Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Általános indokolás

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának jogi feltételeit az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei határozták meg.

A gazdálkodás személyi feltételei: A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2020. évi gazdálkodás.

Az önkormányzat önálló költségvetési szerv. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs.

Az Önkormányzati Képviselő-testület az 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2020. évi költségvetést. Módosításáról a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendeletében döntött. Gazdasági programját 2020-2024. évekre a 19/2020.(VII.14.) határozatával fogadta el.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

Önkormányzatunk – a tavalyi évekhez hasonlóan – fő feladatának a már meglévő intézmények zavartalan működésének biztosítását tartotta. A faluban egy 25 férőhelyes óvoda működik, a beíratott gyerekek száma átlagosan 12-13 fő. 2006. szeptember 01. óta az intézmény a pápateszéri Esterházy Óvoda tagóvodájaként működik.

Saját orvosi rendelővel rendelkezünk, a háziorvosi feladatokat vállalkozó háziorvos látja el. Az önkormányzat a rendelő fenntartásához, a rezsiköltséghez nagymértékben hozzájárul.

A községben a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár fenntartása alatt működik egy mozgókönyvtár.

B e v é t e l e k:

Bevételeink a következőképpen alakultak:

A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.

Helyi önkormányzatok központi költségvetéstől kapott támogatásai:

működési általános támogatás címen 10.271.768 Ft

szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatás címen 7.818.577 Ft

kulturális feladatok támogatása címén 2.000.000 Ft

működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások címén 449.220 Ft támogatás könyvelhettünk el.

Működési bevételünk terve 1.837.750 Ft volt, a teljesítés 2.680.951 Ft lett. Itt számoljuk el a szociális étkeztetés térítési díjait, a faluban végzett fűnyírás és tereprendezések ellenértékét, a költségek visszatérítését (áramdíj, gázdíj visszatérítés). Itt számoltuk el az önkormányzat árkos területein végzett fakitermelés értékesítését is, melyből 616.000 Ft bevételünk származott.

Önkormányzatunk magánszemélyek kommunális adójából 199.250 Ft bevételt könyvelhetett el. Ezt az adót a faluban ingatlannal rendelkező, de életvitelszerűen nem itt élő ingatlantulajdonosok fizetik azért, hogy az ingatlanjuk előtti területet az önkormányzat rendben tartja (fűnyírás.) Pótlékokból 4.057 Ft bevételünk származott.

Gépjárműadó bevétellel a 2020-as évben nem számolhattunk, mivel a befolyt adó 100 %-át a Magyar Államkincstárnak kellett tovább utalni.

Iparűzési adót a tavalyi évben vezettük be, ezért az ebből befolyt adóbevételünk csekély, mindösszesen 176.198 Ft volt.

Egyéb működési célú támogatásokra kapott bevételünk államháztartáson belülről 3.912.900 Ft volt. Itt számoltuk el a közfoglalkoztatottak bér- és járuléktérítményét. A 2020-as évben hosszabb-rövidebb ideig 9 főt tudunk foglalkoztatni.

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételeink között az alábbi támogatásokat írhattuk jóvá számlánkon:

Magyar Falu program keretében pályázatot nyújtottunk be az óvodai tornaszoba felújítására. A támogatási összeg: 12.206.065.

Pápateszérrel és Fenyőfővel közösen konzorciumban pályázatot nyújtottunk be a külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint eszközbeszerzésre. A pályázat keretein belül a Bakonyszentiván 02 hrsz-ú út kapott murvaborítást, valamint egy magassági ágnyesőt tudtunk vásárolni. A pályázati elszámolás jelenleg is folyamatban van, eddig 2.879.385 Ft támogatást tudtunk a számlánkon jóváírni.

Működési célú átvett pénzeszközként jelentkezett 243.000 Ft bevétel, mely az egyedi szennyvíztisztító berendezések műszaki felmérésének lakossági befizetéséből származik. Ezt az összeget a pályázat benyújtása után a felmérést végző cégnek kell továbbutalnunk.

Bevételeink a következőképpen alakultak:

önkormányzatok működési támogatása 20.539.565 Ft

működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3.912.900 Ft

felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 15.085.450 Ft

közhatalmi bevételek 379.505 Ft

működési bevételek 2.680.951 Ft

működési célú átvett pénzeszköz 243.000 Ft

előző évi maradvány igénybevétele 29.038.106 Ft

államháztartáson belüli megelőlegezés 2.465.196 Ft

K i a d á s o k:

Önkormányzatunknál 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott falugondnok létszám van. Közfoglalkoztatottként havonta átlagosan 4-5 főt alkalmaztunk a 2020-as évben.

Személyi juttatásra 11.787.290 Ft -ot terveztünk, a teljesítés 11.010.372 Ft lett. A bérekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra 1.498.461 Ft-ot fizettünk ki.

Dologi kiadásokra 10.832.500 Ft-ot terveztünk, a teljesítés 10.657.908 Ft lett.

Működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülre 416.369 Ft volt, mely a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásnak, a közös önkormányzati hivatalnak átadott működési támogatás összegét tartalmazza. Itt számoltuk el a pápateszéri fogorvosi kezelőegység vásárlásához való hozzájárulásunkat is.

Ellátottak pénzbeli juttatására 1.595.520 Ft-ot fizettünk ki. Az óvodások, általános, közép és főiskolásoknak beiskolázási segélyt fizettünk ki, részükre buszbérletet vásároltunk. A főiskolásokat Bursa ösztöndíjban részesítettük, az érintett középiskolásoknak Arany János ösztöndíjat fizettünk. A nyugdíjasokat karácsonykor pénzbeli támogatásban részesítettük.

Települési létfenntartási támogatásban részesítettük a rászorultakat.

Beruházási kiadásra 2.780.580 Ft-ot fordítottunk, amely az óvodai udvari játékok beszerzését és telepítését tartalmazza 2.499.910 Ft értékben. Ez a projekt a 2019-es évben indult Magyar Falu pályázatából valósult meg. Itt számoltuk el egy magassági ágnyeső beszerzését 280.670 Ft értékben, szintén pályázati támogatásból.

Felújítási kiadásként jelentkezett:

az óvoda épületének 2019. évben elkezdett és a tavalyi évben befejezett felújításának a költsége 16.502.590 Ft értékben, mely a Magyar Falu Program keretében valósult meg

óvodai tornaszoba felújítása 8.128.000 Ft értékben, mely beruházás áthúzódott a 2021. évre. E projekt szintén a Magyar Falu Program keretében valósult meg

Bakonyszentiván 02 hrsz. külterületi új felújítása 1.178.540 Ft értékben, mely szintén pályázati támogatással valósult meg

saját forrásból térkövet vásároltunk 823.680 Ft érékben. A falu központjában található szelektív hulladékgyűjtő sziget környezetét tudtuk rendbe tenni, valamint tervezzük további járda térkövezést is.

Értékpapír és hitelműveletünk nem volt.

Kiadásaink a következőképpen alakultak:

személyi juttatások 11.010.372 Ft

járulékok 1.498.461 Ft

dologi kiadások 10.657.908 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 1.595.520 Ft

működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 10.000 Ft

működési célú támogatások ÁHT-n belülre 416.369 Ft

beruházások 2.780.580 Ft

felújítások 26.632.810 Ft

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 2.492.975 Ft.

A falugondnoki szolgálat 2020. évben is segítette a település lakosságát.

2020. évben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:

szociális célú tűzifa támogatás

hosszú távú közfoglalkoztatás

Magyar Falu orvosi rendelő felújítás

Magyar Falu járdafelújítás Széchenyi utca

Magyar Falu útfelújítás Rákóczi utca

Magyar Falu művelődési ház fűtéskorszerűsítése

Magyar Falu eszközbeszerzés belterületi közterület karbantartására

Magyar Falu közterületi játszótér fejlesztés

Magyar Falu temető fejlesztése (térkövezés, urnafal kialakítása)

Magyar Falu óvodai tornaszoba felújítása

BM önkormányzati fejlesztések: orvosi rendelő felújítása

A 2020-as évben önkormányzatunk szem előtt tartotta a gazdasági programunkban kitűzött célok megvalósítását. Költségvetésünkre jellemző, hogy a saját bevételek összege sajnos jelentéktelen a bevételi főösszegen belül.

Ez is mutatja, hogy egy olyan település, mint a miénk, amely minimális saját bevétellel rendelkezik, kiszolgáltatott a központi költségvetés által nyújtott hozzájárulásnak.

Önkormányzatunk az elmúlt években nem szorult működési folyószámlahitelre.

Feladatainkat igyekeztünk ellátni a lehetőségeink keretein belül. Az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzat vezetőjével jól együttműködtünk.

Önkormányzatunk támogatta:

Rendőrség eszközvásárlását

Bursa Hungarica ösztöndíj programot

Arany János tehetséggondozó programot

Magyar Légimentő Nonprofit Kft

A támogatott szervezetekkel támogatási szerződést kötöttünk. A támogatott cél megvalósulásáról elszámoltattuk őket.

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Alaptevékenység költségvetési bevételei 42.841.377

Alaptevékenység költségvetési kiadásai 54.602.020

Alaptevékenység költségvetési egyenlege -11.760.643

Alaptevékenység finanszírozási bevétele 31.503.302

Alaptevékenység finanszírozási kiadása 2.492.975

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 29.010.327

Alaptevékenység maradványa 17.249.684

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 2.795.947

Egyéb eredményszemléletű bevételek 40.287.160

Anyagjellegű ráfordítások 8.679.760

Személyi jellegű ráfordítások 12.529.588

Értékcsökkenési leírás 5.699.529

Egyéb ráfordítás 10.426.757

Tevékenységek eredménye 5.747.473

Pénzügyi műveletek eredménysz. bevétele 15

Mérleg szerinti eredmény 5.747.488

MÉRLEG

ESZKÖZÖK

szellemi termékek 180.438

ingatlanok 125.274.263

gépek, berendezések, járművek 3.711.522

befejezetlen beruházás 8.914.956

tartós részesedések 162.400

nemzeti vagyonba tart. befekt. eszk. 138.243.579

pénztár 381.970

kv-i bankszámlák 16.836.087

pénzeszközök 17.218.057

követelések 259.401

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 155.721.037

FORRÁSOK

nemzeti vagyon induláskori értéke 96.405.780

nemzeti vagyon változásai 10.037.351

egyéb eszközök induláskori értéke 2.742.226

felhalmozott eredmény 39.060.106

mérleg szerinti eredmény 5.747.488

saját tőke 153.992.951

kv-i évet követő évben esedékes kötelez. 743.717

kapott előlegek 38.373

passzív időbeli elhatárolás 945.996

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 155.721.037

A vezetői ellenőrzés biztosított volt.

Önkormányzatunk 2020. évben a következő társulásoknak volt tagja:

- Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 8500 Pápa, Csáky L.u.12.

Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 9021 Győr, Városház tér 1.

Pápateszér, Bakonyság és Bakonyszentiván Óvodafenntartó Társulása – 2013. július 1jétől

A felsorolt feladatok ellátása szakmai és pénzügyi hatékonyságának értékelése során megállapítható, hogy a feladatellátás színvonala megfelelő volt, így ezek ellátását továbbra is e társulások útján biztosítjuk.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Folyamatosan biztosítottuk a kötelező feladatok ellátását, az önként vállalt feladatokat teljesítettük, a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználtuk. Likviditási gondok 2020-ban nem jelentkeztek.

Továbbra is bizonyítottuk, hogy takarékos gazdálkodás mellett, következetes munkával és irányítással községünk jó úton halad.