Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 08. 31

Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról1

2021.05.27.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díját és kedvezményeket az 1.melléklet tartalmazza.

2. §2

3. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. szeptember 1. napjával.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.