Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 05. 26

Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a gyerekvédelmi ellátásokról

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Bakonyszentiván Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott ellátások közül a

  • a) gyermekjóléti szolgáltatást,
  • b) szünidei gyermekétkeztetést

biztosítja.

2. § (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata útján látja el.

(2) A szolgáltatás nyújtása a szülő más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. 1. bekezdésében felsoroltak, valamint bármely állampolgár – gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján történik. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzését megtenni közvetlenül a családsegítőnél lehet.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40 §-ai határozzák meg.

3. § (1) A szünidei gyermekétkeztetés a Kék Delikát Kft. által üzemeltetett konyha útján, vásárolt élelmezés formájában történik.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a szülő vagy más törvényes képviselő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatja be a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz írásban vagy elektronikusan az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott módon.

4. § Hatályát veszti Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi gyerekvédelmi ellátásokról szóló 12/2006. (V.31.) önkormányzati rendelete.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.