Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete

a temető használatáról

Hatályos: 2023. 02. 01- 2023. 02. 01

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete

a temető használatáról

2023.02.01.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999 évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bakonyszentiván község közigazgatási területén lévő köztemetőre, továbbá ennek fenntartásával, üzemeltetésével és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységekre, valamint azok folytatóira.

(2) Bakonyszentiván Község közigazgatási területén működő köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi 1. hrsz-ú ingatlanon lévő köztemető.

2. A köztemető fenntartása és üzemeltetése

2. § (1) A köztemető fenntartója Bakonyszentiván Község Önkormányzata.

(2) A köztemető üzemeltetését Bakonyszentiván Község Önkormányzata saját maga látja el. Gondoskodik a temető üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúráról, a temető bekerítéséről, a ravatalozó fenntartásáról és karbantartásáról.

(3) A temetőben temetkezési szolgáltatást a külön jogszabályban előírt feltételekkel rendelkező szolgáltató végezhet.

3. § (1) Bakonyszentiván Község Önkormányzata gondozza a temető zöldfelületeit, virágágyásokat, cserjéket, díszbokrokat, fákat.

(2) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési felelősség az önkormányzatot nem terheli.

3. A temető rendje

4. § A köztemető időkorlátozás nélkül nyitva áll a temetőlátogatók előtt.

5. § (1) A temető rendjét szabályozó és egyéb közérdekű hirdetményeket a temető főbejáratánál lévő hirdetőtáblán kell közzétenni.

(2) A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti, a látogatókat megbotránkoztatja.

(3) A köztemetőben gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral közlekedni tilos, kivéve:

a) a súlyos mozgássérült, járóképtelen hozzátartozót szállító járművet,

b) a temetkezési tevékenységben résztvevő járműveket.

c) a munkavégzés céljából behajtó járműveket.

(4) Kutyákat (kivéve a vakvezető kutyát) és egyéb állatokat a temető területére bevinni tilos.

(5) A temetőben tűzgyújtás, sírok, síremlékek, növényzet rongálása, beszennyezése tilos.

(6) Csak a kegyeleti célú gyertya-és mécsgyújtás megengedett. A gyertyagyújtásból keletkező tűzkár okozója büntetőjogi és anyagi felelősséggel tartozik.

(7) A temető területén lévő vízvételi helyekből csak a temetési helyek gondozásához használható térítésmentesen víz.

(8) Tilos a temetőben reklámot, hirdetést elhelyezni, virágot vagy bármi mást árusítani.

(9) 12 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a temetőben. Az általuk okozott károkért a felügyeletükkel megbízott személy a felelős.

6. § (1) A temetőben csak a sírok, síremlékek díszítését szolgáló tárgyak, koszorúk, lámpák, vázák stb. helyezhetők el.

(2) Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti.

(3) A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni oly módon, hogy azzal a szomszédos sírhelyeket ne rongálják, illetve ne szennyezzék be.

(4) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni, a sírhelyek területén kívül vegyszeres gyomirtást végezni.

(5) Fát, cserjét a temető területén magánszemély csak Bakonyszentiván Község Önkormányzata hozzájárulásával ültethet. Kivéve azt a sírhelyre ültetett növényt, amely teljes kifejlettségében a 2 méteres magasságot és a 0,6 méteres átmérőt nem haladja meg, és nem terjed túl a sírhely területén.

(6) A sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladékokat, szemetet lerakni csak az erre a célra kihelyezett hulladéktárolókban szabad. A temető hulladéktárolóiba földet, törmeléket, háztartási szemetet, nem a temetőből származó hulladékot lerakni tilos.

7. § (1) A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles folyamatosan gondoskodni a jogosultság ideje alatt a temetési hely rendben tartásáról, gondozásáról. Az elhanyagolt, gondozatlan, gazos temetési helyek rendbetételére Bakonyszentiván Község Önkormányzata a hirdetőtáblán és a temetési helynél kihelyezésre kerülő hirdetménnyel felhívja a temetési hely felett rendelkezésre jogosultat. Eredménytelen felhívás (ha 1 hónap türelmi idő után sem végzi el a rendelkezésre jogosult a temetési hely rendbetételét) esetén a jogosult felelősségre vonásáról intézkedik, és a jogosult költségére a temetési hely rendbetételét elvégzi.

(2) A temetőben történő munkavégzést -a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével -a temető üzemeltetőjének a munkavégzés megkezdését megelőzően írásban be kell jelenteni.

(3) A temetkezési vállalkozók, síremlékkészítők és más a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók a munkavégzés körülményeiről, időpontjairól kötelesek Bakonyszentiván Község Önkormányzatával egyeztetni és a temető rendjével kapcsolatos rendelkezéseket betartani.

(4) Ha a temetőben végzett munka során a szomszédos temetkezési hely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot haladéktalanul helyreállítani. Ha a munka akadályozza a temetési hely látogatását a munkavégzést fel kell függeszteni.

(5) Az építéssel /bontással / keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés /bontás/ befejezését követő azonnali elszállítása az építtető feladata.

4. Temetési helyek kialakításának rendje

8. § (1) Temetési helyek méretei

a) Sírhely méretek:

aa) egyes sírhely: 2,10 m x 0,90 m

ab) kettős sírhely: 2,10 m x 1,90 m

ac) gyermeksírhely: 1,30 m x 0,60 m

b) A sírhelyek egymástól való távolsága 0,60 m , gyermeksírhely esetén 0,30 m.

(2) Az urnafalban levő fülkék mérete:

a) szimpla fülke: 27x33x29 cm

b) dupla fülke: 50x33x29 cm

(3) Az egy urnafülkébe és urnasírba elhelyezhető urnák száma: 2 db

(4) A sírhelybe és sírboltba temethető urnák száma: 6 db

9. § (1) A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.

(2) A temetési hellyel rendelkező köteles a tulajdonát képező sírjel /síremlék/ fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról, eltávolításáról saját költségén gondoskodni.

(3) Elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult köteles a szétszedést követően azonnal a temető területéről elszállítani.

(4) Bakonyszentiván Község Önkormányzata a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére az önkormányzat szünteti meg.

5. Temetési helyek használati ideje és díja

10. § (1) A Képviselő-testület temetési hely díjakat nem állapít meg.

(2) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.

(3) A sírhelyek feletti rendelkezési jog korlátlan időre szól.

6. Temetésre vonatkozó szabályok

11. § (1) A ravatalozóhelyiséget a temetés előtt legalább 1/2 órával, de minden esetben a ravatalozás megtörténte után ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás kezdetéig nyitva lehet tartani.

(2) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozóknak a temető létesítményeinek igénybevételéért díjat nem kell fizetni.

(3) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulás címén díjfizetésre nem kötelesek.

12. § (1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(2) A koporsós temetés esetén rátemetés csak akkor történhet, ha az elhunyt részére a 25 éves porlási idő biztosított.

7. Záró rendelkezések

13. § Hatályát veszti a temető használatáról szóló 9/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet.

14. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.