Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 23

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.23.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 46.610.342 Ft költségvetési bevétellel, 64.402.123 Ft költségvetési kiadással, 17.791.691 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. mellékletek szerint határozza meg. A polgármesteri hivatal épületével kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbi vetítési alap szerint rendeli el: Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 15 %, Háziorvosi alapellátás 20 %, Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 65 %. A Napközi-otthonos Óvoda épületével kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbi vetítési alap szerint rendeli el: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 90 %, Könyvtári szolgáltatások 10 %.

(5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a

képviselő-testület a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat költségvetésében tervezett beruházási kiadásokat az 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat költségvetésében tervezett felújítási kiadásokat a 25. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteket és kötelezettségvállalásokat nem tervez.

(9) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(10) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló beruházásként a GEMARA SK. Vidékfejlesztési Egyesület pályázati támogatásából markológép beszerzését tervezi.

(11) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 26. melléklet szerint határozza meg.

(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat a kiadások között 15.469.792 Ft általános tartalékot állapít meg. A

tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(14) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-

testület fenntartja magának.

(15) Az önkormányzat 2023. évben engedélyezett létszámát 1 fő 8 órás foglalkoztatott, valamint 1 fő 4 órás foglalkoztatott, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 4 fő (8 órás) állapítja meg a képviselő-testület.

(16) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi

bontásban a 28. melléklet szerint, likviditási tervét a 29. melléklet szerint hagyja

jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétele terhére 2023. évben támogatja:

a) Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft

b) Katasztrófavédelmi Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft

c) Bakonyszentiváni Szabadidő és Sportegyesületet, melynek mértéke 400.000 Ft

d) Alapítványok, Egyesületek támogatása, mértéke 50.000 Ft.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.

8. § Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba.