Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.26.) önkormányzati rendelete

Adásztevel Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 01- 2019. 05. 30

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény  32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kö-vetkezőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § (1)  Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018.

             évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bi-

             zottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testü-

             let irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


       (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesí-

     tett költségvetését,

     b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

     c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó

    (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


       (3)  A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségveté-

              sek összesítése.


2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése


2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét                           165.778.769 forintban állapítja meg.


       (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 167.870.732 forint,

b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege:  167.870.732 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -:  0  forint.

     

       (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.


       (4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.


3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                       113.885.780 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   12.235.234 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                          6.100.000 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                            3.444.002 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          450.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       102.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                            0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                         136.217.016 forint.


  (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                 136.217.016 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                         0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                      0 forint.


       (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                                 123.531.782 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             12.685.234 forint.


       (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a

             helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az

             (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                                 49.796.821 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                       9.682.712 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                       25.809.581 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                     5.977.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                39.910.779 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                               4.466.803 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               28.166.786 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                           0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                                   163.810.482 forint.


       (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                        163.810.482 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                               0  forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                            0  forint.


       (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoporton-ként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                        131.176.893 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                      32.633.589 forint.


5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

                  a) beruházási kiadások beruházásonként:

      aa) Irodabútor, székek vásárlása                                                                          2.329.148 forint,

      ab) Rendezési terv                                                                                              2.000.000 forint,

      ac) Telefonközpont                                                                                                 137.655 forint.

                  b) felújítási kiadások felújításonként:

      ba) Járda felújítása                                                                                            11.247.803 forint,

      bb) Árpád u. 22. felújítása                                                                                    4.787.787 forint,

      bc) Közös Hivatali épület felújítása                                                                     12.131.196 forint.


6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű                                                 ellátások:                                                                                                                          5.977.000 forint,


7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások

             kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 800.000 forint, melyből:


                  a) az általános tartalék                        800.000 forint,

                  b) a céltartalék                                             0  forint.


8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

             – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:


                  a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

                  b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.


       (2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti -                      létszám-előirányzata 5 fő.

3. A Hivatal összesített 2018. évi költségvetése


9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 53.849.617

             forintban állapítja meg.


       (2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege:                          53.849.617 forint,

b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege:                           53.849.617 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete

    - 0 ezer forint.

 (3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.


 (4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


10. § (1) A Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

          a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                      0 forint,

          b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                 0 forint,

          c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                     0 forint,

          d) B4. Működési bevételek:                                                                                 1.100 forint,

          e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                  0 forint,

          f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                 0 forint,

          g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                           0 forint,

          h) Költségvetési bevételek összesen:                                                                   1.100 forint.


         (2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:

                a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                       1.100 forint,

                b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                     0 forint,

                c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                  0 forint.


         (3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

                a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                         1.100 forint,

                b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                           0 forint.


11. § (1) A Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

           a) K1. Személyi juttatások:                                                                        34.596.730 forint,

           b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:                   6.938.185 forint,

           c) K3. Dologi kiadások:                                                                              12.314.702 forint,

     d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                           0 forint,

     e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                       0 forint,

      f) K6. Beruházások:                                                                                                  0 forint,

     g) K7. Felújítások:                                                                                                     0 forint,

     h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                    0 forint,

      i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             53.849.617 forint.


        (2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:

               a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                    53.849.617 forint,

               b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                          0 forint,

               c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                                       0 forint.


        (3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

               a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                    53.849.617 forint,

               b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                              0 forint.


12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát

               az alábbiak szerint állapítja meg:   

         a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,

         b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.


13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

    a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)

        53.848.517 forint hiány,

    b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)

        0 ezer forint.


         (2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

               a) belső finanszírozással                                                                               2.213.245 forint,

               b) külső finanszírozással                                                                             51.635.272 forint.


        (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány                                                                2.213.245 forint, melyből:

               a)  működési célú finanszírozás                                                                  2.213.245 forint,

               b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                            0  forint.


        (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás

              51.635.272 forint, melyből:

               a) működési célú finanszírozás                                                                 51.635.272 forint,

               b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                           0  forint.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése


14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési fő-

               összegét 165.656.387 forintban állapítja meg.


         (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:             136.215.916 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               109.960.865 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –

    26.255.051 forint.

 d)  a finanszírozási bevételek összege:              29.440.471 forint,

 e)  a finanszírozási kiadások összege:               55.695.522 forint,

 f)  a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 

    -26.255.051 forint.

                             

          (3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.


(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7.  melléklet tartalmazza.


15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi elő-

               irányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     113.885.780 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                  12.235.234 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                        6.100.000 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                           3.442.902 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                         450.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        102.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                           0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          136.215.916 forint.

           

          (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                               136.215.916 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                       0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                    0 forint.


          (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             123.530.682 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                          12.685.234 forint.


16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási elő-

               irányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         15.200.091 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:               2.744.527 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               13.494.879 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               5.977.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                         39.910.779 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                       4.466.803 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       28.166.786 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                  0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           109.960.865 forint.


         (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                109.960.865 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                        0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                     0 forint.


         (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoporton-

               ként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                77.327.276 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            32.633.589 forint.


17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nél-

               küli – létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.


         (2)  Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoz-

                tatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 7 fő.


5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben

         nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatko-

         zó döntéséről következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szer-

              vek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésé-

              ben előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi

              többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.


         (2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített  költségvetésében sze-

               replő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.


         (3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár

              nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen

              a testületet tájékoztatni köteles.


20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított

              költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító

              szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult fel-

              használni. Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gya-

              korlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.


         (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében sze-

               replő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.


         (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

  a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

                      b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozá-

    si bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.


21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, il-

               letve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


         (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kia-

              dási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait sa-

              ját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jog-

              szabályi előírásokat.


22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevé-

               teli és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


         (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költség-

               vetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény

               köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti                      előirányzat módosítás miatt:

             a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

             b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határi-

                 dejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.


24. § (1) A Képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az aláb-

               biakat határozza meg:

 a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szó-

      ló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

 b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvény-

      ben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.


6. Záró rendelkezések


25. § A Rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                                                                             

1. oldalAdásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2018. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése


 Költségvetési bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

68.753.856

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

30.950.100

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10.853.674

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

104.350.712

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1.528.150

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

105.878.862

14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12.235.234

18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

12.235.234

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

4.500.000

29. B354 Gépjárműadók

1.500.000

30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

6.000.000

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

100.000

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

6.100.000

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

606.400

36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

38. B405 Ellátási díjak

2.771.040

41. B408 Kamatbevételek

9.100

43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés

0

44. B411 Egyéb működési bevételek

57.462

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

3.444.002

55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK

102.000

57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)

102.000

62. B52 Ingatlan értékesítése

450.000

63. B5 Felhalmozási bevételek

450.000

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

136.217.016

Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2018. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

2. oldal
Finanszírozási bevételek(adatok  Ft-ban)


Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

31.653.716

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

31.653.716

15. B816 Központi, irányító szervi támogatás

0

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

0

30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

31.653.716Bevételek összesen:                                                                                                                                            167.870.732                        
2. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                                                                

1.oldal


Költségvetési kiadások

(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg


1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

38.286.748


3. K1103 Jutalom

0


6. K1106 Jubileumi jutalom

0


7. K1107 Béren kívüli juttatások

1.855.099


8. K1108 Ruházati költségtérítés

60.000


9. K1109 Közlekedési költségtérítés

610.000


13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

73.933


14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

40.885.780


15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

6.727.401


16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

1.568.640


17.K123 Egyéb külső személyi juttatások

615.000


18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

8.911.041


19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

49.796.821


20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.682.712


21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

70.000


22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

5.515.186


24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

5.585.186


25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

475.000


26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

297.000


27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

772.000


28. K331 Közüzemi díjak

2.931.868


29. K332 Vásárolt élelmezés

3.089.433


31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1.695.000


32. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

771.560


34. K337 Egyéb szolgáltatások

4.967.317


35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

13.455.178


36. K341 Kiküldetések kiadásai

1.171.450


38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

1.171.450


39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4.825.767


43. K355 Egyéb dologi kiadások

0


44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

4.825.767


45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

25.809.581


49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0


50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0


51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

0


53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

5.977.000


54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

5.977.000


60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

38.102.953


62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás

2.386


66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.005.440


67. K513 Tartalékok

800.000


68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)

39.910.779


70. K61 Immateriális javak beszerzése

1.574.80372. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1.942.365


75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

949.635

                                                                                                                                                                             2.oldal

                                                                                                                                                                       (adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

76. K6 Beruházások (=69+...+75)

4.466.803

77. K71 Ingatlanok felújítása

22.178.572

80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5.988.214

81. K7 Felújítások (=77+...+80)

28.166.786

88. K87 Lakástámogatás

0

91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)

0

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

163.810.482
Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2018. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése


Finanszírozási kiadások
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4.060.250

14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

4.060.250

30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

4.060.250
Kiadások összesen:                                                                                                       167.870.732                                                                    3. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez                               1. oldal

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint


1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok  forintban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

68.753.856

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

30.950.100

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

10.853.674

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.800.000

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115


7

Elszámolásokból származó bevételek

B116


8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

112.357.630

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12


10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13


11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14


12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15


13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1.528.150

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

113.885.780
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok  forintban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

12.235.234

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22


4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23


5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24


6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25


7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

12.235.234

3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                                                           2. oldal

Adatok  forintban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31


3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32.


4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33


5

Vagyoni típusú adók

B34


6

ebből a helyi adók:7

- építményadó8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó9

- magánszemélyek kommunális adója10

- telekadó11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4.500.000

12

ebből a helyi adók:13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó


4.500.000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó15

Fogyasztási adók

B352


16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353


17

Gépjárműadók

B354

1.500.000

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

12

ebből a helyi adók:13

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

6.000.000

15

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100.000

16

Közhatalmi bevételek

B3

6.100.000

4. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

                             
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
 költségvetési szerv 2018. évi részletes költségvetése


 Költségvetési bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

0

41. B408 Kamatbevételek

1.100

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

 1.100

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

1.100


Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
 költségvetési szerv 2018. évi részletes költségvetése


 Finanszírozási bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg


14. B81313 Maradvány

2.213.245


15. B816 Központi, irányító szervi támogatás

51.635.272


21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

53.848.517


30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

53.848.517Bevételek összesen:                                                                                                          53.849.617


5. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                                                         1. oldalAdászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
 költségvetési szerv 2018. évi részletes költségvetése


Költségvetési kiadások
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

32.229.198

6. K1106 Jubileumi jutalom

0

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1.639.099

8. K1108 Ruházati költségtérítés

60.000

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

610.000

10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

58.433

13.K1103 Jutalom

0

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

34.596.730

17. K122 Megbízási díj

0

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

0

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

34.596.730

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6.938.185

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

70.000

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

2.534.730

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

2.604.730

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

475.000

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

170.000

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

645.000

28. K331 Közüzemi díjak

1.500.000

29. K332 Vásárolt élelmezés

0

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1.000.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

3.502.617

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

6.002.617

36. K341 Kiküldetések kiadásai

900.000

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

900.000

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2.162.355

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

2.162.355

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

12.314.702

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

53.849.617

Kiadás összesen:                                                                                                                            53.849.6176. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                                                    

 1. oldal


Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2018. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése


Költségvetési bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

68.753.856

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

30.950.100

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10.853.674

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

112.357.630

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1.528.150

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

113.885.780

14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12.235.234

18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

12.235.234

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

4.500.000

29. B354 Gépjárműadók

1.500.000

30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

6.000.000

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

100.000

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

6.100.000

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

606.400

36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

38. B405 Ellátási díjak

2.771.040

41. B408 Kamatbevételek

8.000

44. B411 Egyéb működési bevételek

57.462

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

3.442.902

55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól

102.000

57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)

102.000

58. B52 Ingatlanok értékesítése

450.000

59. B5 Felhalmozási bevételek

450.000

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

136.215.9162. oldal
Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2018. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése


Finanszírozási bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg


10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

29.440.471


12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

29.440.471


21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

29.440.471


30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

29.440.471Bevételek összesen:                                                                                                                                                       165.656.387

7. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

1. oldalAdásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2018. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése


Költségvetési kiadások
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6.057.550

7. K1107 Béren kívüli juttatások

216.000

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

15.500

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

6.289.050

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

6.727.401

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1.568.640

17. K123 Egyéb külső személyi juttatások

615.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

8.911.041

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

15.200.091

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.744.527

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

2.980.456

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

2.980.456

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

127.000

0027. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

127.000

28. K331 Közüzemi díjak

1.431.868

29. K332 Vásárolt élelmezés

3.089.433

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

695.000

32. K335 Közvetített szolgáltatások

0

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

771.560

34. K337 Egyéb szolgáltatások

1.464.700

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

7.452.561

36. K341 Kiküldetések kiadásai

271.450

37.K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

271.450

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2.663.412

43. K355 Egyéb dologi kiadások

0

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

2.663.412

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

13.494.879

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

5.977.000

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

5.977.000

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

38.102.953

62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás

2.386

66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.005.440

67. K513 Tartalékok

800.000

68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)

39.910.779

70. K61 Immateriális javak beszerzése

1.574.803

71. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése


72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1.942.365

75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

949.635

76. K6 Beruházások (=69+...+75)

4.466.803

77. K71 Ingatlanok felújítása

22.178.572

80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5.988.214

81. K7 Felújítások (=77+...+80)

28.166.786

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

109.960.865

Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2018. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése
Finanszírozási kiadások(adatok  Ft-ban)


Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4.060.250

14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

51.635.272

21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

55.695.522

30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

55.695.522


Kiadások összesen:                                                                                                                                        165.656.387