Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete

Önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2023. 04. 02

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete

Önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetése végrehajtásáról1

2018.05.31.

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-tes-

tület) a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

190.859.202 Ft

Költségvetési és finanszírozási bevétellel

159.205.486 Ft

Költségvetési és finanszírozási kiadással

31.653.716 Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - a 2. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület az Önkormányzat és az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7., 8. és 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 13. és 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A Képviselő-testület a Hivatal maradványát és eredmény kimutatását a 15. és 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változását a 10., 11. és 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül, írásban értesítse.

5. § A Rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.

1. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1

Az önkormányzati rendeletet az Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 3. napjával.