1] Az önkormányzati rendeletet a Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2021. október 16. napjával.