Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 05. 26

Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében és 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS

1. § (1) A falugondnoki szolgálat működési engedély alapján látja el feladatait.

(2) A szolgáltatást az Önkormányzat nem szüneteltetheti, a falugondnok távolléte esetén a folyamatos működésről a szakmai programban meghatározott módon, helyettes révén gondoskodik.

(3) A feladatok ellátásához az Önkormányzat személyszállításra alkalmas, érvényes műszaki vizsgával, kötelező felelősség- és CASCO biztosítással rendelkező, üzemképes gépjárművet biztosít. A gépjármű üzemképes állapotáért a falugondnok felelős.

(4) A falugondnokot pályázati eljárás lefolytatása útján határozatlan időre, teljes munkaidős önkormányzati közalkalmazotti munkakörbe az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) nevezi ki.

(5) A munkáltató jogkör gyakorlója a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(6) A falugondnok tevékenységét e rendelet, a szakmai program és a munkaköri leírásában foglaltak szerint látja el.

(7) A falugondnok az elvégzett előző évi munkáról minden év december 31-éig beszámol a Képviselő-testületnek.

(8) A falugondnok a feladatellátás eredményessége, hatékonyságának növelése érdekében kapcsolatot tart a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetséggel, és a Veszprém Megyei Falugondnoki Egyesülettel. Együttműködik az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, egészségügyi és oktatási szolgáltatókkal, intézményekkel.

(9) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok, a közvetlen, személyes szolgáltatás alapfeladatai

2. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó alapellátási feladatok:

 • a) a közreműködés
  • aa) az étkeztetésben,
  • ab) a házi segítségnyújtásban,
  • ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
  • ad) az egyéb alapszolgálatásokhoz való hozzáférésben;
 • b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése, így
  • ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
  • bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
  • bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése,
 • c) gyermekszállítás, óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek, fiatalok szállítása, így
  • ca) gyermekszállítás óvodába, iskolába,
  • cb) egyéb gyermekszállítás.

(2) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás igény szerint biztosítja az étel házhoz szállítását.

(3) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás kérelemre ellátja:

 • a) a (2) bekezdésben foglalt ételszállítást,
 • b) közreműködés az ellátott alapvető higiéniai szükségleteinek biztosításában, megtartásában,
 • c) közreműködés az ellátott háztartásának vitelében:
  • ca) lakás fűtése,
  • cb) bevásárlás, takarítás,
  • cc) az (5) bekezdés b) pontjában foglalt gyógyszerkiváltás,
  • cd) hivatalos ügyek intézése.

(4) A közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás kérelemre tájékoztatást nyújt:

 • a) a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban,
 • b) a helyben igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátások, illetve a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások köréről, feltételeiről és az igénybe vétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről.

(5) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása során a falugondnoki szolgáltatás feladata:

 • a) a betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézménybe szállítása, mely az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti,
 • b) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása, mely a rászoruló személy számára a gyógyszer kiváltásával a gyógyászati segédeszköz beszerzésével, illetve azok házhoz szállításával történik.

(6) A falugondnoki szolgáltatás ellátja az óvodáskorú, valamint az általános iskolás korú gyermekek alkalmankénti szállítását (kulturális rendezvényekre, sport- és tanulmányi versenyekre, tanulmányi kirándulásokra, úszásoktatásra, stb. – ideértve a menetrend szerinti buszjárat kimaradása esetén az általános iskolás korú gyermekek szállítását a kötelező felvételt biztosító általános iskolába).

A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai

3. § A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai:

 • a) a közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése (a szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester irányításának megfelelően kell ellátni),
 • b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása (különösen: a lakossági igények továbbítása az Önkormányzat felé, valamint segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében, így pl. az Önkormányzathoz benyújtott kérelmekkel kapcsolatban a különböző ellátások igényléséhez szükséges iratok beszerzésében),
 • c) egyéb lakossági szolgáltatások nyújtása (bevásárló utak szervezése, hozzátartozók szállítása kórházi látogatásra, háztartási gépek javításának intézése stb.),
 • d) a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.


A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó, az önkormányzati feladatokat segítő, közvetett szolgáltatások

4. § A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó - az önkormányzati feladatokat segítő - közvetett szolgáltatások:

 • a) az Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
 • b) a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása,
 • c) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási, árubeszerzési feladatok,
 • d) önkormányzati hivatalos ügyek intézésének szállítással történő segítése,
 • e) tájékoztató, hirdetmény, információ közzététele.

II. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

5. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) A kérelem előterjeszthető a polgármesternél, illetve a falugondnoknál munkanapokon írásban, illetve szóban, településen belüli szolgáltatási igény esetén legalább 2 munkanappal, településen kívüli szolgáltatási igény esetén legalább 5 munkanappal az ellátás igénybevétele előtt.

(3) A szolgáltatás biztosításáról vagy annak elutasításáról a falugondnok köteles az igénylőt haladéktalanul, de legkésőbb a kért szolgáltatás időpontja előtt 1 munkanapon belül tájékoztatni.

(4) A falugondnok tevékenységét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 8. számú melléklete szerinti tevékenységnaplóban köteles dokumentálni, azzal, hogy ennek során a 8. melléklet 9. pontjában meghatározottak vezetése alól a Képviselő-testület a falugondnoki szolgálatot mentesíti.

(5) A szolgáltatással kapcsolatosan felmerült panaszt a polgármesterhez kell benyújtani, aki a kivizsgálást követően 15 napon belül értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről.

III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. § Hatályát veszti Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének a falugondnoki szolgáltatásról szóló 5/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete.

7. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.