Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2022. 10. 27- 2023. 03. 30

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

2022.10.27.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 32. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A Belügyminisztérium Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.2.1. pont szerinti jogcímen benyújtott támogatási igénnyel kapcsolatban szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást biztosított Bakonyszentiván Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy Bakonyszentiván településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Bakonyszentiván Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat az e rendelet 5. §-ban meghatározott rendelkezésre álló kerete mértékéig a (2) bekezdésben meghatározott rászoruló és előnyben részesítendő, valamint a (3) bekezdésben meghatározott rászoruló jogosultakat ellenszolgáltatási kötelezettségtől mentes (térítésmentes) természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3 szociális tűzifa-támogatásban részesíti. A támogatásra jogosultat a tűzifa ingyenesen lakcímére szállítva illeti meg.

(2) A támogatásra jogosult rászoruló és egyben előnyben részesítendő személy az,

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt. ) szerint

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) akár természetbeni, akár pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra ( e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra ) jogosult,

b) aki családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) Támogatásra jogosult, aki:

a) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

b) egyedülélő személy,

c) nyugdíjas személy, akinek házastársa jövedelem nélküli vagy házastársa nyugdíjszerű ellátásban részesül,

d) gyermekét egyedül nevelő személy, akinek a háztartásában nincs más jövedelemmel rendelkező személy

e) tartósan beteg gyermeket nevelő személy

f) mozgáskorlátozott személy

(4) A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § Nem nyújtható szociális célú tűzifa-támogatás - függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől - olyan lakóingatlan vonatkozásában, mely

a) tűzifával egyáltalán nem fűthető vagy

b) üresen álló, ténylegesen lakatlan.

c) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést

végzett.

3. A támogatás odaítélésének menete

4. § (1) Az eljárás kérelemre indul.

(2) A támogatás megállapítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról következő rendes ülésén, legkésőbb 2022. november 25. napjáig dönt.

(3) A polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról 2023. február 15. napjáig.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter által az Önkormányzat számára megállapított 488.950 Ft támogatás.

4. Hatályba léptető rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2022. október 27-én lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.