Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 06. 12- 2023. 04. 02

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről1

2016.06.12.

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2015. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 215.688 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 215.688 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 215.688 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 123.010 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:. 4.121 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.100 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 8.557 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 683 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 142.471 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 142.471 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 138.350 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.121 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 49.039 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.235 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 20.745 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.136 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 46.408 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 5.106 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 35.981 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 200 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 177.850 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 177.850 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 136.563 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 41.287 ezer forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás 82 ezer forint,

ab) 25 LE traktor beruházás 1.170 ezer forint,

ac) Pótkocsi beruházás 630 ezer forint,

ad) Buszöböl kialakítása beruházás 512 ezer forint,

ae) Játszótéri játékok beruházás 669 ezer forint,

af) Konyhai eszköz beruházás 957 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Árpád u. 64. épület felújítás 2.857 ezer forint,

bb) Óvoda felújítása (At) felújítás 8.838 ezer forint,

bc) Óvoda felújítása (Bj) felújítás 9.550 ezer forint,

bd) Vízelvezető árok felújítás 7.087 ezer forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 8.136 ezer forint,

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 799 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 799 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 9 fő.

9. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.787 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 37.166 ezer forint hiány.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi többletének felhasználása az egyéb finanszírozási kiadáson belül felhalmozási célú kiadásokra történik.

(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 35.379 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele összesen: 35.379 ezer forint.

3. A Hivatal összesített 2015. évi költségvetése

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 37.870 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 37.870 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 37.870 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 27 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:... 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 5 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 32 ezer forint.

(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 32 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 32 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

12. § (1) A Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 23.934 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.992 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 6.944 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 37.870 ezer forint.

(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 37.870 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 37.870 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

13. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.

14. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 37.838 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 37.838 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 37.838 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 37.838 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 177.818 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 177.818 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 177.818 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 122.983 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.121 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.100 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 8.552 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 683 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 142.439 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 142.439 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 138.318 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.121 ezer forint.

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 25.105 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.243 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 13.801 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.136 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 46.408 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 5.106 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 35.981 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 200 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 139.980 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 139.980 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 98.893 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 41.087 ezer forint.

18. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 9 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

21. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

23. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

24. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

25. § (1) A Képviselő-testület 2015. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével –200 ezer Ft/év/fő.

6. Záró rendelkezések

26. § A Rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet az Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 3. napjával.