Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete

Adásztevel Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 06. 12- 2023. 04. 02

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete

Adásztevel Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1

2017.06.12.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 195.475.562 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 195.475.562 forint,

b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 195.475.562 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 117.299.651 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 8.887.326 forint,

d) B4. Működési bevételek: 5.778.282 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 96.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 438.384 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 132.499.643 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 132.499.643 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 132.061.259 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 438.384 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 40.645.671 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.776.603 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 31.059.148 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.901.621 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 43.296.441 forint,

f) K6. Beruházások: 1.196.000 forint,

g) K7. Felújítások: 11.215.297 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 146.090.781 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 146.090.781 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoporton-ként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 133.679.484 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.411.297 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás 141.732 forint,

ab) Gázkazán beruházás 800.000 forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Árpád u. 64. épület felújítás 2.664.996 forint,

bb) Világháborús emlékmű felújítás 547.980 forint,

bc) Orvosi rendelő felújítás 3.400.000 forint,

bd) Vízelvezető árok felújítás 2.334.466 forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 8.901.621 forint,

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 800.000 forint, melyből:

a) az általános tartalék 800.000 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó – átlaglét- szám szerinti - létszám-előirányzata 7 fő.

3. A Hivatal összesített 2016. évi költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 46.834.199 forintban állapítja meg.

(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 46.834.199 forint,

b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 46.834.199 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-

zete - 0 ezer forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: .. 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 6.500 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 6.500 forint.

(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 6.500 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6.500 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

11. § (1) A Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 26.239.380 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 6.549.579 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 13.512.126 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,

f) K6. Beruházások: 0 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 46.834.199 forint.

(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 46.834.199 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46.834.199 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.

13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 46.827.699 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 1.374.474 forint,

b) külső finanszírozással 45.453.225 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 1.374.474 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 1.374.474 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 45.453.225 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 45.453.225 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 148.641.363 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 132.493.143 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 99.256.582 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 33.236.561 forint.

d) a finanszírozási bevételek összege: 16.148.220 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 49.384.781 forint,

f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és költségvetési kiadások különbözete - -33.236.561 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 117.299.651 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 8.887.326 forint,

d) B4. Működési bevételek: . 5.771.782 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 96.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 438.384 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 132.493.143 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 132.493.143 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 132.054.759 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 438.384 forint.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 14.406.291 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.693.910 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 17.547.022 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.901.621 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 43.296.441 forint,

f) K6. Beruházások: 1.196.000 forint,

g) K7. Felújítások: 11.215.297 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 99.256.582 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 99.256.582 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 86.845.285 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.411.297 forint.

17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 7 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § (1) A Képviselő-testület 2016. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer Ft/év/fő.

6. Záró rendelkezések

25. § A Rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

1

Az önkormányzati rendeletet az Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 3. napjával.