Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X.15.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 10. 17- 2021. 11. 09

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő egyeztetés után - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bakonyszentiván Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi színtérre, működtetőjére és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

2. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások köre, a feladatellátás módja, mértéke

2. § (1) A helyi közművelődés támogatása során kötelező alapszolgáltatás a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat a következők szerint biztosítja:

 • a) rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét a Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37. szám alatti Közösségi Színtérben
 • b) a közösségi színtér díjmentes használatát
 • c) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain
 • d) fórumot szervez, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-ig fogadja el.

3. A feladatellátás szervezeti keretei

3. § (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában gondoskodik, saját fenntartású Közösségi színteret működtet. A közösségi színtér helyben használatos elnevezése és címe: Művelődési Ház 8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.

(2) A helyi közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében az önkormányzat szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.

(3) Az Önkormányzat mint fenntartó biztosítja a közösségi színtér működésének személyi és tárgyi feltételeit.

(4) Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során együttműködik

 • a) a közművelődési feladatokat is ellátó környékbeli civil szervezetekkel, intézményekkel,
 • b) az egyházakkal,
 • c) a környéken működő közoktatási intézményekkel és
 • d) a közművelődési tevékenységet segítő vállalkozókkal.

(5) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében további közösségi színtereket hozhat létre, más szervezetekkel közművelődési megállapodásokat köthet.

4. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása, a pénzügyi támogatás módja és szabályai

4. § (1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint saját költségvetése részeként biztosítja:

 • a) központi közművelődési normatív támogatás,
 • b) saját bevételei, valamint
 • c) pályázati úton elnyert támogatás terhére.

(2) Az Önkormányzat a közösségi színtér kulturális célú használatát térítésmentesen biztosítja:

 • a) az Önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvények,
 • b) nem vállalkozáson alapuló, önszerveződő civil csoportok vállalt közösségi céljuk megvalósítása érdekében történő rendezvényei,
 • c) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései

céljára.

(3) Az Önkormányzat a közösségi színtér kulturális célú használatát költségtérítés ellenében biztosítja

 • a) üzleti célú vállalkozás, termékbemutató és
 • b) a helyi lakosok magáncélú rendezvényei

céljára.

(4) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerint – elkülönített keretet állapíthat meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi rendezvények céljára.

(5) Az Önkormányzat a rendelet 2. §-ában meghatározott közművelődési feladatok ellátása érdekében pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az éves költségvetési rendeletében biztosított források terhére. E támogatás nem veszélyeztetheti az önkormányzati feladatok megvalósítását.

5. Hatályba léptető rendelkezések

5. § [1]

6. § Ez a rendelet 2021. október 16-án lép hatályba.


[1] Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.