Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X.15.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 11. 10

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2021.11.10.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő egyeztetés után - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §1

2. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások köre, a feladatellátás módja, mértéke

2. § (1) A helyi közművelődés támogatása során kötelező alapszolgáltatás a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat a következők szerint biztosítja:

a) rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét a Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37. szám alatti Közösségi Színtérben

b) a közösségi színtér díjmentes használatát

c) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain

d) fórumot szervez, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-ig fogadja el.

3. A feladatellátás szervezeti keretei

3. § (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában gondoskodik, saját fenntartású Közösségi színteret működtet. A közösségi színtér helyben használatos elnevezése és címe: Művelődési Ház 8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.

(2) A helyi közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében az önkormányzat szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.

(3) Az Önkormányzat mint fenntartó biztosítja a közösségi színtér működésének személyi és tárgyi feltételeit.

(4) Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során együttműködik

a) a közművelődési feladatokat is ellátó környékbeli civil szervezetekkel, intézményekkel,

b) az egyházakkal,

c) a környéken működő közoktatási intézményekkel és

d) a közművelődési tevékenységet segítő vállalkozókkal.

(5) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében további közösségi színtereket hozhat létre, más szervezetekkel közművelődési megállapodásokat köthet.

4. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása, a pénzügyi támogatás módja és szabályai

4. § (1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint saját költségvetése részeként biztosítja:

a) központi közművelődési normatív támogatás,

b) saját bevételei, valamint

c) pályázati úton elnyert támogatás terhére.

(2) Az Önkormányzat a közösségi színtér kulturális célú használatát térítésmentesen biztosítja:

a) az Önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvények,

b) nem vállalkozáson alapuló, önszerveződő civil csoportok vállalt közösségi céljuk megvalósítása érdekében történő rendezvényei,

c) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései

céljára.

(3)2

(4) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerint – elkülönített keretet állapíthat meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi rendezvények céljára.

(5) Az Önkormányzat a rendelet 2. §-ában meghatározott közművelődési feladatok ellátása érdekében pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az éves költségvetési rendeletében biztosított források terhére. E támogatás nem veszélyeztetheti az önkormányzati feladatok megvalósítását.

5. Hatályba léptető rendelkezések

5. §3

6. § Ez a rendelet 2021. október 16-án lép hatályba.

1

Az 1. §-t a Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4. § (3) bekezdését a Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.