Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(III.17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 18
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–7. §-hoz
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai, céljai és keretei
2021. évben
Az önkormányzat gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete határozzák meg.
Az Országgyűlés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénye 2020. október 1-jén lépett hatályba.
A 2021. évi költségvetés alapját a 2019 – 2024. évekre vonatkozó gazdasági program képezi.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az önkormányzatok polgármesterei 2021. március 4-én elfogadták.
A költségvetés politikai célja a költségvetés tartósan egyensúly közeli állapotának biztosítása, az önkormányzat fizetőképességének fenntartása, a pénzügyi egyensúly megteremtése, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak szabályozása, az egyensúly, a hiány, a többlet szintjének meghatározása.
Bakonyszentiván község Önkormányzata arra törekszik, hogy
a jelentkező feladatokat minél magasabb színvonalon tudja ellátni a lehetőségei keretein belül,
a kötelező és az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatok, ill. azok megvalósítását biztosító bevételek számbavételre kerüljenek,
az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatellátást és saját bevételből finanszírozhatóak,
a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források rendelkezésre álljanak,
az intézményi társulással és a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal jól együttműködjék,
az önkormányzat gazdálkodása szabályozott keretek között, a törvényes és a helyi szabályok előírásainak megfelelően történjék,
a saját bevételek növelésére törekedjék,
pályázati lehetőségek kihasználására törekedjék,
a belső ellenőrzés rendszer működjék, az ellenőrzési tervben foglaltak teljesüljenek.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve.
A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
takarékos, átlátható és biztonságos működtetés
a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása
szociálisan rászorultak támogatása
a tervezett beruházások és felújítások megvalósítása, a saját forrás biztosítása
tudatos községüzemeltetés és fejlesztés
pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
III.
A Kormány által benyújtott költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei
A Kormány a támogatás biztosításakor figyelembe veszi az önkormányzat takarékos gazdálkodását, az önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételét, valamint az önkormányzat tényleges saját bevételét.
A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatinak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.
A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás címén 2021. évben
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatására 1.096.200 Ft,
- közvilágítás fenntartásának támogatására 768.000 Ft,
- köztemető fenntartásának támogatására 100.000 Ft,
- közutak fenntartásának támogatására 1.920.193 Ft,
- egyéb önkormányzati feladatok támogatására 6.000.000 Ft,
Szociális ellátások címén:
- szociális feladatok támogatására 1.495.000 Ft,
- szociális étkeztetésre 464.520 Ft,
- falugondnoki szolgálatra 4.479.000 Ft,
Közművelődési feladatok ellátása címén:
- közművelődési feladatok támogatására 2.270.000 Ft-ot biztosít a központi költségvetés.
A támogatások alapja a 2019. évi költségvetési beszámolóban, valamint a statisztikai adatszolgáltatásokban kimutatott adatok.
A Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.
IV.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
A helyi önkormányzat a törvények keretei között, saját felelősségére, önállóan szabályozza és igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Az önkormányzat a közügyek intézése során kötelező és önként vállalt feladatokat lát el. A kötelező feladatok ellátásról való gondoskodás minden önkormányzat kötelessége, nagyságtól, teheríró képességétől függetlenül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy a lakosok hozzájussanak a törvényben felsorolt szolgáltatásokhoz.
A kötelezően ellátandó feladatokat az alábbi csoportokba sorolhatjuk:
a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása (a helyi közutak fenntartása, a tömegközlekedés megszervezése, a közoktatás, az egészségügyi és szociális ellátások biztosítása)
a közhatalom gyakorlása (különböző engedélyek kiadása)
mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtése, vagyis az önkormányzat a saját költségvetéséből és dolgozói által garantálja a feladatok ellátását.
1. Kötelező feladatok
1. zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2. közvilágítás fenntartása
3. köztemető fenntartása
4. közutak fenntartása
Az önkormányzatok szabadon vállalhatnak olyan feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik kizárólagosan más szerv hatáskörébe, ezen tevékenységek azonban nem veszélyeztethetik a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását, illetve finanszírozásuk csak az önkormányzat bevételeiből, valamint az erre a célra biztosított forrásokból lehetséges. Az önkormányzatok szabadon rendelkezhetnek tulajdonukkal, a saját költségvetésüknek megfelelően a vagyonukkal, és akár vállalkozhatnak is.
1. Önként vállalt feladatok
1. Falugondnoki Egyesület támogatása
2. Katasztrófavédelmi Egyesület támogatása
3. Bakonyszentiváni Szabadidő-és Sportegyesület támogatása
4. Alapítványok, Egyesületek támogatása
1. Államigazgatási feladatok
1. honvédelem
2. polgárvédelem
3. katasztrófa-elhárítási ügyek
V.
A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adóssága törlesztése
Az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított 17.249.684 Ft működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.
VI.
Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása
1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevétel, kiadás) lásd 1. melléklet
1. előirányzat felhasználási és likviditási tervét lásd 9-10. melléklet
1. A közvetett támogatások (8. melléklet) indokolása
A 8. melléklet táblázata összesíti az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket. E táblázat tartalmazza a szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezményeket.